Khóa học aws

Giới thiệu S3 Access Logs, Replication và Pre-signed

0 phút đọc

S3 Access Logs trong AWS

 • S3 Access Logs lưu lại thông tin request đến S3 buckets của bạn
 • Như hình vẽ dưới đây, những request đến "S3 Bucket", cho dù accept hay denied đều được ghi lại vào "Log Bucket"
 • Dữ liệu này có thể dùng để phân tích bằng những dịch vụ phân tích như Amazon Athena...

S3 access logs format:

79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be awsexamplebucket1 [06/Feb/2019:00:00:38 +0000] 192.0.2.3 79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be 3E57427F3EXAMPLE REST.GET.VERSIONING - "GET /awsexamplebucket1?versioning HTTP/1.1" 200 - 113 - 7 - "-" "S3Console/0.4" - s9lzHYrFp76ZVxRcpX9+5cjAnEH2ROuNkd2BHfIa6UkFVdtjf5mKR3/eTPFvsiP/XV/VLi31234= SigV2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 AuthHeader awsexamplebucket1.s3.us-west-1.amazonaws.com TLSV1.1
S3 Access Logs

Lưu ý

Log bucket KHÔNG được là monitored bucket
Điều này sẽ tạo một vòng lặp vô tận.

S3 Access Logs loop

S3 Replication (CRR & SRR) trong AWS

 • CRR: Cross Region Replication
 • SRR: Same Region Replication

S3 Replication là tính năng sao chép các object giữa các vùng lưu trữ. Với S3 Replication, bạn có thể config Amazon S3 tự động sao chép S3 Object trên các Region khác nhau (Cross Region Replication), hoặc giữa các vùng lưu trữ trên cùng một Region (Same Region Replication).

 • Phải "Enable versioning" trong bucket source và destination
 • Buckets có thể ở account khác nhau
 • Việc copy là asynchronous
 • Cần cung cấp IAM permission cần thiết tới S3

Có thể bạn chưa biết

 • Sau khi enable replica, bạn chỉ có thể copy những Object mới, còn objects cũ trước đó sẽ không được copy
 • Copy không thể có tính "chaining". Có nghĩa nếu Bucket A copy sang Bucket B, Bucket B copy sang Bucket C. Thì khi tạo Object D sẽ không được copy sang Bucket C
 • Có thể sử dụng "Replicate delete markers" để có thể xóa bản copy từ source => destination</Có>

S3 Pre-signed trong AWS

Pre-signed URL là URL mà bạn có thể cung cấp cho người dùng của mình để cấp quyền truy cập tạm thời vào một đối tượng S3 cụ thể. Sử dụng URL, người dùng có thể đọc và ghi đối tượng (hoặc cập nhật đối tượng hiện có). URL chứa các thông số cụ thể do ứng dụng mà bạn cài đặt.

 • Mặc định Pre-signed URL có hiệu lực 3600s, bạn có thể thay đổi với CLI (--expires-in argument)
 • Khi đã quá thời gian hết hạn, người dùng không thể truy cập được đến Object chỉ định
# AWS CLI
aws s3 presign s3://awsexamplebucket/test2.txt
# Ví vụ S3 Pre-signed URL
https://presignedurldemo.s3.eu-west-2.amazonaws.com/image.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJJWZ7B6WCRGMKFGQ%2F20180210%2Feu-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20180210T171315Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-Signature=12b74b0788aa036bc7c3d03b3f20c61f1f91cc9ad8873e3314255dc479a25351&X-Amz-SignedHeaders=host
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

junior

Làm sao để lấy logs trung tâm của POD?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào