Khóa học aws

Access Policy trong SQS Queue

0 phút đọc

Cross Account Access là gì

Cross Account Access

Khi Account 2 muốn lấy message từ SQS của Account 1 thì cần config Policy như sau:

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "Queue1_AllActions",
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "AWS": ["222222222222"]
   },
   "Action": "sqs:ReceiveMessage",
   "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:111111111111"
  }
 ]
}

Publish S3 Event Notifications

Publish S3 Event Notifications
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "example-statement-ID",
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "AWS": "*"
   },
   "Action": ["SQS:SendMessage"],
   "Resource": "arn:aws:sqs:<region>:<account-id></account-id>:queue1",
   "Condition": {
    "ArnLike": {
     "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:bucket1"
    },
    "StringEquals": {
     "aws:SourceAccount": "<bucket-owner-account-id>"
    }
   }
  }
 ]
}
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Priority Queue là gì?

entry

Priority Queue là gì?

entry

Queue là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely