Khóa học docker

Hướng Dẫn Cài Đặt Docker

0 phút đọc

Docker là một nền tảng mã nguồn mở giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, triển khai và chạy các ứng dụng bằng cách sử dụng các container. Container cho phép đóng gói ứng dụng và tất cả các phụ thuộc của nó vào một đơn vị tiêu chuẩn, giúp ứng dụng có thể chạy một cách nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Docker trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, Ubuntu và CentOS.

Cài Đặt Docker Trên Windows

Yêu Cầu Hệ Thống

 • Hệ điều hành: Windows 10 64-bit (Pro, Enterprise, hoặc Education) hoặc Windows 11.
 • Bật tính năng Hyper-V và Containers.
 • Tối thiểu 4GB RAM.
 • Bộ xử lý 64-bit.

Các Bước Cài Đặt

 1. Tải Docker Desktop

  Truy cập trang web chính thức của Docker và tải Docker Desktop cho Windows.

  https://www.docker.com/get-started
 2. Chạy File Cài Đặt

  Sau khi tải về, chạy file Docker Desktop Installer.exe. Trong quá trình cài đặt, nếu Windows chưa bật Hyper-V, sẽ có một checkbox hỏi xem có muốn bật Hyper-V luôn không, hãy chọn checkbox này để bật Hyper-V.

 3. Khởi Động Lại Máy

  Sau khi cài đặt hoàn tất, khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cài đặt.

 4. Kiểm Tra Cài Đặt

  Sau khi khởi động lại, mở Docker Desktop và kiểm tra xem Docker đã được cài đặt thành công chưa bằng cách chạy lệnh sau trong Command Prompt hoặc PowerShell:

  docker --version

  Nếu Docker được cài đặt thành công, bạn sẽ thấy phiên bản Docker hiện tại.

 5. Chạy Container Đầu Tiên

  Để kiểm tra Docker hoạt động bình thường, chạy lệnh sau để kéo và chạy container hello-world:

  docker run hello-world

  Nếu Docker hoạt động bình thường, bạn sẽ thấy thông báo "Hello from Docker!".

Cài Đặt Docker Trên Ubuntu

Yêu Cầu Hệ Thống

 • Hệ điều hành: Ubuntu 18.04 hoặc mới hơn.
 • Quyền truy cập root hoặc quyền sudo.

Các Bước Cài Đặt

 1. Cập Nhật Hệ Thống

  Trước khi cài đặt Docker, hãy cập nhật hệ thống để đảm bảo tất cả các gói phụ thuộc đều được cập nhật:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
 2. Cài Đặt Các Gói Phụ Thuộc

  Cài đặt các gói phụ thuộc cần thiết để sử dụng HTTPS:

  sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
 3. Thêm Key GPG Của Docker

  Thêm key GPG của Docker để xác thực các gói Docker:

  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
 4. Thêm Repository Docker

  Thêm repository Docker vào danh sách nguồn của APT:

  sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
 5. Cài Đặt Docker

  Cập nhật danh sách gói và cài đặt Docker:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install docker-ce
 6. Kiểm Tra Trạng Thái Docker

  Kiểm tra trạng thái của Docker để đảm bảo rằng Docker đã được cài đặt và đang chạy:

  sudo systemctl status docker
 7. Chạy Container Đầu Tiên

  Để kiểm tra Docker hoạt động bình thường, chạy lệnh sau để kéo và chạy container hello-world:

  sudo docker run hello-world

  Nếu Docker hoạt động bình thường, bạn sẽ thấy thông báo "Hello from Docker!".

Cài Đặt Docker Trên CentOS

Yêu Cầu Hệ Thống

 • Hệ điều hành: CentOS 7 hoặc mới hơn.
 • Quyền truy cập root hoặc quyền sudo.

Các Bước Cài Đặt

 1. Cập Nhật Hệ Thống

  Trước khi cài đặt Docker, hãy cập nhật hệ thống để đảm bảo tất cả các gói phụ thuộc đều được cập nhật:

  sudo yum check-update
 2. Cài Đặt Docker

  Cài đặt Docker từ kho lưu trữ chính thức của Docker:

  sudo yum install docker-ce
 3. Khởi Động Docker

  Khởi động dịch vụ Docker và cấu hình để Docker tự động khởi động cùng hệ thống:

  sudo systemctl start docker
  sudo systemctl enable docker
 4. Kiểm Tra Trạng Thái Docker

  Kiểm tra trạng thái của Docker để đảm bảo rằng Docker đã được cài đặt và đang chạy:

  sudo systemctl status docker
 5. Chạy Container Đầu Tiên

  Để kiểm tra Docker hoạt động bình thường, chạy lệnh sau để kéo và chạy container hello-world:

  sudo docker run hello-world

  Nếu Docker hoạt động bình thường, bạn sẽ thấy thông báo "Hello from Docker!".

Ví Dụ: Tạo và Chạy Ứng Dụng Web Đơn Giản Với Docker

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo và chạy một ứng dụng web đơn giản sử dụng Docker.

 1. Tạo Dockerfile

  Tạo một file có tên là Dockerfile với nội dung sau:

  # Sử dụng image chính thức của Node.js làm base image
  FROM node:14
  
  # Tạo thư mục làm việc trong container
  WORKDIR /app
  
  # Sao chép package.json và package-lock.json vào thư mục làm việc
  COPY package*.json ./
  
  # Cài đặt các phụ thuộc của ứng dụng
  RUN npm install
  
  # Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục làm việc
  COPY . .
  
  # Mở cổng 8080 để truy cập ứng dụng
  EXPOSE 8080
  
  # Chạy ứng dụng khi container khởi động
  CMD ["node", "app.js"]
 2. Tạo file package.json

  Tạo một file có tên là package.json với nội dung sau:

  {
   "name": "docker-example",
   "version": "1.0.0",
   "description": "A simple web application",
   "main": "app.js",
   "scripts": {
    "start": "node app.js"
   },
   "dependencies": {
    "express": "^4.17.1"
   }
  }
 3. Tạo file app.js

  Tạo một file có tên là app.js với nội dung sau:

  const express = require('express');
  const app = express();
  const port = 8080;
  
  app.get('/', (req, res) => {
   res.send('Hello, Docker!');
  });
  
  app.listen(port, () => {
   console.log(`App running at http://localhost:${port}`);
  });
 4. Xây Dựng Docker Image

  Sử dụng lệnh docker build để xây dựng Docker image từ Dockerfile:

  docker build -t docker-example .
 5. Chạy Docker Container

  Sử dụng lệnh docker run để tạo và chạy một container từ Docker image vừa xây dựng:

  docker run -p 8080:8080 docker-example
 6. Truy Cập Ứng Dụng

  Mở trình duyệt web và truy cập http://localhost:8080. Bạn sẽ thấy thông báo "Hello, Docker!".

Kết Luận

Docker là một công cụ mạnh mẽ giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng. Bằng cách sử dụng Docker, các nhà phát triển có thể đảm bảo rằng ứng dụng của họ sẽ hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy phát triển đến máy chủ sản xuất. Docker cũng mang lại nhiều lợi ích về tính di động, hiệu quả tài nguyên, và tính linh hoạt, giúp tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.

Việc cài đặt Docker trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, Ubuntu và CentOS khá đơn giản và có thể thực hiện thông qua một vài bước cơ bản. Sau khi cài đặt, bạn có thể bắt đầu sử dụng Docker để tạo và quản lý các container, giúp nâng cao hiệu quả và tính nhất quán trong quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) là gì?

entry

Docker image là gì?

entry

Docker Hub là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely