Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java có các kiểu dữ liệu nào? AutoboxingUnboxing là gì?

Câu trả lời

Trong Java, có hai loại dữ liệu chính: kiểu dữ liệu nguyên thủy (primitive types) và kiểu dữ liệu tham chiếu (reference types).

Kiểu Dữ Liệu Nguyên Thủy:

Java hỗ trợ 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy, bao gồm:

  1. byte: Kiểu số nguyên, chiếm 1 byte bộ nhớ, có giá trị từ -128 đến 127.
  2. short: Kiểu số nguyên, chiếm 2 bytes bộ nhớ, có giá trị từ -32,768 đến 32,767.
  3. int: Kiểu số nguyên, chiếm 4 bytes bộ nhớ, có giá trị từ -2^31 đến 2^31-1.
  4. long: Kiểu số nguyên, chiếm 8 bytes bộ nhớ, có giá trị từ -2^63 đến 2^63-1.
  5. float: Kiểu số thực, chiếm 4 bytes bộ nhớ, có độ chính xác đơn.
  6. double: Kiểu số thực, chiếm 8 bytes bộ nhớ, có độ chính xác kép.
  7. boolean: Kiểu logic, có hai giá trị true hoặc false.
  8. char: Kiểu ký tự, chiếm 2 bytes bộ nhớ, dùng để biểu diễn một ký tự Unicode.

Kiểu Dữ Liệu Tham Chiếu:

  • Bao gồm các lớp (class), giao diện (int...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có thể chạy ứng dụng Java mà không sử dụng OOP không?

middle

Khi nào thì một Object đủ điều kiện để thu gom rác trong Java?

junior

Có mấy loại exceptions trong Java? Sự khác biệt giữa chúng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào