Giới thiệu CloudWatch Events

0 phút đọc

AWS CloudWatch Events là gì

AWS CloudWatch Events là gì

CloudWatch Events cung cấp các event để mô tả những thay đổi resource trên AWS. Bằng cách sử dụng những rules, bạn có thể định nghĩa những target mà khi một event được gọi tới.

Ví dụ: Bạn có thể cài đặt một Event: nhận biết state của EC2 instance chuyển sang "pending". Target của event đó sẽ là một SNS Topic gửi mail đến người dùng.

  • Events: là sự kiện xác định thay đổi resource trên môi trường AWS
  • Rules: định nghĩa những event và target khi event đó xảy ra
  • Target: nơi xử lý khi event xảy ra. Target có thể là: Lambda, SNS, Batch jobs, SQS...

AWS EventBridge là gì

  • EventBridge là giải pháp thay thế cho CloudWatch Events
  • Default event bus: được tạo ra bởi AWS (giống với CloudWatch Events)
  • Partner event bus: tiếp nhập event từ một dịch vụ SaaS hoặc một Application (DataDog, Zendesk...)
  • Custom Event Buses: custom để sử dụng cho application của riêng bạn

EventBridge Schema Registry là gì

  • EventBridge có thể phân tích các events
  • EventBridge Schema Registry lưu trữ các cấu trúc của event hoặc schema
  • Khi bạn đã có Schema cho một event, EventBridge sẽ tạo ra những source code sample. Bạn có thể download code ở nhiểu ngôn ngữ (java, js...) để tiếp tục phát triển thêm.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Muốn đổi thói quen, phải thay hành động.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely