Khóa học cpp

Cấu trúc if thiếu trong c++

0 phút đọc

Cấu trúc rẽ nhánh(Conditional statement)

Chào mừng các bạn quay lại với khóa học hướng thực hành ngôn ngữ C++

Cấu trúc If thiếu

if (biểu thức điều kiện)
{
 câu lệnh ứng với true;
}

Bắt đầu với từ khóa if ngay sau đó nhận giá trị của biểu thức điều kiện chỉ trả về một trong hai giá trị true( khác 0) hoặc false( 0).
Nếu biểu thức trả về giá trị true( giá trị khác 0). Thì chương trình sẽ thực hiện câu lệnh ngay sau if*( ứng với true)*.

Tại kiểu dữ liệu Boolean, giá trị 0 được định nghĩa tương đương với false. Khác 0 là true

bool b = true ;
 if (b)
{
 cout << " b la " << b << endl;
}

Output

b la 1

Tại sao vậy ?

Vì trình biên dịch dịch chương trình, nó không hiểu theo true và false. Mà chỉ hiểu giá trị 1 ứng với true, 0 ứng với false. Vậy khi sử dụng **cout << ** để in ra thì sẽ chỉ có 2 giá trị 1 hoặc 0.

Muốn in ra truefalse ta chỉ việc sử dụng boolalpha ngay trước sau cout

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
 bool b = true ;
 if (b)
 {
  cout << boolalpha << " b la " << b << endl;
 }
}

Output

b la true
Cùng vận dụng lại kiến thức về kiểu dữ liệu Boolean và cách biểu diễn sơ đồ khối ở bài trước. Các bạn sẽ thực hành cùng một số ví dụ như sau :

 • Nhập vào số tuổi, kiểm tra xem tuổi có < 18 tuổi hay không ? Có thì in ra " tuoi nho hon 18 !"
2 3 1

Mọi người cùng code rồi debug một vài trường hợp xem như thế nào ?

Đây là kết quả

2 3 2

Cấu trúc rẽ nhánh đơn giản đầu tiên là cấu trúc if thiếu có dạng như vậy.Cùng đi phân tích cách hoạt động của nó.

Từ khóa if

Bắt đầu một cấu trúc rẽ nhánh với từ khóa if ( dịch sang tiếng việt là nếu)

Giá trị biểu thức điều kiện Boolean

Ngay sau if có một biểu thức trả về một giá trị khác với giá trị 0 thì biểu thức điều kiện đó đúng. Còn bằng giá trị 0 thì biểu thức điều kiện đó sai.

Khối lệnh

Ngay sau biểu thức điều kiện sẽ có một câu lệnh hoặc nhiều câu lệnh( khối lệnh)
. Chúng ta sẽ thống nhất để các câu lệnh trong cặp {}.

Cùng thử dịch sang tiếng việt. if( nếu) điều kiện đúng -> câu lệnh.

Nếu cái gì đó đúng thì làm việc gì đó .
C++ rất là logic phải không ?

Nếu cái gì đó không đúng thì sao? Sang bài tiếp chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Còn đây là một số bài tập cho các bạn thử tập làm.

 1. Nhập vào một số nguyên n.
 • Kiểm tra xem số đó có lớn hơn bằng 10?
 • Có khác 50?
 • Nhỏ hơn bằng 100?
 • ...
 1. Nhập vào tuổi của bạn và ba bạn. Kiểm tra xem tuổi nhập vào của bạn có nhỏ hơn tuổi nhậ vào của ba bạn không ? Nếu có thì in ra ba bạn hơn bạn bao nhiêu tuổi :D
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

entry

Khi nào sử dụng căn chỉnh trục chính và căn chỉnh trục phụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào