Trang chủKhóa học

Adapter Pattern trong Java

0 phút đọc

Adapter Pattern là gì

Adapter Pattern là một mẫu design pattern trong lập trình.

Mục đích của Adapter Pattern là cho phép các interface không liên quan tới nhau có thể làm việc cùng nhau. Điều này thường xảy ra khi bạn muốn sử dụng một lớp đã tồn tại mà không phù hợp với giao diện (interface) của bạn. Đối tượng giúp kết nối các interface này gọi là Adapter.

Ví dụ trong cuộc sống: Hãy tưởng tượng bạn có một ổ cắm điện có 3 chân, nhưng ở nhà bạn chỉ có ổ cắm có 2 lỗ. Để kết nối được, bạn cần sử dụng một bộ chuyển đổi (adapter) để chuyển từ 3 chân thành 2 chân.

Adapter Pattern UML Diagram

Adapter Pattern UML Diagram

UML Diagram của Adapter Pattern cho thấy mối quan hệ giữa các thành phần chính:

 • Client: Đối tượng sử dụng interface Target.
 • Target: Interface mà Client mong muốn sử dụng.
 • Adapter: Lớp này kế thừa hoặc sử dụng Adaptee và triển khai Target. Nó làm cho Adaptee có thể làm việc với Client.
 • Adaptee: Đối tượng đã tồn tại, không phù hợp với Target. Adapter giúp Client sử dụng Adaptee một cách thuận tiện.

Ví dụ về Adapter Pattern

Giả sử bạn có một lớp CheckNumberAdaptee thực hiện kiểm tra chuỗi ký tự có phải là kiểu số không. Bạn muốn kiểm tra xem một chuỗi có phải là số điện thoại (có từ 10 đến 11 chữ số) hay không bằng cách sử dụng CheckNumberAdaptee. Để làm điều này, bạn sẽ sử dụng một lớp Adapter để triển khai interface PhoneTarget và sử dụng CheckNumberAdaptee để thực hiện kiểm tra số điện thoại.

Dưới đây là ví dụ code trong Java:

public class CheckNumberAdaptee {
 public boolean checkNumber(String input) {
  String regex = "[0-9]+";
  return input.matches(regex);
 }
}
public interface PhoneTarget {
 boolean checkPhoneNumber(String input);
}
public class Adapter implements PhoneTarget {
 CheckNumberAdaptee checkNumberAdaptee = new CheckNumberAdaptee();
 @Override
 public boolean checkPhoneNumber(String input) {
  if (!checkNumberAdaptee.checkNumber(input)) {
   return false;
  }
  if (input.length() > 11 || input.length() < 10) {
   return false;
  }
  return true;
 }
}
public class Client {
 public static void main(String[] args) {
  PhoneTarget phoneTarget = new Adapter();
  String input1 = "sdflkqweqweq";
  String input2 = "123";
  String input3 = "01234342342";
  System.out.println(input1 + " is phone number: " + phoneTarget.checkPhoneNumber(input1));
  System.out.println(input2 + " is phone number: " + phoneTarget.checkPhoneNumber(input2));
  System.out.println(input3 + " is phone number: " + phoneTarget.checkPhoneNumber(input3));
 }
}
Kết quả

sdflkqweqweq is phone number: false 123 is phone number: false 01234342342 is phone number: true

Trong ví dụ này:

 • CheckNumberAdaptee là đối tượng không phù hợp với interface PhoneTarget.
 • Adapter cho phép CheckNumberAdaptee làm việc với interface PhoneTarget.
 • Client sử dụng PhoneTarget để kiểm tra số điện thoại và sử dụng Adapter để kết nối với CheckNumberAdaptee.
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely