Khóa học docker

Configuring trong Docker

0 phút đọc

Docker là một nền tảng mã nguồn mở giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, triển khai và chạy các ứng dụng bằng cách sử dụng các container. Một trong những khía cạnh quan trọng của Docker là khả năng cấu hình các container để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách cấu hình Docker, bao gồm các phương pháp và công cụ khác nhau, và cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa.

Tổng Quan Về Cấu Hình Docker

Cấu hình Docker bao gồm việc thiết lập các tham số và môi trường cho Docker daemon, Docker containers, và Docker services. Các cấu hình này có thể được thực hiện thông qua các file cấu hình, lệnh dòng lệnh, và các công cụ quản lý cấu hình như Docker Compose và Docker Swarm.

Các Thành Phần Chính Trong Cấu Hình Docker

 1. Docker Daemon Configuration: Cấu hình Docker daemon để kiểm soát hành vi của Docker engine.
 2. Docker Container Configuration: Cấu hình các container để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ứng dụng.
 3. Docker Service Configuration: Sử dụng Docker Compose và Docker Swarm để quản lý và cấu hình các dịch vụ Docker.

Cấu Hình Docker Daemon

Docker daemon (dockerd) là thành phần cốt lõi của Docker, chịu trách nhiệm quản lý các Docker objects như images, containers, networks và volumes. Cấu hình Docker daemon có thể được thực hiện thông qua file cấu hình daemon.json.

File Cấu Hình Docker Daemon

File cấu hình Docker daemon thường nằm ở đường dẫn C:\ProgramData\Docker\config\daemon.json trên Windows hoặc /etc/docker/daemon.json trên Linux. Nếu file này không tồn tại, bạn có thể tạo nó.

Ví dụ về file cấu hình daemon.json:

{
 "debug": true,
 "hosts": ["tcp://0.0.0.0:2375"],
 "data-root": "/var/lib/docker"
}

Trong ví dụ trên:

 • debug: Bật chế độ gỡ lỗi.
 • hosts: Định cấu hình Docker daemon để chấp nhận kết nối qua TCP.
 • data-root: Định cấu hình đường dẫn lưu trữ dữ liệu Docker.

Cấu Hình Docker Daemon Bằng Lệnh Dòng Lệnh

Bạn cũng có thể cấu hình Docker daemon bằng cách sử dụng lệnh dòng lệnh. Ví dụ, để cấu hình Docker daemon chấp nhận kết nối qua TCP, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

dockerd --host=tcp://0.0.0.0:2375

Cấu Hình Docker Container

Cấu hình Docker container bao gồm việc thiết lập các tham số như biến môi trường, volume, network, và các tham số khởi động. Các cấu hình này có thể được thực hiện thông qua Dockerfile, lệnh dòng lệnh, và Docker Compose.

Sử Dụng Dockerfile

Dockerfile là một file văn bản chứa các lệnh để xây dựng Docker image. Mỗi lệnh trong Dockerfile tạo ra một lớp mới trong Docker image.

Ví dụ về Dockerfile:

# Sử dụng image chính thức của Node.js làm base image
FROM node:14

# Tạo thư mục làm việc trong container
WORKDIR /app

# Sao chép package.json và package-lock.json vào thư mục làm việc
COPY package*.json ./

# Cài đặt các phụ thuộc của ứng dụng
RUN npm install

# Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục làm việc
COPY . .

# Mở cổng 8080 để truy cập ứng dụng
EXPOSE 8080

# Chạy ứng dụng khi container khởi động
CMD ["node", "app.js"]

Sử Dụng Lệnh Dòng Lệnh

Bạn có thể cấu hình Docker container bằng cách sử dụng các lệnh dòng lệnh như docker run, docker create, và docker start.

Ví dụ về việc tạo và chạy một Docker container với biến môi trường và volume:

docker run -d -p 8080:8080 --name my-docker-app -e NODE_ENV=production -v /host/data:/container/data docker-example

Trong ví dụ trên:

 • -d: Chạy container ở chế độ nền.
 • -p 8080:8080: Mở cổng 8080 trên host và ánh xạ nó tới cổng 8080 trên container.
 • --name my-docker-app: Đặt tên cho container là my-docker-app.
 • -e NODE_ENV=production: Thiết lập biến môi trường NODE_ENVproduction.
 • -v /host/data:/container/data: Gắn kết thư mục /host/data trên host vào /container/data trên container.

Sử Dụng Docker Compose

Docker Compose là một công cụ cho phép bạn định nghĩa và chạy các ứng dụng Docker multi-container. Với Docker Compose, bạn sử dụng một file YAML để cấu hình các dịch vụ của ứng dụng. Sau đó, với một lệnh duy nhất, bạn có thể tạo và khởi động tất cả các dịch vụ từ cấu hình của bạn.

File Cấu Hình Docker Compose

File cấu hình Docker Compose thường có tên là docker-compose.yml.

Ví dụ về file docker-compose.yml:

version: "3"
services:
 web:
  image: nginx
  ports:
   - "8080:80"
 app:
  build: .
  ports:
   - "3000:3000"
  environment:
   NODE_ENV: production
  volumes:
   - .:/app
  depends_on:
   - db
 db:
  image: postgres
  environment:
   POSTGRES_USER: example
   POSTGRES_PASSWORD: example

Trong ví dụ trên:

 • version: Phiên bản của Docker Compose.
 • services: Định nghĩa các dịch vụ của ứng dụng.
 • web: Dịch vụ web sử dụng image nginx và mở cổng 8080.
 • app: Dịch vụ ứng dụng được xây dựng từ Dockerfile trong thư mục hiện tại, mở cổng 3000, thiết lập biến môi trường NODE_ENV, và gắn kết thư mục hiện tại vào /app.
 • db: Dịch vụ cơ sở dữ liệu sử dụng image postgres và thiết lập các biến môi trường POSTGRES_USERPOSTGRES_PASSWORD.

Khởi Động Các Dịch Vụ Với Docker Compose

Sử dụng lệnh docker-compose up để tạo và khởi động tất cả các dịch vụ được định nghĩa trong file docker-compose.yml.

docker-compose up

Sử Dụng Docker Swarm

Docker Swarm là một công cụ quản lý container cho phép bạn triển khai và quản lý các ứng dụng Docker trên một cluster các máy chủ Docker. Docker Swarm sử dụng các file cấu hình tương tự như Docker Compose để định nghĩa các dịch vụ và cấu hình của chúng.

Tạo Swarm Cluster

Sử dụng lệnh docker swarm init để khởi tạo một Swarm cluster.

docker swarm init

Tạo và Quản Lý Các Dịch Vụ Swarm

Sử dụng lệnh docker service create để tạo một dịch vụ Swarm.

Ví dụ về việc tạo một dịch vụ Swarm:

docker service create --name my-service --replicas 3 -p 8080:80 nginx

Trong ví dụ trên:

 • --name my-service: Đặt tên cho dịch vụ là my-service.
 • --replicas 3: Tạo 3 bản sao của dịch vụ.
 • -p 8080:80: Mở cổng 8080 trên host và ánh xạ nó tới cổng 80 trên container.

Ví Dụ: Tạo và Chạy Ứng Dụng Web Đơn Giản Với Docker

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo và chạy một ứng dụng web đơn giản sử dụng Docker.

 1. Tạo Dockerfile

  Tạo một file có tên là Dockerfile với nội dung sau:

  # Sử dụng image chính thức của Node.js làm base image
  FROM node:14
  
  # Tạo thư mục làm việc trong container
  WORKDIR /app
  
  # Sao chép package.json và package-lock.json vào thư mục làm việc
  COPY package*.json ./
  
  # Cài đặt các phụ thuộc của ứng dụng
  RUN npm install
  
  # Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục làm việc
  COPY . .
  
  # Mở cổng 8080 để truy cập ứng dụng
  EXPOSE 8080
  
  # Chạy ứng dụng khi container khởi động
  CMD ["node", "app.js"]
 2. Tạo file package.json

  Tạo một file có tên là package.json với nội dung sau:

  {
   "name": "docker-example",
   "version": "1.0.0",
   "description": "A simple web application",
   "main": "app.js",
   "scripts": {
    "start": "node app.js"
   },
   "dependencies": {
    "express": "^4.17.1"
   }
  }
 3. Tạo file app.js

  Tạo một file có tên là app.js với nội dung sau:

  const express = require("express");
  const app = express();
  const port = 8080;
  
  app.get("/", (req, res) => {
   res.send("Hello, Docker!");
  });
  
  app.listen(port, () => {
   console.log(`App running at http://localhost:${port}`);
  });
 4. Xây Dựng Docker Image

  Sử dụng lệnh docker build để xây dựng Docker image từ Dockerfile:

  docker build -t docker-example .
 5. Chạy Docker Container

  Sử dụng lệnh docker run để tạo và chạy một container từ Docker image vừa xây dựng:

  docker run -d -p 8080:8080 --name my-docker-app docker-example
 6. Truy Cập Ứng Dụng

  Mở trình duyệt web và truy cập http://localhost:8080. Bạn sẽ thấy thông báo "Hello, Docker!".

Kết Luận

Cấu hình Docker là một khía cạnh quan trọng giúp đảm bảo rằng các ứng dụng Docker sẽ hoạt động một cách nhất quán và hiệu quả trên nhiều môi trường khác nhau. Bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp cấu hình như Dockerfile, lệnh dòng lệnh, Docker Compose và Docker Swarm, các nhà phát triển có thể dễ dàng quản lý và tối ưu hóa các container Docker của mình.

Việc hiểu rõ cách cấu hình Docker và các thành phần của nó là rất quan trọng để tận dụng tối đa các lợi ích mà Docker mang lại. Bằng cách sử dụng Docker, các nhà phát triển có thể nâng cao hiệu quả và tính nhất quán trong quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Giải thích về container trong Docker?

entry

Docker image là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào