Khóa học aws

Routing Policy trong Route 53 (Phần 2)

0 phút đọc

Route 53 - Health Checks

Health Checks trong Route 53 chỉ được áp dụng với các public resource. Đây là một công cụ rất tốt để kiểm tra trạng thái của từng resource. Như phần trước mình có đề cập đến Routing Policy Latency, traffic sẽ gửi request đến region gần nhất với user. Tuy nhiên khi server ở Tokyo có vấn đề, thì không thể phản hồi lại response, do đó cần tạo Health Checks ở Route 53 để có thể quản lý phân tải.

 • Health Checks có thể theo dõi các nhiều dạng endpoint khác nhau (Application , server, public resourch khác của AWS )
 • Health Check có thể theo dõi các Health Check khác
 • Healcheck cũng có thể theo dõi CloudWatch Alarms (Điều này rất có ích cho việc kiểm xoát các Private Resouce)
 • Có 15 Healtch Checker đến từ khắp các nơi trên thế giới check endpoint chúng ta setup
  • Healthy/Unhealthy Threshold (Default : 3)
  • Interval (Time set Healthy or Unheathy) 30s (default)
  • Support method : HTTP, HTTPS, TCP
  • Nếu > 18% heath checker report endpoint là healthy thì Router 53 sẽ đánh giá là Healthy và ngược lại

Routing Policies - Failover trong route 53

 • Sử dụng khi bạn muốn chuyển đổi dự phòng
 • DNS record có thể có chung name và type
 • Nếu Primary có trạng thái healthy, route 53 sẽ response với primary record
 • Nếu Primary có trạng thái un-healthy, route 53 sẽ response với secondary record
Routing Policies - Failover

Routing Policies - Geolocation trong route 53

 • Khác với Latency-based
 • Sử dụng đinh tuyến dựa vào vị trí địa lý phía client.
 • Bạn có thể định nghĩa user ở khu vực Asia sẽ request đến IP_A, user khu vực EU sẽ request đến IP_B chẳng hạn.
 • Chúng ta cần tạo một record "Default" để sử dụng cho các user không được định nghĩa vị trí.
Routing Policies - Geolocation

Routing Policies - Geoproximity trong route 53

 • Sử dụng khi bạn muốn định tuyến lưu lượng dựa trên vị trí của tài nguyên của mình.
 • Có thể thay đổi lưu lượng traffic bằng cách định nghĩa bias
  • Tăng bias (1...99): Tăng lưu lượng đến resource
  • Giảm bias (-1...-99): Giảm traffic đến resource
 • Resource có thể là AWS resources hoặc Non-AWS resource
 • Cần dùng Route 53 Traffic Flow (advanced) để dử dụng tính năng này
 • Use-case: Ví dụ Facebook có 2 máy chủ ở Việt Name có IP là A và B, A được đặt ở Hà Nội và B đặt ở HCM. Bias sẽ quy định user ở Huế, Đà Năng sẽ truy cập đến máy chủ nào.
Routing Policies - Geoproximity

Route 53 - Multi Value trong route 53

 • Sử dụng khi routing traffic đến multi resources
 • Route 53 trả về multiple values/resources
 • Có thể sử dụng với Healthy Check (chỉ return cho healthy resources)
 • Mỗi query Multi-Value có thể return 8 healthy record
 • Multi-Value không phù hợp ELB
Name Type Value TTL SetID Health check
www.sample.com A record 192.11.44.1 60 Web 1 A Health check
www.sample.com A record 182.41.24.3 60 Web 2 B Health check
www.sample.com A record 193.16.49.1 60 Web 3 C Health check
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

What is Routing Guard in Angular?

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely