Khóa học aws

Giới thiệu về IAM và CLI

0 phút đọc

IAM trong AWS

IAM trong AWS

IAM (Identify and Access Management) là công cụ để kiểm soát quyền truy cập của cá nhân và nhóm đến tài nguyên AWS của bạn một cách an toàn.

Mỗi tổ chức sử dụng IT service đều có nhiều resources, projects... Tuy nhiên không phải ai cũng có thể truy cập được tất cả ngoại trừ người có quyền cao nhất. Ví dụ phòng kế toán không thể xem thông tin được thông tin của phòng IT. Chính vì vậy cần có concept để giới hạn role của mỗi phòng/ban chỉ được đảm nhiệm một nhiệm vụ nhất định.

AWS IAM thiết kế để quản lý users, groups, roles, policies để quản lý truy cập AWS resources. IAM có 2 nhiệm vụ chính:

 • Authentication: Xác thực người dùng
 • Authorization: Phân quyền người dùng

AWS root user

Khi tạo tài khoản AWS lần đầu tiên, thì đó cũng là root user. Khi dùng email và mật khẩu được gọi là "root account credentials"
Root account có quyền cao nhất bao gồm cả thông tin billing.

AWS khuyên rằng nên hạn chế dùng root account hàng ngày, thay vì đó tạo các IAM user tùy thuộc vào vai trò (role) của nó

Thành phần chính của IAM

 • User: User có thể truy cập vào tài nguyên của AWS với username-password hoặc (access keysecret key)
 • Access key: Chuỗi chữ và số độ dài 20 ký tự, có thể hiểu giống user ID
 • Secret key: Chuỗi chữ và số độ dài 40 ký tự, có thể hiểu giống password. Access keySecret key dùng vơi nhau để khởi tạo API, SDK, và xác thực CLI
 • Password policy: Định nghĩa chính sách về mật khẩu như: độ phức tạp, thời hạn...
 • Multi-Factor Authentication (MFA): Thêm 1 lớp bảo vệ account, khi login sẽ yêu cầu nhập thêm chuỗi 6 ký tự. Thông thường MFA được bật lên cho root user để đảm bảo an toàn
 • Group: Một group là 1 collection của IAM users
 • Role: Đa số sẽ chỉ apply cho các service, định nghĩa những quyền truy cập đến resources nào của AWS. Bên cạnh đó có một phần về Swtich role chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở một phần khác.
 • Permission: Định nghĩa một hoặc nhiều quyền với các services trong hệ thống.
 • Policy: Là JSON format, mỗi một policy có những tính năng và quyền hạn (permission) nhất định gắn với User, Group, Roles trong IAM.

Access keySecret key được generate 1 lần, bạn có thể tải xuống dưới dạng CSV file và giữ nó an toàn. Khi mất hoặc quên Access key và Secret key, chỉ có cách duy nhất là tạo lại key mới

Use access keys to make programmatic calls to AWS from the AWS CLI, Tools for PowerShell, AWS SDKs, or direct AWS API calls. You can have a maximum of two access keys (active or inactive) at a time

Nếu một user thuộc 2 Group và 2 Group đó có quyền đối nghịch nhau thì sẽ thế nào?

Nếu user được apply 2 quyền với cùng một service, thì sẽ lấy phép Giao giữa 2 quyền đó. Ví dụ User A inline policy là được quyền tắt EC2 (allow), nhưng user đó thuộc Group B không có quyền tắt EC2 (denied) -> Giao của 2 quyền này sẽ là Denied.

AWS CLI là gì

CLI là command line interface giúp người dùng có thể truy cập dịch vụ trông qua màn hình cmd. Chỉ với một công cụ để tải xuống và cấu hình, bạn có thể kiểm soát nhiều dịch vụ AWS bằng một dòng lệnh và tự động hóa chúng thông qua các tập lệnh.

Exam tips

 • AWS IAM, Cloudfront, WAF, Route 53 là các global services (không quan tâm đến region)
 • Khi tạo mới IAM users, nó mặc định chưa được cấp quyền gì, cần thêm quyền cho nó để có thể sử dụng các service của AWS
 • Group không thể nested
 • Có thể attach nhiều policy vào user
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Có bất kỳ giao diện dòng lệnh (CLI) nào cho Laravel không?

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely