Giới thiệu SNS

Amazon SNS là gì

 • Amazon SNS(Simple Notification Service) là một dịch vụ cho phép bạn gửi tin nhắn (SMS), và thông báo với số lượng lớn tới các endpoint hay các client thông qua một topic.
 • Các endpoint, subscription (hay client) có thể là:
  • SQS
  • HTTP/HTTPS
  • Lambda
  • Emails
  • SMS message
  • Mobile notifications

Chẳng hạn mình muốn gửi mail cho lớp cấp 3 mình mỗi khi 20/11 để nhắn các bạn đi họp lớp. Khi đó có thể hiểu Topic là "Họp lớp 20/11", Endpoint (subscription) là email của thành viên trong lớp, Message có thể là "Họp lớp 20/11 đi nhé". Khi đó message sẽ được gửi đến mail của tất cả thành viên trong lớp.

Giới thiệu về SNS

Bài trước
left Bài trước
left Những thuộc tính của SQS Queue
Bài tiếp theo
Giới thiệu Kinesis right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức