Giới thiệu S3 Event Notifications, Requester Pays

0 phút đọc

S3 Event Notifications là gì

Amazon S3 Event Notifications là tính năng nhận thông báo khi có event nhất định trên S3 bucket. Amazon S3 có thể publish cho nhiều events như: S3:ObjectCreated, S3:ObjectRemoved, S3:Replication...

  • Amazon S3 có thể gửi message đến những target sau đây:
    • Amazon SNS
    • Amazon SQS
    • Amazon Lambda function
S3 Event Notifications

S3 Requester Pays là gì

  • Mặc định Amazon S3 sẽ tính tiền sử dụng dịch vụ lưu trữ cho owner của bucket
  • Với Requester Pays buckets , người request, download sẽ trả tiền cho Network transfer data
  • Người tạo request (requester) phải được định danh (authenticated) trong AWS
Requester Pays

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.