Khóa học blockchain

Deactive & Self-destruct trong Smart Contract

0 phút đọc

Trong lập trình Smart Contract trên nền tảng Ethereum, việc quản lý vòng đời của một hợp đồng thông minh là rất quan trọng. Đặc biệt, hai tính năng "deactivate" và "self-destruct" cho phép các nhà phát triển kiểm soát việc kết thúc hoạt động của một Smart Contract một cách an toàn và hiệu quả. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết về hai tính năng này, cách thức hoạt động và các ví dụ thực tế.

Deactivate trong Smart Contract

Khái niệm

"Deactivate" không phải là một tính năng ngôn ngữ chính thức trong Solidity, nhưng là một mẫu thiết kế mà các nhà phát triển có thể triển khai để ngăn chặn hợp đồng thực hiện các chức năng nhất định sau khi nó không còn cần thiết hoặc để đảm bảo an toàn. Thông thường, điều này được thực hiện thông qua một biến trạng thái kiểm soát quyền truy cập vào các chức năng của hợp đồng.

Ví dụ về Deactivate

pragma solidity ^0.8.0;

contract DeactivatableContract {
  bool public isActive = true;
  address public owner;

  constructor() {
    owner = msg.sender;
  }

  modifier onlyOwner() {
    require(msg.sender == owner, "Not owner");
    _;
  }

  modifier onlyActive() {
    require(isActive, "Contract is deactivated");
    _;
  }

  function deactivate() public onlyOwner {
    isActive = false;
  }

  function sensitiveFunction() public onlyActive {
    // Logic that should not be executed after deactivation
  }
}

Trong ví dụ này, DeactivatableContract có một biến isActive được sử dụng để kiểm soát việc thực thi của sensitiveFunction. Chỉ có owner của hợp đồng mới có thể gọi hàm deactivate để đặt isActive thành false và ngăn chặn việc thực thi các chức năng nhạy cảm.

Self-Destruct trong Smart Contract

Khái niệm

selfdestruct là một hàm trong Solidity cho phép hợp đồng tự hủy và xóa bỏ mã của nó khỏi blockchain. Khi một hợp đồng thực hiện selfdestruct, nó cũng sẽ gửi toàn bộ số Ether còn lại trong hợp đồng đến một địa chỉ Ethereum cụ thể.

Ví dụ về Self-Destruct

pragma solidity ^0.8.0;

contract SelfDestructibleContract {
  address public owner;

  constructor() {
    owner = msg.sender;
  }

  modifier onlyOwner() {
    require(msg.sender == owner, "Not owner");
    _;
  }

  function destroyContract(address payable _to) public onlyOwner {
    selfdestruct(_to);
  }
}

Trong ví dụ này, SelfDestructibleContract có một hàm destroyContract cho phép owner của hợp đồng tự hủy hợp đồng và gửi toàn bộ số Ether còn lại đến địa chỉ được chỉ định.

Tầm quan trọng và Thực hành tốt

Tầm quan trọng

Việc sử dụng deactivateselfdestruct cho phép các nhà phát triển kiểm soát chặt chẽ vòng đời của Smart Contract, đảm bảo rằng các chức năng nhạy cảm không thể được thực thi sau khi hợp đồng không còn cần thiết hoặc khi có lỗ hổng bảo mật.

Thực hành tốt

 • Sử dụng deactivate để tạm ngừng các chức năng nhạy cảm khi cần thiết.
 • Sử dụng selfdestruct một cách thận trọng, vì hàm này không chỉ xóa mã hợp đồng mà còn có thể gửi Ether đến bất kỳ địa chỉ nào, có thể dẫn đến mất mát tài sản nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Kết luận

Deactivateselfdestruct là những công cụ quan trọng trong việc quản lý vòng đời của Smart Contract trên Ethereum. Chúng cung cấp các phương tiện để kiểm soát và kết thúc hoạt động của hợp đồng một cách an toàn và hiệu quả, nhưng cần được sử dụng một cách cẩn thận để tránh các hậu quả không mong muốn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào