Giới thiệu VPC FLow logs

VPC FLow logs là gì

  • VPC FLow logs là tính năng giúp chúng ta có thể nắm bắt được thông tin IP traffic đến và đi Network Interfaces trong VPC.
    • VPC flow logs
    • Subnet flow logs
    • Elastic Network Interface (ENI) flow logs
  • VPC flow logs giúp cho việc monitor các vấn đề về kết nối
  • Dữ liệu của flow logs có thể ghi trên S3 hoặc CloudWatch Logs
  • Có thể Query dữ liệu của VPC Flow logs sử dụng Athena hoặc CloudWatch Logs Insights

VPC Flow Logs Syntax

VPC Flow Logs

2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 172.31.16.21 20641 22 6 20 4249 1418530010 1418530070 ACCEPT OK
Bài trước
left Bài trước
left Giới thiệu VPC Peering, VPC Endpoints
Bài tiếp theo
Kết nối Data Center tới AWS right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức