Khóa học aws

Routing Policy trong Route 53 (Phần 1)

0 phút đọc

Routing Policies trong route 53

Mỗi khi tạo một record mới, chúng ta cần chọn một Routing Policy. Đây là cách Route 53 phản hồi DNS queries.

Route 53 cung cấp những Routing policies sau:

 • Simple
 • Weighted
 • Latency based
 • Geolocation
 • Multi-Value Answer
 • Geoproximity

Routing Policies - Simple trong route 53

 • Routing Policies Simple định tuyến traffic tới một single resource
 • Có thể xác định nhiều giá trị trong cùng record
 • Khi sử dụng Alias, chỉ xác định một AWS resource
 • Không thể sử dụng Health Checks khi routing policies là Simple
 • Nếu có multiple values được trả ra, client sẽ chọn một giá trị random.
Routing policies simple

Routing Policies - Weighted trong route 53

 • Kiểm soát tỉ lệ request đến từng resource cụ thể
 • DNS record có thể có chung name và type
 • Có thể sử dụng Health Checks
 • Use case: Load Balancing giữa các region...
 • Nếu assign weight = 0 cho một record, request sẽ ko được gửi đến resource đó nữa
 • Nếu tất cả record có weight = 0, tất cả các record sẽ bình đẳng với nhau
Routing Policies - Weighted

Routing Policies - Latency trong route 53

 • Ưu tiên traffic của bạn request tới resource gần bạn nhất. Ví dụ mình gửi request từ Việt Nam, traffic sẽ cố gắng tìm đến resource gần nhất là Tokyo chẳng hạn.
 • DNS record có thể có chung name và type
Routing Policies - Latency
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

What is Routing Guard in Angular?

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely