Địa chỉ IP trong EC2

Địa chỉ IP trong EC2

Mỗi EC2 cần được cung cấp địa chỉ IP để được định danh trên AWS và trên môi trường internet. Chúng ta sẽ làm quen với 3 loại IP (public/private/elastic), mỗi loại IP có tác dụng khác nhau trên AWS cũng như trên internet.

Networking IPs

Trong networking có 2 loại IPs: IPv4IPv6:

 • IPv4: 1.222.33.22
 • IPv6: format y:y:y:y:y:y:y:y

Hiện tại IPv4 vẫn phổ biến nhất
IPv6 ra đời mới hơn IPv4 và giải quyết tốt các bài toán về IoT
IPv4 format: [0-255].[0-255].[0-255].[0-255]

Public IP trong EC2

 • Một máy có public IP có nghĩa được định danh trên internet
 • IP đó phải là duy nhất trên internet (không có chuyện 2 máy có chung public IP)
 • Public IP có thể được định danh vị trí địa lý (Có thể biết IP đó ở khu vực nào)

Private IP trong EC2

 • Private IP tương ứng với máy được định danh trong private network (Mạng trong một công ty)
 • IP đó phải là duy nhất trong private network
 • 2 private network khác nhau có thể trùng IPs với nhau
 • Máy tính trong private network cần sử dụng Internet Getway để có thể truy cập internet

Elastic IP trong EC2

 • Khi stop/start lại 1 EC2 instance, public IP sẽ thay đổi
 • Nếu muốn có 1 static IP hãy sử dụng Elastic IP
 • EIP: là 1 IPv4 và có thể attach vào 1 EC2 instance
 • Mặc định mỗi account chỉ có thể tạo 5 EIP, có thể request AWS để tạo được nhiều hơn
Cố gắng hạn chế sử dụng EIP
 • Thay vì vậy có thể sử dụng DNS name kết hợp với Route 53
 • Hoặc sử dụng 1 Load Balancer
Bài trước
left Bài trước
left Chi phí sử dụng EC2
Bài tiếp theo
Placement Group trong EC2 right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức