Khóa học blockchain

ICO Smart Contract

0 phút đọc

ICO (Initial Coin Offering) là một phương thức gây quỹ phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi các công ty phát hành token mới để thu hút vốn từ công chúng. Smart Contract cho ICO đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa và quản lý quá trình phát hành token, thu hút vốn, và phân phối token đến các nhà đầu tư. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn chi tiết về cách thiết kế và triển khai một ICO Smart Contract sử dụng Solidity trên nền tảng Ethereum.

Thiết kế ICO Smart Contract

Yêu cầu cơ bản

Một ICO Smart Contract cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Phát hành Token: Tạo và phát hành một lượng token nhất định.
 2. Thu hút Vốn: Cho phép nhà đầu tư gửi tiền (thường là Ether) để đổi lấy token mới.
 3. Xác định Giá và Tỷ lệ Đổi: Thiết lập tỷ lệ đổi giữa tiền gửi và số lượng token nhận được.
 4. Giới hạn Thời gian: Đặt thời gian bắt đầu và kết thúc cho ICO.
 5. Rút Tiền và Phân phối Token: Cho phép người phát hành rút tiền thu được và phân phối token đến các nhà đầu tư sau khi ICO kết thúc.

Các thành phần chính

 1. Token Contract: Một ERC-20 token contract để tạo và quản lý token.
 2. ICO Contract: Contract chính để quản lý quá trình thu hút vốn và phân phối token.

Ví dụ về ICO Smart Contract

Bước 1: Tạo Token Contract

Đầu tiên, chúng ta cần một ERC-20 token contract. Sử dụng OpenZeppelin để tạo token một cách an toàn.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";

contract MyToken is ERC20 {
  constructor(uint256 initialSupply) ERC20("MyToken", "MTK") {
    _mint(msg.sender, initialSupply);
  }
}

Bước 2: Thiết kế ICO Contract

pragma solidity ^0.8.0;

import "./MyToken.sol";

contract MyICO {
  MyToken public token;
  address public admin;
  uint256 public end;
  uint256 public price;
  uint256 public availableTokens;
  uint256 public minPurchase;
  uint256 public maxPurchase;

  constructor(
    address tokenAddress,
    uint256 _duration,
    uint256 _price,
    uint256 _availableTokens,
    uint256 _minPurchase,
    uint256 _maxPurchase
  ) {
    token = MyToken(tokenAddress);
    admin = msg.sender;
    end = block.timestamp + _duration;
    price = _price;
    availableTokens = _availableTokens;
    minPurchase = _minPurchase;
    maxPurchase = _maxPurchase;
  }

  function buy() payable external {
    require(block.timestamp < end, "ICO has ended");
    require(msg.value % price == 0, "Must send a multiple of price");
    uint256 tokenAmount = msg.value / price;
    require(tokenAmount >= minPurchase && tokenAmount <= maxPurchase, "Purchase out of allowed range");
    require(tokenAmount <= availableTokens, "Not enough tokens left for sale");
    token.transfer(msg.sender, tokenAmount);
    availableTokens -= tokenAmount;
  }

  function withdraw(address payable to) external {
    require(msg.sender == admin, "Only admin can withdraw funds");
    require(block.timestamp >= end, "ICO not ended yet");
    to.transfer(address(this).balance);
  }
}

Giải thích

 1. Khởi tạo: ICO Contract được khởi tạo với địa chỉ của Token Contract và các tham số như thời gian kết thúc, giá token, số lượng token có sẵn, và giới hạn mua.
 2. Mua Token: Hàm buy cho phép nhà đầu tư mua token bằng cách gửi Ether. Hàm kiểm tra các điều kiện như thời gian ICO, số lượng token tối thiểu và tối đa có thể mua, và số lượng token còn lại.
 3. Rút Tiền: Sau khi ICO kết thúc, người phát hành có thể rút Ether thu được thông qua hàm withdraw.

Kết luận

ICO Smart Contract là một công cụ mạnh mẽ cho việc gây quỹ trong lĩnh vực tiền điện tử. Việc thiết kế và triển khai một ICO đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về Solidity và các tiêu chuẩn ERC. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm thử đ thorough, ICO có thể giúp các dự án blockchain khởi đầu thành công và an toàn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

What do you understand by Contract Testing?

senior

What will you choose: Repository Pattern or "smart" business objects?

senior

What are Container/Smart components?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely