Khóa học blockchain

Tìm Hiểu Web3.js: Ethereum JavaScript API

0 phút đọc

Trong lĩnh vực blockchain, Web3.js đóng vai trò là một thư viện JavaScript thiết yếu, cho phép các nhà phát triển tương tác với nút Ethereum một cách hiệu quả. Thư viện này cung cấp các API để giao tiếp với blockchain Ethereum, bao gồm việc gửi Ether, tương tác với các hợp đồng thông minh, và quản lý tài khoản. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về Web3.js, cách thức hoạt động, và các ví dụ cụ thể về cách sử dụng thư viện này trong phát triển ứng dụng blockchain.

Giới Thiệu về Web3.js

Web3.js là một thư viện JavaScript rất phổ biến được sử dụng để tương tác với Ethereum blockchain. Nó cho phép các nhà phát triển web tạo ra các ứng dụng phi tập trung (DApps) có thể tương tác trực tiếp với các nút blockchain mà không cần một máy chủ trung gian.

Các Tính Năng Chính của Web3.js

 1. Giao tiếp với Ethereum Blockchain: Web3.js cung cấp các phương thức để đọc và ghi thông tin lên blockchain.
 2. Quản lý Tài khoản: Thư viện hỗ trợ tạo và quản lý các tài khoản Ethereum, cho phép gửi và nhận Ether cũng như các token khác.
 3. Tương tác với Hợp Đồng Thông Minh: Web3.js cho phép triển khai, gọi các phương thức, và lắng nghe các sự kiện từ hợp đồng thông minh.
 4. Chuyển đổi Giữa Các Đơn Vị Ether: Hỗ trợ chuyển đổi giữa Ether và Wei, đơn vị nhỏ nhất của Ether.

Cài Đặt và Cấu Hình Web3.js

Để bắt đầu sử dụng Web3.js, bạn cần cài đặt thư viện thông qua npm hoặc yarn:

npm install web3
# hoặc
yarn add web3

Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi tạo một đối tượng Web3 bằng cách kết nối tới một nút Ethereum. Thông thường, điều này được thực hiện thông qua một nhà cung cấp như Infura hoặc thông qua Metamask.

const Web3 = require('web3');

// Kết nối tới một nút Ethereum qua Infura
const web3 = new Web3('https://mainnet.infura.io/v3/YOUR_PROJECT_ID');

Tương Tác với Ethereum Blockchain

Gửi Ether

Để gửi Ether từ một tài khoản này sang tài khoản khác, bạn cần tạo một giao dịch và ký nó trước khi gửi nó đi.

const sender = '0xYOUR_SENDER_ADDRESS';
const receiver = '0xRECEIVER_ADDRESS';
const privateKey = 'YOUR_PRIVATE_KEY';

const createTransaction = async () => {
  const tx = {
    from: sender,
    to: receiver,
    value: web3.utils.toWei('1', 'ether'),
    gas: 2000000
  };

  const signedTx = await web3.eth.accounts.signTransaction(tx, privateKey);
  const receipt = await web3.eth.sendSignedTransaction(signedTx.rawTransaction);
  console.log('Transaction receipt:', receipt);
};

createTransaction();

Tương Tác với Hợp Đồng Thông Minh

Để tương tác với một hợp đồng thông minh, bạn cần ABI (Application Binary Interface) của hợp đồng đó và địa chỉ của nó trên blockchain.

const contractABI = [...];
const contractAddress = '0x...';

const contract = new web3.eth.Contract(contractABI, contractAddress);

// Gọi một phương thức từ hợp đồng
const data = await contract.methods.someMethod().call();

// Gửi một giao dịch tới hợp đồng
const receipt = await contract.methods.someMethod().send({ from: sender });

Lắng Nghe Sự Kiện từ Hợp Đồng Thông Minh

Web3.js cho phép bạn lắng nghe các sự kiện được phát ra bởi hợp đồng thông minh, giúp bạn cập nhật trạng thái của ứng dụng một cách thời gian thực.

contract.events.SomeEvent({
  filter: {},
  fromBlock: 0
}, function(error, event) {
  if (error) console.error(error);
  console.log('Event:', event);
});

Kết Luận

Web3.js là một công cụ mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển xây dựng và tương tác với các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum. Với khả năng quản lý tài khoản, tương tác với hợp đồng thông minh, và lắng nghe các sự kiện blockchain, Web3.js mở ra nhiều khả năng cho các nhà phát triển để tạo ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả trên nền tảng blockchain.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn biết gì về ký hiệu big-O (big-O notation) và bạn có thể cho biết một số ví dụ liên quan đến các cấu trúc dữ liệu khác nhau?

entry

Danh sách liên kết có hiệu quả hơn mảng?

entry

What is API Design?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely