Khóa học aws

Các components trong VPC

0 phút đọc

VPC networking components

ENI (Elastic Network Intefaces) trong AWS

 • ENI đại diện như 1 card mạng ảo (virtual network card)
 • Thuộc tính chính của ENI:
  • 1 primary private IPv4 trong range IP của VPC/subnet
  • 1 hay nhiều secondary private IPv4 trong range IP của VPC/subnet
  • 1 Elastic IP address (IPv4) per private IPv4 address
  • 1 public IPv4 address
  • 1 hay nhiều IPv6 addresses
  • 1 hay nhiều security group
  • 1 MAC address (Media Access Control)

Khi 1 instance EC2 được tạo trong VPC, nó sẽ tự động tạo 1 Network Interface và attach vào EC2. NI(Network interface) default này là primate network interface, và ko thể detach NI này. Tuy nhiên, bạn có thể tạo thêm 1 NI khác được gọi là secondary network interfaces, NI này có thể detach hay atach vào instance khác

Route table trong AWS

Route tables chứa những rules giúp định tuyến network traffic

 • Mỗi VPC cần có 1 Route table, nó không thể bị xóa đi, chỉ có thể modify

Internet Getway trong AWS

Internet Getway giúp EC2 instances có thể giao tiếp ra ngoài internet

 • Mỗi VPC chỉ có thể attached tới 1 IGW và ngược lại
 • Nếu 1 subnet được liên kết với route table và routed đến 1 IGW thì đó là public subnet
 • Ngược lại, nếu 1 subnet được liên kết trong route table và không routed đến IGW thì đó là private subnet
  VPC

Egress-only IGW trong AWS

 • Chỉ làm việc với IPv6
 • Cho phép resource connect ra bên ngoài internet, nhưng prevent bên ngoài internet connect với resource bên trong subnet hay VPC
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

entry

Tại sao các thuật toán sắp xếp quan trọng?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely