Khóa học blockchain

Expression và Cấu Trúc Điều Khiển Trong Solidity

0 phút đọc

Solidity là ngôn ngữ lập trình được thiết kế đặc biệt cho việc phát triển smart contracts trên nền tảng Ethereum. Để viết các chương trình hiệu quả và an toàn trên Solidity, việc hiểu biết về các expression (biểu thức) và cấu trúc điều khiển là rất quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách sử dụng các biểu thức và cấu trúc điều khiển trong Solidity, đi kèm với các ví dụ cụ thể.

Biểu Thức trong Solidity

Biểu thức trong Solidity là một đơn vị mã có thể được đánh giá để trả về một giá trị. Các biểu thức có thể bao gồm các toán tử, biến, hàm gọi và nhiều hơn nữa.

Các Loại Biểu Thức

 1. Biểu thức toán học: Các phép tính cơ bản như cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), và chia lấy dư (%).

  uint a = 5;
  uint b = 3;
  uint c = a + b; // c = 8
  uint d = a * b; // d = 15
  uint e = a % b; // e = 2
 2. Biểu thức so sánh: So sánh hai giá trị và trả về giá trị Boolean (true hoặc false).

  bool isEqual = (a == b); // isEqual = false
  bool isGreater = (a > b); // isGreater = true
 3. Biểu thức logic: Sử dụng các toán tử logic như AND (&&), OR (||), và NOT (!).

  bool result = (a > b) && (b > 2); // result = true

Cấu Trúc Điều Khiển trong Solidity

Cấu trúc điều khiển cho phép bạn điều khiển luồng thực thi của chương trình. Solidity hỗ trợ nhiều cấu trúc điều khiển tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác như JavaScript hoặc C++.

1. Câu lệnh điều kiện

 • If-Else:

  if (a > b) {
    // thực thi nếu a lớn hơn b
  } else {
    // thực thi nếu a không lớn hơn b
  }
 • Ternary Operator:

  string memory result = (a > b) ? "a is greater" : "b is greater or equal";

2. Vòng lặp

 • For Loop:

  for (uint i = 0; i < 10; i++) {
    // thực thi mã 10 lần
  }
 • While Loop:

  while (a > 0) {
    a--;
  }

3. Câu lệnh điều khiển khác

 • Break và Continue:

  for (uint i = 0; i < 10; i++) {
    if (i == 5) {
      break; // thoát khỏi vòng lặp
    }
    if (i == 3) {
      continue; // bỏ qua lần lặp hiện tại
    }
  }

Ví dụ Thực Tế: Contract Đơn Giản

Giả sử chúng ta muốn xây dựng một hợp đồng thông minh cho phép người dùng lưu trữ một số và kiểm tra xem số đó có phải là số chẵn hay không.

pragma solidity ^0.8.0;

contract NumberChecker {
  uint public number;

  function storeNumber(uint _number) public {
    number = _number;
  }

  function isEven() public view returns (bool) {
    return (number % 2 == 0);
  }
}

Trong ví dụ này, storeNumber là một hàm cho phép lưu trữ một số, và isEven là một hàm kiểm tra xem số đó có phải là số chẵn hay không.

Kết luận

Biểu thức và cấu trúc điều khiển là những thành phần cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng trong việc phát triển Smart Contracts sử dụng Solidity. Hiểu biết vững chắc về các khái niệm này sẽ giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng blockchain một cách hiệu quả và an toàn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

entry

Khi nào sử dụng căn chỉnh trục chính và căn chỉnh trục phụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely