EC2 Mở rộng

EC2 Hibernate là gì

Một EC2 instance khi được launch bạn có thể stop/terminate nó đi

 • Stop: OS sẽ shutdown process, khi stop instance AWS sẽ không tính phí instance đó mà sẽ tính phí EBS hay EIP liên quan đến instance đó.
 • Terminate: xóa instance và giải phóng tài nguyên

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trạng thái Hibernate của instance

Hibernate instance

 • EC2 Hibernate là trạng thái của RAM sẽ được bảo quản
 • Instance được khởi động nhanh hơn (OS không stopped/restarted)
 • RAM state được viết vào file ở root EBS
 • Root EBS phải được encrypted

Phù hợp với những ứng dụng:

 • Long-running process
 • Saving RAM state

EC2 Nitro là gì

 • EC2 Nitro trong aws là Platform cho thế hệ sau của EC2 instances
 • Được trang bị công nghệ Virtualization mới
 • Performance tốt hơn
 • Bảo mật tốt hơn
Bài trước
left Bài trước
left Lưu trữ trong EC2
Bài tiếp theo
Giới thiệu về High Availability và Scalability right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức