Khóa học aws

DynamoDB nâng cao

0 phút đọc

DynamoDB Accelerator (DAX) là gì

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) là bộ nhớ đệm trong bộ nhớ, có khả năng sử dụng cao, được quản lý toàn phần dành cho Amazon DynamoDB. DAX cải thiện hiệu năng lên tới 10 lần từ mili giây xuống micro giây ngay cả khi có hàng triệu yêu cầu mỗi giây.

 • Cache những dữ liệu thưởng xuyên được đọc
 • TTL là 5 phút
DynamoDB Accelerator (DAX)

DynamoDB Streams là gì

 • DynamoDB Streams là một tính năng trong DynamoDB cho phép bạn lắng nghe thay đổi trên một bảng dữ liệu nào đó (create/update/delete) và thực hiện các tác vụ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong ứng dụng của bạn.
 • Stream records có thể:
  • Gửi tới Kinesis Data Streams
  • Đọc bởi AWS Lambda
  • Đọc bởi Kinesis Client Library applications
 • Đữ liệu có thể lưu lại tối đa là 24h
 • Use cases:
  • Phản ứng với thay đổi dữ liệu real-time
  • Analytics
  • Insert to ElasticSearch
DynamoDB Streams

DynamoDB Global Tables là gì

 • DynamoDB Global Tables giúp những Table có thể truy cập vơi độ trễ thấp ở multiple-regions
 • Application có thể READ/WRITE ở bất kỳ region nào
 • Để sử dụng Global Tables cần enable DynamoDB Streams
DynamoDB Global Tables

DynamoDB - Time To Live (TTL) là gì

 • Bạn muốn xóa những item sau một khoảng thời gian nhất định (1 tuần, 1 tháng...)
 • Use case: Giảm bớt lượng dữ liệu không cần thiết trên DynamoDB
$ aws dynamodb update-time-to-live \
        --table-name tableName \
        --time-to-live-specification \
        "Enabled=true,AttributeName=expireAtr"

DynamoDB Indexes là gì

 • DynamoDB cho phép bạn tạo secondary indexes trên một table
 • Đây là cách query dữ liệu thay thế cho primary key
 • Có 2 loại indexes:
  • Global Secondary Index (GSI): Sử dụng cặp partition keysort key (khác với partition keysort key của table)
  • Local Secondary Index (LSI): Sử dụng partition key của table và một sort key mới

DynamoDB Transactions là gì

DynamoDB Transactions
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

ReactJS là gì? Nêu các tính năng nổi bật của Reactjs?

entry

Chức năng của hypervisor là gì?

entry

Các tính năng chính của Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely