Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

High performance được kíc...

Câu trả lời

Java được biết đến là một ngôn ngữ lập trình cho phép phát triển phần mềm hiệu suất cao thông qua một loạt các tính năng và công cụ. Dưới đây là một số cách mà Java kích hoạt hiệu suất cao trong các ứng dụng:

1. Máy Ảo Java (JVM)

JVM là nền tảng cốt lõi của hiệu suất Java, với hai chức năng chính là cho phép chương trình Java chạy trên bất kỳ hệ điều hành hoặc thiết bị nào ("write once, run anywhere") và tối ưu hóa cũng như quản lý bộ nhớ chương trình một cách chủ động

2. Biên dịch và Giải thích

Java là một ngôn ngữ vừa được biên dịch vừa được giải thích. Mã nguồn Java được biên dịch thành bytecode, sau đó được JVM giải thích hoặc biên dịch thêm vào thời gian chạy thành mã máy bản địa thông qua Just-In-Time (JIT) compiler. Điều này giúp cải thiện hiệu suất bằng cách giảm thời gian cần thiết để thực thi mã

3. JIT Compiler

JIT compiler tương tác với JVM và biên dịch các chuỗi bytecode Java thành mã máy bản địa. Quá trình này diễn ra theo yêu cầu, tức là chỉ biên dịch các phương thức đang được gọi. Điều này cải thiện đáng kể hiệu quả tổng thể và tiết kiệm thời gian, vì phần cứng máy tính có thể thực thi trực tiếp mã máy bản địa

4. Đa luồng (Multithreadi...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh phương thức sleep()wait() trong Java?

junior

Liệt kê các bước để tạo một đối tượng (object) cho một lớp (class) trong Java?

middle

Scriptlets trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào