Giới thiệu Amazon RDS

AWS RDS là gì

AWS RDS là gì

 • Viết tắt của Relational Database Service, là dịch vụ quản lý Database sử dụng SQL

 • Types:

  • Postgres
  • MySQL
  • MariaDB
  • Microsoft SQL Server
  • Aurora (DB của AWS)
 • RDS backup

  • Tự động backup: Daily full backup Transaction log được back-up bởi RDS mỗi 5' => có thể restore lại data Dữ liệu sẽ được dữ lại(retention) 7 ngày (có thể tăng lên tối đa là 35 ngày)
  • DB snapshots: Thực hiện bởi user Retention tùy ý 10 ngày, 1 tháng, 6 tháng ...
 • RDS Storage Auto Scaling

  • Tự động gia tăng storage của RDS DB instance
  • Bạn có thể set Maximum Storage Threshold
  • Phù hợp cho ứng dụng không biết trước workload
Bài trước
left Bài trước
left Giới thiệu Transit Gateway
Bài tiếp theo
Giới thiệu Read Replicas right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức