Gới thiệu AWS Config

AWS Config là gì

 • AWS Config là dịch vụ hỗ trợ cho việc audit AWS resources của bạn
 • Record lại cấu hình và sự thay đổi cấu hình theo thời gian
 • Ví dụ:
  • AWS EBS đã được encrypt hay chưa ?
  • EIP đã được attach đến EC2 instance hay chưa ?
  • ...
 • Kiểm tra cấu hình của một hoặc nhiều resource có trên account của bạn
 • Nhận thông báo khi resource được tạo mới/thay đổi/xóa

AWS Config

Phân biệt Cloudwatch vs CloudTrail vs Config

 • Cloudwatch
  • Monitoring (metrics, CPU, network,...), dashboard
  • Events & Alert
  • Logging & Analysis
 • CloudTrail
  • Record API call
 • Config
  • Record Configuration changes
  • Evaluate resources against compliance rules

Ví dụ với Elastic Load Balancer

 • Cloudwatch
  • Monitoring những request đến
  • Tạo dashboard để theo dõi performance
 • CloudTrail
  • Kiểm tra ai đã thay đổi config của Load Balancer qua API call
 • Config
  • Kiểm tra config thay đổi
  • Đảm bảo Load Balancer luôn được assign một SSL certificate (compliance)
Bài trước
left Bài trước
left Giới thiệu CloudTrail
Bài tiếp theo
Giới thiệu KMS right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức