Giới thiệu S3 Event Notifications, Requester Pays

S3 Event Notifications là gì

Amazon S3 Event Notifications là tính năng nhận thông báo khi có event nhất định trên S3 bucket. Amazon S3 có thể publish cho nhiều events như: S3:ObjectCreated, S3:ObjectRemoved, S3:Replication...

  • Amazon S3 có thể gửi message đến những target sau đây:
    • Amazon SNS
    • Amazon SQS
    • Amazon Lambda function

S3 Event Notifications

S3 Requester Pays là gì

  • Mặc định Amazon S3 sẽ tính tiền sử dụng dịch vụ lưu trữ cho owner của bucket
  • Với Requester Pays buckets , người request, download sẽ trả tiền cho Network transfer data
  • Người tạo request (requester) phải được định danh (authenticated) trong AWS

Requester Pays

Bài trước
left Bài trước
left Giới thiệu S3 Analytics, Performance
Bài tiếp theo
Giới thiệu S3 Select, Athena right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức