Khóa học docker

Docker trong Cloud là gì?

0 phút đọc

Docker là một nền tảng mã nguồn mở giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, triển khai và chạy các ứng dụng bằng cách sử dụng các container. Khi kết hợp với các dịch vụ đám mây (cloud services), Docker trở thành một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà phát triển và doanh nghiệp triển khai và quản lý các ứng dụng container hóa trên các nền tảng đám mây như AWS, Azure, Google Cloud, và nhiều hơn nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách Docker hoạt động trong môi trường đám mây, các dịch vụ đám mây phổ biến hỗ trợ Docker, và cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa.

Tổng Quan Về Docker và Cloud

Docker cho phép bạn đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc của nó vào một đơn vị tiêu chuẩn gọi là container. Container giúp đảm bảo rằng ứng dụng của bạn sẽ hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy phát triển đến máy chủ sản xuất. Khi kết hợp với các dịch vụ đám mây, Docker giúp bạn triển khai và quản lý các container trên các nền tảng đám mây một cách dễ dàng và hiệu quả.

Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Docker Trong Cloud

 1. Tính Di Động: Docker container có thể chạy trên bất kỳ nền tảng đám mây nào hỗ trợ Docker, giúp bạn dễ dàng di chuyển ứng dụng giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
 2. Tính Nhất Quán: Docker đảm bảo rằng ứng dụng của bạn sẽ hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy phát triển đến môi trường sản xuất trên đám mây.
 3. Tự Động Hóa: Docker kết hợp với các công cụ tự động hóa như Kubernetes giúp tự động hóa quá trình triển khai, mở rộng và quản lý các container trên đám mây.
 4. Hiệu Quả Tài Nguyên: Docker container nhẹ hơn so với máy ảo, giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trên đám mây.

Các Dịch Vụ Đám Mây Hỗ Trợ Docker

Amazon Web Services (AWS)

AWS cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ Docker, bao gồm:

 1. Amazon Elastic Container Service (ECS): ECS là một dịch vụ quản lý container cho phép bạn chạy và quản lý các container Docker trên một cụm các máy chủ EC2.
 2. Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS): EKS là một dịch vụ Kubernetes được quản lý, giúp bạn triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng container hóa bằng Kubernetes.
 3. AWS Fargate: Fargate là một công cụ tính toán serverless cho phép bạn chạy các container mà không cần quản lý các máy chủ.

Microsoft Azure

Azure cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ Docker, bao gồm:

 1. Azure Kubernetes Service (AKS): AKS là một dịch vụ Kubernetes được quản lý, giúp bạn triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng container hóa bằng Kubernetes.
 2. Azure Container Instances (ACI): ACI cho phép bạn chạy các container Docker mà không cần quản lý các máy chủ.
 3. Azure App Service: Azure App Service hỗ trợ triển khai các ứng dụng container hóa trên nền tảng PaaS.

Google Cloud Platform (GCP)

GCP cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ Docker, bao gồm:

 1. Google Kubernetes Engine (GKE): GKE là một dịch vụ Kubernetes được quản lý, giúp bạn triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng container hóa bằng Kubernetes.
 2. Google Cloud Run: Cloud Run là một dịch vụ serverless cho phép bạn chạy các container mà không cần quản lý các máy chủ.
 3. Google Compute Engine (GCE): GCE cho phép bạn chạy các container Docker trên các máy ảo.

Ví Dụ: Triển Khai Ứng Dụng Docker Trên AWS ECS

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ triển khai một ứng dụng Node.js đơn giản trên Amazon Elastic Container Service (ECS).

Bước 1: Tạo Ứng Dụng Node.js

Tạo một thư mục mới cho dự án Node.js của bạn và khởi tạo một dự án Node.js mới bằng cách sử dụng npm init.

mkdir my-node-app
cd my-node-app
npm init -y

Cài đặt các phụ thuộc cần thiết, ví dụ như Express:

npm install express

Tạo một file app.js với nội dung sau:

const express = require("express");
const app = express();
const port = 3000;

app.get("/", (req, res) => {
 res.send("Hello, Docker on AWS ECS!");
});

app.listen(port, () => {
 console.log(`App running at http://localhost:${port}`);
});

Bước 2: Tạo Dockerfile

Tạo một file có tên là Dockerfile trong thư mục gốc của dự án và thêm nội dung sau:

# Sử dụng image chính thức của Node.js làm base image
FROM node:14

# Tạo thư mục làm việc trong container
WORKDIR /usr/src/app

# Sao chép package.json và package-lock.json vào thư mục làm việc
COPY package*.json ./

# Cài đặt các phụ thuộc của ứng dụng
RUN npm install

# Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục làm việc
COPY . .

# Mở cổng 3000 để truy cập ứng dụng
EXPOSE 3000

# Chạy ứng dụng khi container khởi động
CMD ["node", "app.js"]

Bước 3: Xây Dựng Docker Image

Sử dụng lệnh docker build để xây dựng Docker image từ Dockerfile:

docker build -t my-node-app .

Bước 4: Đăng Nhập Vào Amazon ECR

Amazon Elastic Container Registry (ECR) là một dịch vụ lưu trữ Docker image. Đăng nhập vào ECR bằng lệnh sau:

aws ecr get-login-password --region <your-region> | docker login --username AWS --password-stdin <your-account-id>.dkr.ecr.<your-region>.amazonaws.com

Bước 5: Tạo Repository Trên ECR

Tạo một repository trên ECR để lưu trữ Docker image của bạn:

aws ecr create-repository --repository-name my-node-app

Bước 6: Tag và Push Docker Image Lên ECR

Tag Docker image và push nó lên ECR:

docker tag my-node-app:latest <your-account-id>.dkr.ecr.<your-region>.amazonaws.com/my-node-app:latest
docker push <your-account-id>.dkr.ecr.<your-region>.amazonaws.com/my-node-app:latest

Bước 7: Tạo Cluster Trên ECS

Tạo một cluster trên ECS để chạy các container của bạn:

aws ecs create-cluster --cluster-name my-cluster

Bước 8: Tạo Task Definition

Tạo một task definition để định nghĩa các container sẽ chạy trong cluster:

{
 "family": "my-node-app",
 "networkMode": "awsvpc",
 "containerDefinitions": [
  {
   "name": "my-node-app",
   "image": "<your-account-id>.dkr.ecr.<your-region>.amazonaws.com/my-node-app:latest",
   "memory": 512,
   "cpu": 256,
   "essential": true,
   "portMappings": [
    {
     "containerPort": 3000,
     "hostPort": 3000
    }
   ]
  }
 ],
 "requiresCompatibilities": ["FARGATE"],
 "cpu": "256",
 "memory": "512"
}

Lưu file này với tên task-definition.json và tạo task definition trên ECS:

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://task-definition.json

Bước 9: Tạo và Chạy Service Trên ECS

Tạo và chạy một service trên ECS để quản lý các task:

aws ecs create-service --cluster my-cluster --service-name my-service --task-definition my-node-app --desired-count 1 --launch-type FARGATE --network-configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[<your-subnet-id>],securityGroups=[<your-security-group-id>],assignPublicIp=ENABLED}"

Bước 10: Kiểm Tra Trạng Thái Ứng Dụng

Sử dụng lệnh aws ecs describe-services để kiểm tra trạng thái của service:

aws ecs describe-services --cluster my-cluster --services my-service

Các Thực Hành Tốt Nhất Khi Sử Dụng Docker Trong Cloud

Sử Dụng Multi-Stage Builds

Multi-stage builds giúp giảm kích thước Docker image và cải thiện hiệu suất bằng cách tách biệt môi trường build và runtime.

Ví dụ về Dockerfile sử dụng multi-stage builds:

# Stage 1: Build
FROM node:14 AS build
WORKDIR /usr/src/app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
RUN npm run build

# Stage 2: Production
FROM node:14-alpine
WORKDIR /usr/src/app
COPY --from=build /usr/src/app .
EXPOSE 3000
CMD ["node", "app.js"]

Sử Dụng .dockerignore

Sử dụng file .dockerignore để loại bỏ các file không cần thiết khỏi build context, giúp giảm kích thước Docker image.

node_modules
npm-debug.log
Dockerfile
.dockerignore
.git
.gitignore

Chạy Container Với Quyền Hạn Thấp

Tránh chạy container với quyền root. Sử dụng chỉ thị USER để thiết lập người dùng không có quyền root.

RUN useradd -m myuser
USER myuser

Sử Dụng Environment Variables

Sử dụng biến môi trường để cấu hình ứng dụng của bạn.

Ví dụ về Dockerfile sử dụng biến môi trường:

FROM node:14
WORKDIR /usr/src/app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
EXPOSE 3000
ENV NODE_ENV=production
CMD ["node", "app.js"]

Sử Dụng Các Công Cụ Quản Lý Container

Sử dụng các công cụ quản lý container như Kubernetes để tự động hóa quá trình triển khai, mở rộng và quản lý các container trên đám mây.

Kết Luận

Docker và các dịch vụ đám mây là một sự kết hợp mạnh mẽ giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, triển khai và quản lý các ứng dụng container hóa. Bằng cách sử dụng Docker và các dịch vụ đám mây như AWS ECS, Azure AKS, và Google GKE, bạn có thể dễ dàng triển khai và quản lý các container trên các nền tảng đám mây một cách hiệu quả. Việc hiểu rõ cách thiết lập và sử dụng Docker trong môi trường đám mây sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các lợi ích mà Docker và các dịch vụ đám mây mang lại. Bằng cách tuân theo các thực hành tốt nhất, bạn có thể đảm bảo rằng ứng dụng của mình sẽ hoạt động hiệu quả và bảo mật trên đám mây.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Giải thích về container trong Docker?

entry

Docker image là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào