Khóa học cpp

Cấu trúc switch trong c++

0 phút đọc

Cấu trúc Switch-Case

Chúng ta thử cùng xem ví dụ sau :

Nhập vào một số nguyên. Sau đó kiểm tra số đó có bằng 1 trong các số từ 0 tới 3 hay không ?
Nếu có thì in ra màn hình số đó là số nào ?

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n;
cout << " Nhap vao n : " << endl;
cin >> n;
if(n==0)
{
cout << " n la so 0"<< endl;
}
else
{
 if(n==1)
 {
 cout << " n la so 1"<< endl;
 }
 else
  {
 if(n==2)
  {
 cout << " n la so 2"<< endl;
  }
  else
    {
  if(n==3)
   {
   cout << " n la so 3"<< endl;
     }
  else
   {
   cout << " n khong thuoc khoang 0 -3 " << endl;
   }
    }
   }
}
 return 0;
}

Chúng ta có thể thấy việc sử dụng if else ìf trong trường hợp này gây phức tạp cho bài toán và gây khó đọc.
Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc switch case như sau :

#include<iostream>

   using namespace std;

   int main()
   {
    int n;
   cout << " Nhap vao n : " << endl;
   cin >> n;

   switch(n)
   {
   case 0 :
     {
    cout << " n la so 0" << endl;
    }
    break;
   case 1:
     {
    cout << " n la so 1" << endl;
    }
    break;
   case 2 :
     {
    cout << " n la so 2" << endl;
    }
    break;
   case 3 :
     {
    cout << " n la so 3" << endl;
    }
    break;
   defual :

{
cout << " n khong thuoc khoang 0 -3 " << endl;
}
break;
}
return 0;
}

Cùng đi phân tích kỹ hơn về cấu trúc của switch case

Switch

Để sử dụng switch chúng ta bắt đầu với từ khóa switch. Ngay sau đó là phần mà chúng ta muốn kiểm tra điều kiện. Chúng ta có thể truyền vào các kiểu như

 • char
 • short
 • int
 • long int
 • enum

float double pointer . . . và một số kiểu khác không sử dụng được.
Đây là một hạn chế của cấu trúc switch

Case, Default

Sau khi đã nhận kiểu cần kiểm tra. Phần kiểm tra sẽ được thực hiện trong các khối.
Có 2 loại khối được sử dụng đó là case hoặc defual.

 • Với case, chúng ta sẽ sử dụng với từ khóa case và ngay sau đó là một biểu thức hằng số có giá trị không đổi.

 • Với các khối case chúng sẽ được kiểm tra lần lượt như nhau.

 • Với default là một khối mặc định của cấu trúc switch. Nó được gọi tới khi các khối case không có giá trị thỏa mãn với phần chúng ta truyền vào tại switch. Chúng ta sử dụng default với từ khóa default thường được đặt dưới cùng sau các case.

Có thể có hoặc không khối default trong một cấu trúc switch.

Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng xem đoạn code sau :
Ví dụ :

#include<iostream>

using namespace std;
int main()
{
int n=1;
switch(n)
{
case 0 :
 {
 cout << " la so 0" << endl;
 }
case 1:
 {
 cout << " la so 1" << endl;
 }
case 2 :
 {
 cout << " la so 2" << endl;
 }
case 3 :
 {
 cout << " la so 3" << endl;
 }
default :
 {
 cout << " la mot so nao do " << endl;
 }
}
return 0;
}

Kết quả

la so 1
la so 2
la so 3
la mot so nao do

Tại sao lại như vậy ?

Khi thực hiện khối case hoặc default nếu gặp trường hợp đúng. Thì các khối tiếp theo vẫn được thực hiện lần lượt.

Chúng chỉ kết thúc khi gặp một trong các trường hợp sau :

 • Khi kết thúc cấu trúc switch
 • Khi gặp lệnh return
 • Khi gặp lệnh goto
 • Khi gặp lệnh break

Break trong cấu trúc switch

Trong các khối casedefault cần có lệnh break để kết thúc việc kiểm tra và thoát ra khỏi switch.

Lệnh break được khai báo với từ khóa break. Nó có chức năng thông báo cho trình biên dịch biết rằng : switch( hay for, while,do while . . .) đã kết thúc tại đây. Sau lệnh break chương trình sẽ tiếp tục thực hiện các câu lệnh sau khối switch( hay for, while,do while . . .)

Quay lại với ví dụ ở phần trước :

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n = 1;

switch(n)
{
case 0 :
{
cout << " la so 0" << endl;
break;
}
case 1:
{
cout << " la so 1" << endl;
break;
}
case 2 :
{
cout << " la so 2" << endl;
break;
}
case 3 :
{
cout << " la so 3" << endl;
break;
}
default :
{
cout << " la mot so nao do " << endl;
break;
}
}
cout << " Chuong trinh da hoan thanh " << endl;
return 0;
}

Output

la so 1
Chuong trinh da hoan thanh

Vấn đề đã được giải quyết. Chương trình chạy, Case 1 : đúng với điều kiện, màn hình in ra " la so 1". Tiếp theo là lệnh break và cấu trúc switch kết thúc tại đây. Và lệnh cout cuối được gọi vì nó nằm sau cấu trúc switch.

Lưu ý

 • Biểu thức truyền vào sau switch. Phải là một biếu thức được phép.

 • Lệnh break sau mỗi khối case và default. Nếu ta không sử dụng break ta phải kiểm soát được việc mình đang muốn thực hiện trong switch case

 • Cặp {}. Khi có nhiều hơn hai câu lệnh với các khối case và default ta phải có cặp ngoặc {} để tránh tình trạng xảy ra lỗi không như mong muốn.

 • Khi có nhiều khối case có chức năng như nhau thì ta có thể sử dụng cấu trúc sau :

case <hang so>:
case <hang so>:
case <hang so>:
case <hang so>:
case <hang so>:
case <hang so>:
{
 // làm gì đó
 break;
}

Áp dụng :

 • Nhập vào một ký tự bất kì và kiểm tra xem kí tự đó có phải là các kí tự từ '0' - '9' hay không ?
 • Nhập vào tháng trong năm nhuận và in ra số ngày tối đa của tháng đó ?
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

Trong cấu trúc dữ liệu, chuỗi (String) là gì?

entry

Khi nào sử dụng căn chỉnh trục chính và căn chỉnh trục phụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào