ArrayList trong Java

Trong Java, chúng ta cần khai báo độ dài của một mảng trước khi sử dụng. Khi đã khai báo kích thước của một mảng rồi thì rất khó để thay đổi kích thước đó. Để xử lý vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng lớp ArrayList.Các lớp ArrayList có mặt trong gói java.util cho phép chúng ta tạo ra các mảng có thể thay đổi kích thước.

Không giống như mảng, ArrayList (đối tượng của class ArrayList) có thể tự động điều chỉnh kích cỡ của nó khi chúng ta thêm vào hoặc xóa đi các phần tử. Do đó, ArrayList còn được gọi là mảng động.

Những điểm về ArrayList:

 • Lớp ArrayList trong java có thể chứa các phần tử trùng lặp.
 • Lớp ArrayList duy trì thứ tự của phần tử được thêm vào.
 • Lớp ArrayList là không đồng bộ (non-synchronized).
 • Lớp ArrayList cho phép truy cập ngẫu nhiên vì nó lưu dữ liệu theo chỉ mục.
 • Lớp ArrayList trong java, thao tác chậm vì cần nhiều sự dịch chuyển nếu bất kỳ phần tử nào bị xoá khỏi danh sách.

Khởi tạo một ArrayList

Khởi tạo ArrayList trong java ta sử dụng cú pháp sau

ArrayList<Type> arrayList= new ArrayList<>();

Trong đó Type là kiểu dữ liệu của ArrayList mà ta muốn tạo

// create Integer type arraylist
ArrayList<Integer> arrayList = new ArrayList<>();

// create String type arraylist
ArrayList<String> arrayList = new ArrayList<>();

Constructor của lớp ArrayList

ConstructorMô tả
ArrayList()Nó được sử dụng để khởi tạo một danh sách mảng trống.
ArrayList(Collection c)Nó được sử dụng để xây dựng một danh sách mảng được khởi tạo với các phần tử của collection c.
ArrayList(int capacity)Nó được sử dụng để xây dựng một danh sách mảng mà có dung lượng ban đầu được chỉ định.

Phương thức của lớp ArrayList

Thêm một phần tử vào ArrayList

Để thêm một phần tử vào ArrayList, chúng ta sử dụng hàm add()

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args){
   ArrayList<String> animals = new ArrayList<>();
  // Add elements
  animals.add("Dog");
  animals.add("Cat");
  animals.add("Horse");
  System.out.println("ArrayList: " + animals);
 }
}
Kết quả
ArrayList: [Dog, Cat, Horse]

Hoặc ta cũng có thể thêm nhiều phần tử vào một ArrayList bằng cách sử dụng các chỉ số

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args){
  ArrayList<String> animals = new ArrayList<>();
  // Add elements
  animals.add(0,"Dog");
  animals.add(1,"Cat");
  animals.add(2,"Horse");
  System.out.println("ArrayList: " + animals);
 }
}
Kết quả
ArrayList: [Dog, Cat, Horse]

Thêm tất cả các phần tử từ ArrayList này sang ArrayList khác

Để thêm tất cả các phần tử của ArrayList này vào một ArrayList mới, chúng ta sử dụng hàm addAll().

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args){
  ArrayList<String> mammals = new ArrayList<>();
  mammals.add("Dog");
  mammals.add("Cat");
  mammals.add("Horse");
  System.out.println("Mammals: " + mammals);

  ArrayList<String> animals = new ArrayList<>();
  animals.add("Crocodile");

  // Add all elements of mammals in animals
  animals.addAll(mammals);
  System.out.println("Animals: " + animals);
 }
}
Kết quả
Mammals: [Dog, Cat, Horse]
Animals: [Crocodile, Dog, Cat, Horse]

Truy cập tới các phần tử trong ArrayList

Để truy cập ngẫu nhiên các phần tử của ArrayList, chúng ta sử dụng hàm get()

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> animals= new ArrayList<>();
  // Add elements in the array list
  animals.add("Dog");
  animals.add("Horse");
  animals.add("Cat");
  System.out.println("ArrayList: " + animals);
  // Get the element from the array list
  String str = animals.get(0);
  System.out.print("Element at index 0: " + str);
 }
}
Kết quả
ArrayList: [Dog, Horse, Cat]
Element at index 0: Dog

Để truy cập các phần tử của ArrayList một cách tuần tự, chúng ta sử dụng hàm iterator(). Chúng ta phải nhập gói java.util.Iterator để sử dụng hàm này

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

class Main {
 public static void main(String[] args){
  ArrayList<String> animals = new ArrayList<>();
  // Add elements in the array list
  animals.add("Dog");
  animals.add("Cat");
  animals.add("Horse");
  animals.add("Zebra");
  // Create an object of Iterator
  Iterator<String> iterate = animals.iterator();
  System.out.print("ArrayList: ");
  // Use methods of Iterator to access elements
  while(iterate.hasNext()){
    System.out.print(iterate.next());
    System.out.print(", ");
  }
 }
}
Kết quả
ArrayList: Dog, Cat, Horse, Zebra,
 • Hàm hasNext() trả về true nếu có một phần tử tiếp theo trong ArrayList.
 • Hàm next() trả về phần tử tiếp theo trong ArrayList.

Thay đổi phần tử trong ArrayList

Để thay đổi các phần tử của ArrayList, chúng ta có thể sử dụng hàm set() để cập nhật nội dung phần tử trong ArrayList.

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> animals= new ArrayList<>();
  // Add elements in the array list
  animals.add("Dog");
  animals.add("Cat");
  animals.add("Horse");
  System.out.println("ArrayList: " + animals);
  // Change the element of the array list
  animals.set(2, "Zebra");
  System.out.println("Modified ArrayList: " + animals);
 }
}
Kết quả
ArrayList: [Dog, Cat, Horse]
Modified ArrayList: [Dog, Cat, Zebra]

Xóa phần tử trong ArrayList

Để loại bỏ một phần tử khỏi ArrayList, chúng ta có thể sử dụng hàm remove().

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> animals = new ArrayList<>();
  // Add elements in the array list
  animals.add("Dog");
  animals.add("Cat");
  animals.add("Horse");
  System.out.println("Initial ArrayList: " + animals);
  // Remove element from index 2
  String str = animals.remove(2);
  System.out.println("Final ArrayList: " + animals);
  System. out.println("Removed Element: " + str);
 }
}
Kết quả
Initial ArrayList: [Dog, Cat, Horse]
Final ArrayList: [Dog, Cat]
Removed Element: Horse

Ngoài ra, nếu bạn muốn loại bỏ tất cả các phần tử khỏi ArrayList, chúng ta sử dụng hàm removeAll()

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> animals = new ArrayList<>();
  // Add elements in the ArrayList
  animals.add("Dog");
  animals.add("Cat");
  animals.add("Horse");
  System.out.println("Initial ArrayList: " + animals);
  // Remove all the elements
  animals.removeAll(animals);
  System.out.println("Final ArrayList: " + animals);
 }
}
Kết quả
Initial ArrayList: [Dog, Cat, Horse]
Final ArrayList: []

Thêm một hàm nữa là hàm clear() để loại bỏ tất cả các phần tử khỏi ArrayList.

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> animals= new ArrayList<>();
  // Add elements in the array list
  animals.add("Dog");
  animals.add("Cat");
  animals.add("Horse");
  System.out.println("Initial ArrayList: " + animals);
  // Remove all the elements
  animals.clear();
  System.out.println("Final ArrayList: " + animals);
 }
}
Kết quả
Initial ArrayList: [Dog, Cat, Horse]
Final ArrayList: []

Lặp qua các phần tử trong ArrayList

Cách thứ nhất chúng ta có thể sử dụng hàm for thông thường để lặp qua các phần tử

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Creating an array list
  ArrayList<String> animals = new ArrayList<>();
  animals.add("Cow");
  animals.add("Cat");
  animals.add("Dog");
  System.out.println("ArrayList: " + animals);
  // Using for loop
  System.out.print("Accessing individual elements: ");
  for(int i = 0; i < animals.size(); i++) {
    System.out.print(animals.get(i));
    System.out.print(", ");
  }
 }
}
Kết quả
ArrayList: [Cow, Cat, Dog]
Accessing individual elements: Cow, Cat, Dog,

Cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng forEach để lặp qua các phần tử của ArrayList

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Creating an array list
  ArrayList<String> animals = new ArrayList<>();
  animals.add("Cow");
  animals.add("Cat");
  animals.add("Dog");
  System.out.println("ArrayList: " + animals);
  // Using forEach loop
  System.out.print("Accessing individual elements: ");
  for(String animal : animals) {
    System.out.print(animal);
    System.out.print(", ");
  }
 }
}
Kết quả
ArrayList: [Cow, Cat, Dog]
Accessing individual elements: Cow, Cat, Dog,

Kiểm tra độ dài của ArrayList

Để có thể lấy số lượng các phần tử của một ArrayList chúng ta có thể sử dụng hàm size()

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> animals= new ArrayList<>();
  // Adding elements in the arrayList
  animals.add("Dog");
  animals.add("Horse");
  animals.add("Cat");
  System.out.println("ArrayList: " + animals);
  // getting the size of the arrayList
  System.out.println("Size: " + animals.size());
 }
}
Kết quả
ArrayList: [Dog, Horse, Cat]
Size: 3

Sắp xếp các phần tử của một ArrayList

Để sắp xếp các phần tử của một ArrayList, chúng ta sử dụng hàm sort() của class Collections. Theo mặc định, việc sắp xếp xảy ra theo thứ tự bảng chữ cái hoặc thứ tự số theo chiều tăng dần.

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

class Main {
 public static void main(String[] args){
  ArrayList<String> animals= new ArrayList<>();
  // Add elements in the array list
  animals.add("Horse");
  animals.add("Zebra");
  animals.add("Dog");
  animals.add("Cat");
  System.out.println("Unsorted ArrayList: " + animals);
  // Sort the array list
  Collections.sort(animals);
  System.out.println("Sorted ArrayList: " + animals);
 }
}
Kết quả
Unsorted ArrayList: [Horse, Zebra, Dog, Cat]
Sorted ArrayList: [Cat, Dog, Horse, Zebra]

Cách chuyển một ArrayList thành một mảng Array trong Java

Trong Java, chúng ta có thể chuyển đổi ArrayList thành một Array bằng hàm toArray()

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> animals= new ArrayList<>();
  // Add elements in the array list
  animals.add("Dog");
  animals.add("Cat");
  animals.add("Horse");
  System.out.println("ArrayList: " + animals);
  // Create a new array of String type
  String[] arr = new String[animals.size()];
  // Convert ArrayList into an array
  animals.toArray(arr);
  System.out.print("Array: ");
  for(String item:arr) {
   System.out.print(item+", ");
  }
 }
}
Kết quả
ArrayList: [Dog, Cat, Horse]
Array: Dog, Cat, Horse,

Chuyển mảng thành ArrayList trong Java

Chúng ta cũng có thể chuyển đổi Array thành một ArrayList, để làm được điều này chúng ta có thể sử dụng hàm asList() của class Array.

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Create an array of String type
  String[] arr = {"Dog", "Cat", "Horse"};
  System.out.print("Array: ");
  // Print array
  for(String str: arr) {
    System.out.print(str);
    System.out.print(" ");
  }
  // Create an ArrayList from an array
  ArrayList<String> animals = new ArrayList<>(Arrays.asList(arr));
  System.out.println("\nArrayList: " + animals);
 }
}
Kết quả
Array: Dog, Cat, Horse
ArrayList: [Dog, Cat, Horse]

Chuyển ArrayList thành String trong Java

Để chuyển đổi một Java thành String, chúng ta có thể sử dụng hàm toString()

import java.util.ArrayList;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> animals = new ArrayList<>();
  // Add elements in the ArrayList
  animals.add("Dog");
  animals.add("Cat");
  animals.add("Horse");
  System.out.println("ArrayList: " + animals);
  // Convert ArrayList into an String
  String str = animals.toString();
  System.out.println("String: " + str);
 }
}
Kết quả
ArrayList: [Dog, Cat, Horse]
String: [Dog, Cat, Horse]

Một số hàm trong ArrayList

HàmMô tả
clone()Tạo một ArrayList mới với cùng phần tử, kích thước và dung lượng.
contains()Tìm kiếm ArrayList cho phần tử đã chỉ định và trả về kết quả boolean.
ensureCapacity()Chỉ định tổng phần tử mà ArrayList có thể chứa.
isEmpty()Kiểm tra nếu ArrayList trống.
indexOf()Tìm kiếm một phần tử được chỉ định trong ArrayList và trả về chỉ số của phần tử.
trimToSize()Giảm dung lượng của một ArrayList về kích thước hiện tại của nó.
Bài trước
left Bài trước
left List trong Java
Bài tiếp theo
LinkedList trong java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team