Khóa học docker

Logging trong Docker là gì?

0 phút đọc

Logging là một phần quan trọng trong việc quản lý và giám sát các ứng dụng container hóa. Docker cung cấp nhiều cơ chế logging để giúp bạn thu thập và quản lý thông tin từ các container đang chạy. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về logging trong Docker, các loại log, cách cấu hình logging driver, và các thực hành tốt nhất. Chúng ta cũng sẽ cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa.

Tổng Quan Về Logging Trong Docker

Logging trong Docker đề cập đến việc thu thập và lưu trữ các thông điệp log được tạo ra bởi các container và các thành phần của Docker. Các thông điệp log này rất quan trọng để gỡ lỗi, giám sát hiệu suất, và đảm bảo an ninh cho các ứng dụng container hóa.

Các Loại Log Trong Docker

 1. Docker Container Logs: Đây là các log được tạo ra bởi các ứng dụng và quy trình chạy bên trong các container Docker. Các log này chủ yếu bao gồm các luồng đầu ra tiêu chuẩn (stdout) và lỗi tiêu chuẩn (stderr) của các quy trình trong container.
 2. Docker Daemon Logs: Đây là các log được tạo ra bởi Docker daemon (dockerd), dịch vụ nền quản lý các container Docker và xử lý các tác vụ của Docker engine. Các log này cung cấp thông tin về các sự kiện vòng đời của container, thông điệp hệ thống, lỗi và cảnh báo liên quan đến hoạt động của Docker engine.

Cách Cấu Hình Logging Trong Docker

Docker cung cấp nhiều logging driver để thu thập và quản lý log từ các container. Mỗi logging driver có các đặc điểm và tùy chọn cấu hình riêng, phù hợp với các nhu cầu khác nhau.

Cấu Hình Logging Driver Mặc Định

Bạn có thể cấu hình logging driver mặc định cho tất cả các container bằng cách thiết lập giá trị của log-driver trong file cấu hình daemon.json.

Ví dụ, để thiết lập logging driver mặc định là json-file:

{
 "log-driver": "json-file",
 "log-opts": {
  "max-size": "10m",
  "max-file": "3"
 }
}

Sau đó, khởi động lại Docker daemon để áp dụng các thay đổi:

sudo systemctl restart docker

Cấu Hình Logging Driver Cho Container Cụ Thể

Bạn cũng có thể cấu hình logging driver cho từng container khi khởi tạo container bằng cách sử dụng tùy chọn --log-driver.

Ví dụ, để khởi tạo một container với logging driver fluentd:

docker run -d --log-driver=fluentd --log-opt fluentd-address=192.168.2.4:24225 my-container

Các Logging Driver Phổ Biến

 1. json-file: Logging driver mặc định, ghi log dưới dạng JSON vào file trên host.
 2. local: Ghi log vào file cục bộ với định dạng tối ưu hóa cho hiệu suất và sử dụng đĩa.
 3. syslog: Gửi log đến dịch vụ syslog.
 4. journald: Gửi log đến dịch vụ journald.
 5. fluentd: Gửi log đến Fluentd, một công cụ thu thập và xử lý log.
 6. awslogs: Gửi log đến AWS CloudWatch.
 7. gelf: Gửi log đến Graylog Extended Log Format (GELF).
 8. splunk: Gửi log đến Splunk.

Ví Dụ: Cấu Hình Logging Trong Docker

Bước 1: Tạo Ứng Dụng Node.js

Tạo một thư mục mới cho dự án Node.js của bạn và khởi tạo một dự án Node.js mới bằng cách sử dụng npm init.

mkdir my-node-app
cd my-node-app
npm init -y

Cài đặt các phụ thuộc cần thiết, ví dụ như Express:

npm install express

Tạo một file app.js với nội dung sau:

const express = require("express");
const app = express();
const port = 3000;

app.get("/", (req, res) => {
 res.send("Hello, Docker Logging!");
});

app.listen(port, () => {
 console.log(`App running at http://localhost:${port}`);
});

Bước 2: Tạo Dockerfile

Tạo một file có tên là Dockerfile trong thư mục gốc của dự án và thêm nội dung sau:

# Sử dụng image chính thức của Node.js làm base image
FROM node:14

# Tạo thư mục làm việc trong container
WORKDIR /usr/src/app

# Sao chép package.json và package-lock.json vào thư mục làm việc
COPY package*.json ./

# Cài đặt các phụ thuộc của ứng dụng
RUN npm install

# Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục làm việc
COPY . .

# Mở cổng 3000 để truy cập ứng dụng
EXPOSE 3000

# Chạy ứng dụng khi container khởi động
CMD ["node", "app.js"]

Bước 3: Xây Dựng Docker Image

Sử dụng lệnh docker build để xây dựng Docker image từ Dockerfile:

docker build -t my-node-app .

Bước 4: Chạy Docker Container Với Logging Driver

Sử dụng lệnh docker run để tạo và chạy một container từ Docker image vừa xây dựng, sử dụng logging driver json-file:

docker run -d -p 3000:3000 --log-driver=json-file --log-opt max-size=10m --log-opt max-file=3 --name my-node-container my-node-app

Bước 5: Kiểm Tra Log Của Container

Sử dụng lệnh docker logs để kiểm tra log của container:

docker logs my-node-container

Các Thực Hành Tốt Nhất Khi Sử Dụng Logging Trong Docker

Sử Dụng Multi-Stage Builds

Multi-stage builds giúp giảm kích thước Docker image và cải thiện hiệu suất bằng cách tách biệt môi trường build và runtime.

Ví dụ về Dockerfile sử dụng multi-stage builds:

# Stage 1: Build
FROM node:14 AS build
WORKDIR /usr/src/app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
RUN npm run build

# Stage 2: Production
FROM node:14-alpine
WORKDIR /usr/src/app
COPY --from=build /usr/src/app .
EXPOSE 3000
CMD ["node", "app.js"]

Sử Dụng .dockerignore

Sử dụng file .dockerignore để loại bỏ các file không cần thiết khỏi build context, giúp giảm kích thước Docker image.

node_modules
npm-debug.log
Dockerfile
.dockerignore
.git
.gitignore

Chạy Container Với Quyền Hạn Thấp

Tránh chạy container với quyền root. Sử dụng chỉ thị USER để thiết lập người dùng không có quyền root.

RUN useradd -m myuser
USER myuser

Sử Dụng Environment Variables

Sử dụng biến môi trường để cấu hình ứng dụng của bạn.

Ví dụ về Dockerfile sử dụng biến môi trường:

FROM node:14
WORKDIR /usr/src/app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
EXPOSE 3000
ENV NODE_ENV=production
CMD ["node", "app.js"]

Sử Dụng Các Công Cụ Quản Lý Log

Sử dụng các công cụ quản lý log như Fluentd, Logstash, hoặc các dịch vụ đám mây như AWS CloudWatch để thu thập, xử lý và phân tích log từ các container Docker.

Kết Luận

Logging trong Docker là một khía cạnh quan trọng giúp đảm bảo rằng các ứng dụng container hóa của bạn hoạt động hiệu quả và an toàn. Bằng cách sử dụng các logging driver và các thực hành tốt nhất, bạn có thể dễ dàng thu thập và quản lý log từ các container Docker của mình. Việc hiểu rõ cách cấu hình và sử dụng logging trong Docker sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các lợi ích mà Docker mang lại. Bằng cách tuân theo các thực hành tốt nhất, bạn có thể đảm bảo rằng ứng dụng của mình sẽ hoạt động hiệu quả và bảo mật.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry

Giải thích về container trong Docker?

entry

Docker image là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào