Elasticache là gì

Amazon ElasticCache là gì

 • Elasticache là dịch vụ bộ nhớ đệm được quản lý dành cho Redis và Memcached
 • Giúp giảm thiểu thời gian load dữ liệu, vì load từ cache chắc chắn sẽ nhanh hơn

Phân biệt Redis (Remote Dictionary Server) và Memcached

 • REDIS:
  • Read Replicas để scale việc đọc, high avaiability
  • có tính năng Backup và restore
 • MEMCACHED:
  • Multi-node cho việc phân vùng data, cho phép mở rộng thêm dữ liệu khi nhu cầu tăng lên
  • Memcache không có tính persis. Tức là một khi xóa là xóa hẳn, không có backup
  • Multi-thread
Bài trước
left Bài trước
left Gới thiệu Amazon Aurora
Bài tiếp theo
Giới thiệu Redshift right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức