Khóa học blockchain

Storage, Memory & Stack trong Smart Contract

0 phút đọc

Trong lập trình Smart Contract trên nền tảng Ethereum, việc hiểu rõ về ba khu vực lưu trữ dữ liệu chính: Storage, Memory và Stack là rất quan trọng. Mỗi khu vực này có đặc điểm và mục đích sử dụng riêng biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chi phí thực thi của hợp đồng thông minh. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về từng loại, cách thức hoạt động và các ví dụ thực tế liên quan.

Storage trong Smart Contract

Định nghĩa và Đặc điểm

Storage là khu vực lưu trữ dài hạn trên blockchain, nơi lưu giữ các biến trạng thái của Smart Contract. Mỗi khi Smart Contract thực thi, dữ liệu trong Storage sẽ được sử dụng và có thể được cập nhật. Storage là khu vực tốn kém nhất để sử dụng về mặt Gas do tính bền vững và an toàn của dữ liệu

Ví dụ

Xét Smart Contract sau đây trong Solidity:

pragma solidity ^0.8.0;

contract Voting {
  mapping(address => uint256) public votes;

  function vote(uint256 _voteCount) public {
    votes[msg.sender] += _voteCount;
  }
}

Trong ví dụ này, votes là một biến lưu trữ được khai báo trong Storage. Nó lưu trữ số phiếu bầu cho mỗi địa chỉ và có thể được cập nhật mỗi khi một người dùng gọi hàm vote.

Memory trong Smart Contract

Định nghĩa và Đặc điểm

Memory được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình thực thi hàm của Smart Contract. Dữ liệu trong Memory chỉ tồn tại trong suốt quá trình thực thi hàm và sẽ bị xóa khi hàm thực thi xong. Việc sử dụng Memory tốn ít Gas hơn so với Storage nhưng lại không bền vững

Ví dụ

pragma solidity ^0.8.0;

contract Calculation {
  function sum(uint256[] memory _data) public pure returns (uint256) {
    uint256 total = 0;
    for (uint i = 0; i < _data.length; i++) {
      total += _data[i];
    }
    return total;
  }
}

Trong ví dụ này, mảng _data được khai báo với từ khóa memory, chỉ tồn tại trong quá trình thực thi hàm sum và không được lưu trữ lại sau khi hàm thực thi xong.

Stack trong Smart Contract

Định nghĩa và Đặc điểm

Stack là khu vực lưu trữ dữ liệu cục bộ cho mỗi cuộc gọi hàm, được sử dụng để lưu trữ các giá trị tạm thời và kết quả trung gian trong quá trình thực thi hàm. Stack hoạt động theo cơ chế LIFO (Last In, First Out), có kích thước giới hạn và chi phí sử dụng thấp

Ví dụ

pragma solidity ^0.8.0;

contract SimpleMath {
  function add(uint256 a, uint256 b) public pure returns (uint256) {
    return a + b;
  }
}

Trong ví dụ này, các biến ab cũng như kết quả của phép cộng được lưu trữ tạm thời trên Stack trong quá trình thực thi hàm add.

Kết luận

Hiểu biết về Storage, Memory và Stack trong Smart Contract là rất quan trọng để lập trình và tối ưu hóa các hợp đồng thông minh trên Ethereum một cách hiệu quả. Việc lựa chọn đúng khu vực lưu trữ phù hợp không chỉ giúp tiết kiệm chi phí Gas mà còn đảm bảo hiệu suất thực thi hợp đồng thông minh được tối ưu. Các nhà phát triển cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc sử dụng Storage, Memory hay Stack tùy thuộc vào yêu cầu và tính chất của từng hàm trong Smart Contract.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

entry

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

entry

Định nghĩa Stack là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào