Khóa học blockchain

Events trong Contract ABI Specification trong Blockchain

0 phút đọc

Trong lĩnh vực blockchain, đặc biệt là khi làm việc với Ethereum và các hợp đồng thông minh (smart contracts), ABI (Application Binary Interface) đóng một vai trò quan trọng trong việc định nghĩa cách thức các hàm và sự kiện trong hợp đồng thông minh được gọi và cách chúng trả về dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào một phần quan trọng của ABI: các sự kiện (events), cách chúng được định nghĩa và sử dụng trong hợp đồng thông minh, cùng với các ví dụ cụ thể.

Khái niệm về Events trong ABI

Events trong Ethereum ABI là các thông báo mà hợp đồng thông minh phát ra sau khi thực hiện một số hành động nhất định. Chúng được sử dụng để ghi lại các hoạt động quan trọng xảy ra trong hợp đồng, như các giao dịch hoặc thay đổi trạng thái, và có thể được các ứng dụng bên ngoài lắng nghe và phản hồi lại.

Đặc điểm của Events

 1. Không thay đổi trạng thái: Events không thay đổi trạng thái của hợp đồng thông minh; chúng chỉ ghi lại thông tin.
 2. Chi phí gas thấp: Việc sử dụng events tiêu tốn ít gas hơn so với việc lưu trữ thông tin trực tiếp trên blockchain.
 3. Truy xuất dữ liệu: Dữ liệu từ events có thể được truy xuất và sử dụng bởi các ứng dụng bên ngoài, làm cho chúng trở thành công cụ hữu ích để theo dõi các hoạt động và trạng thái của hợp đồng.

Cách Định Nghĩa và Sử Dụng Events

Events được định nghĩa trong Solidity (ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh của Ethereum) sử dụng từ khóa event. Sau đây là cấu trúc cơ bản của một event trong Solidity:

event EventName(parameters);

Ví dụ Định Nghĩa Event

Giả sử bạn đang xây dựng một hợp đồng thông minh cho một ứng dụng phi tập trung (DApp) để bán vé sự kiện. Bạn có thể tạo một event để ghi lại mỗi lần vé được bán:

pragma solidity ^0.8.0;

contract TicketSale {
  struct Ticket {
    uint256 eventId;
    address buyer;
    uint256 price;
  }

  mapping(uint256 => Ticket) public tickets;
  uint256 public nextTicketId;

  event TicketSold(uint256 indexed ticketId, address indexed buyer, uint256 price);

  function buyTicket(uint256 eventId, uint256 price) public {
    tickets[nextTicketId] = Ticket(eventId, msg.sender, price);
    emit TicketSold(nextTicketId, msg.sender, price);
    nextTicketId++;
  }
}

Trong ví dụ trên, TicketSold là một event được phát ra mỗi khi một vé được bán. Event này có ba tham số, trong đó hai tham số đầu tiên (ticketIdbuyer) được đánh dấu là indexed. Điều này cho phép các ứng dụng bên ngoài lọc và tìm kiếm các event dựa trên các tham số này.

Lắng Nghe và Phản Hồi Events

Trong một ứng dụng web sử dụng thư viện web3.js để tương tác với Ethereum, bạn có thể lắng nghe các events được phát ra từ hợp đồng thông minh. Dưới đây là cách bạn có thể lắng nghe event TicketSold:

const contract = new web3.eth.Contract(abi, contractAddress);

contract.events.TicketSold({
  filter: {buyer: myAddress},
  fromBlock: 0
}, function(error, event) {
  if (error) {
    console.error("Error listening to the TicketSold event", error);
  } else {
    console.log("Ticket purchased:", event.returnValues);
  }
});

Trong đoạn mã trên, contract.events.TicketSold() là phương thức được sử dụng để lắng nghe event TicketSold. Bạn có thể lọc các event dựa trên các tham số indexed và chỉ định từ block nào sự kiện này sẽ được lắng nghe.

Kết Luận

Events trong hợp đồng thông minh của Ethereum là một công cụ mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển ghi lại các hoạt động quan trọng và cung cấp cách thức hiệu quả để các ứng dụng bên ngoài tương tác với hợp đồng thông minh. Sử dụng events giúp tối ưu hóa chi phí gas, cải thiện khả năng truy xuất dữ liệu và tăng cường tính minh bạch của các ứng dụng phi tập trung.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Blockchain là gì?

entry

What is blockchain?

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely