Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Khi nào finally không được thực thi trong Java?

Câu trả lời

Trong Java, khối finally luôn được thực thi sau khi khối try hoặc catch hoàn tất, kể cả khi có ngoại lệ xảy ra hoặc không. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ mà khối finally có thể không được thực thi:

  1. Nếu JVM gặp phải một lỗi nghiêm trọng mà nó không thể phục hồi, như OutOfMemoryError hoặc StackOverflowError, và buộc phải dừng ngay lập tức.
  2. Nếu có lệnh System.exit() được gọi trong khối try hoặc catch, JVM sẽ dừng thực thi chương trình ngay lập tức và không ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Java Virtual Machine là gì và cách nó được xem xét trong context?

middle

Sự khác biệt giữa ArrayListLinkedList trong Java là gì?

middle

Comparable interfaceComparator interface trong Java là gì? Điểm khác nhau giữa chúng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào