Khóa học blockchain

JSON trong Contract ABI Specification

0 phút đọc

Trong lập trình Smart Contract sử dụng Solidity trên nền tảng Ethereum, ABI (Application Binary Interface) là một thành phần quan trọng giúp định nghĩa cách thức mà các hàm trong Smart Contract có thể được gọi từ bên ngoài blockchain. ABI là một định dạng JSON mô tả các hàm, các biến, và các sự kiện của một contract, cho phép các ứng dụng và các hợp đồng khác biết cách tương tác với nó. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn chi tiết về cấu trúc và ý nghĩa của JSON trong ABI, đi kèm với các ví dụ cụ thể.

Cấu trúc của ABI trong JSON

ABI trong định dạng JSON cung cấp một cách trực quan để mô tả giao diện của Smart Contract. Nó bao gồm một mảng của các đối tượng, mỗi đối tượng đại diện cho một hàm, sự kiện, hoặc constructor của contract.

Các thành phần chính của ABI JSON:

 1. Functions: Mô tả các hàm trong contract, bao gồm tên hàm, các tham số đầu vào, và các giá trị trả về.
 2. Events: Mô tả các sự kiện mà contract có thể phát ra.
 3. Constructor: Mô tả hàm khởi tạo của contract, nếu có.
 4. Fallback and Receive: Định nghĩa hàm fallback và receive, được sử dụng để nhận Ether.

Mỗi đối tượng trong ABI JSON bao gồm các trường sau:

 • type: Loại của đối tượng ('function', 'constructor', 'event', 'fallback', hoặc 'receive').
 • name: Tên của hàm hoặc sự kiện.
 • inputs: Một mảng các đối tượng mô tả các tham số đầu vào.
 • outputs: Một mảng các đối tượng mô tả các giá trị trả về (chỉ áp dụng cho các hàm).
 • stateMutability: Mô tả tính chất của hàm (ví dụ: 'pure', 'view', 'payable', 'nonpayable').

Ví dụ về ABI JSON

Giả sử chúng ta có một Smart Contract đơn giản trong Solidity như sau:

pragma solidity ^0.8.0;

contract SimpleStorage {
  uint256 public number;

  event NumberUpdated(uint256 newNumber);

  constructor(uint256 initialNumber) {
    number = initialNumber;
  }

  function setNumber(uint256 newNumber) public {
    number = newNumber;
    emit NumberUpdated(newNumber);
  }

  function getNumber() public view returns (uint256) {
    return number;
  }
}

Dưới đây là một phần của ABI JSON cho contract này:

[
  {
    "type": "constructor",
    "inputs": [
      {
        "name": "initialNumber",
        "type": "uint256"
      }
    ]
  },
  {
    "type": "function",
    "name": "setNumber",
    "inputs": [
      {
        "name": "newNumber",
        "type": "uint256"
      }
    ],
    "stateMutability": "nonpayable"
  },
  {
    "type": "function",
    "name": "getNumber",
    "outputs": [
      {
        "name": "",
        "type": "uint256"
      }
    ],
    "stateMutability": "view"
  },
  {
    "type": "event",
    "name": "NumberUpdated",
    "inputs": [
      {
        "name": "newNumber",
        "type": "uint256",
        "indexed": false
      }
    ]
  }
]

Tầm quan trọng của ABI trong Phát triển Blockchain

ABI đóng một vai trò thiết yếu trong việc tương tác giữa các Smart Contracts và ứng dụng bên ngoài. Nó không chỉ giúp đảm bảo các cuộc gọi hàm được thực hiện chính xác mà còn hỗ trợ các nhà phát triển trong việc tích hợp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau trong ekosistem Ethereum.

Kết luận

JSON trong ABI là một công cụ mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển và ứng dụng tương tác một cách hiệu quả với các Smart Contracts trên Ethereum. Bằng cách cung cấp một định dạng chuẩn và dễ hiểu, ABI giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và tối ưu hóa các tương tác blockchain.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely