Giới thiệu Neptune

Neptune trong AWS

  • Neptune là dịch vụ Graph database trong AWS
  • Được sử dụng trong bài toán dữ liệu có mối quan hệ phức tạp như Social Networking
  • High available cross 3 AZ, có thể có 15 read replicas
  • Trả phí theo số lượng node bạn sử dụng

AWS Neptune là gì

Bài trước
left Bài trước
left Giới thiệu Glue
Bài tiếp theo
Giới thiệu về S3 right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức