Trang chủKhóa học

Các hàm toán học trong Java

0 phút đọc

Java là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ không chỉ trong việc xử lý dữ liệu và chuỗi, mà còn cung cấp một loạt các hàm toán học phong phú thông qua lớp Math. Lớp này được đặt sẵn trong gói java.lang, do đó bạn không cần phải thêm câu lệnh import để sử dụng các hàm toán học này. Hãy cùng điểm qua các hàm toán học quan trọng trong Java.

cac-ham-toan-hoc-java

Các thuộc tính của lớp Math

Trước khi chúng ta khám phá các hàm toán học, hãy tìm hiểu về một số thuộc tính quan trọng của lớp Math:

 • E: Đây là hằng số Euler, xấp xỉ khoảng 2.7. Bạn có thể truy cập nó bằng cách sử dụng Math.E.
 • PI: Đây là số Pi, xấp xỉ khoảng 3.14. Bạn có thể truy cập nó bằng cách sử dụng Math.PI.
double euler = Math.E; // ~ 2.7
double pi = Math.PI;  // ~ 3.14

Các hàm toán học trong Java

Trong java cung cấp cho chúng ta các hàm hỗ trợ tính toán nâng cao như tính sin, cos, căn bậc 2, làm tròn,... Sử dụng tốt lớp này khiến cho việc lập trình của chúng ta trở nên đơn giản hơn, dưới đây là tổng hợp các phép tính mà lớp Math hỗ trợ

Lấy giá trị tuyệt đối của Java - Math.abs()

Hàm Math.abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số. Java hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, vì vậy bạn có thể sử dụng nó cho số nguyên, số thực và nhiều kiểu khác.

int x = 10;
int y = -20;
System.out.println(Math.abs(x - y)); // 30
System.out.println(Math.abs(y - x)); // 30
System.out.println(Math.abs(y));   // 20
System.out.println(Math.abs(x));   // 10

Làm tròn lên - Math.ceil()

Hàm Math.ceil() trả về giá trị làm tròn lên của một số thực.

int i = 5;
float f = 5.4f;
double d = 5.224d;
double roundedI = Math.ceil(i); // 5.0
double roundedF = Math.ceil(f); // 6.0
double roundedD = Math.ceil(d); // 6.0

Làm tròn xuống - Math.floor()

Hàm Math.floor() trả về giá trị làm tròn xuống của một số thực.

int i = 5;
float f = 5.4f;
double d = 5.224d;
double roundedI = Math.floor(i); // 5.0
double roundedF = Math.floor(f); // 5.0
double roundedD = Math.floor(d); // 5.0

Làm tròn - Math.round()

Hàm Math.round() làm tròn một số thực theo quy tắc thông thường trong toán học.

double roundedDown = Math.round(23.445); // 23
double roundedUp = Math.round(23.545);  // 24

Chia số nguyên và làm tròn - Math.floorDiv()

Hàm Math.floorDiv() chia một số nguyên cho một số khác và làm tròn kết quả xuống đến số nguyên gần nhất.

double result1 = Math.floorDiv(-100, 9); // -12.0
double result2 = -100 / 9;        // -11.0
double result3 = Math.floorDiv(100, 9);  // 11.0
double result4 = 100 / 9;         // 11.0

Tìm số lớn nhất - Math.max()

Hàm Math.max() trả về số lớn hơn trong hai số được cung cấp.

int maxInt = Math.max(1, 2);        // 2
float maxFloat = Math.max(3.4f, 3.5f);   // 3.5f
double maxDouble = Math.max(3.434d, 3.435d);// 3.435d

Tìm số nhỏ nhất - Math.min()

Hàm Math.min() trả về số nhỏ hơn trong hai số được cung cấp.

int minInt = Math.min(1, 2);        // 1
float minFloat = Math.min(3.4f, 3.5f);   // 3.4f
double minDouble = Math.min(3.434d, 3.435d);// 3.434d

Sin, Cos, Tan - Math.sin(), Math.cos(), Math.tan()

Java cung cấp các hàm để tính sin, cos và tan của một góc (đơn vị radian).

double sinValue = Math.sin(Math.PI/2);  // 1.0
double cosValue = Math.cos(Math.PI);   // -1.0
double tanValue = Math.tan(Math.PI/4);  // 1.0

Lũy thừa - Math.pow()

Hàm Math.pow() tính lũy thừa của một số.

double power = Math.pow(2, 3); // 8.0

Căn bậc hai - Math.sqrt()

Hàm Math.sqrt() tính căn bậc hai của một số.

double squareRoot = Math.sqrt(9); // 3.0

Số ngẫu nhiên - Math.random()

Hàm Math.random() trả về một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 (bao gồm) đến 1 (không bao gồm).

double randomValue = Math.random();

Để tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể, bạn có thể kết hợp Math.random() với các phép toán làm tròn.

int randomInt = (int)(Math.random() * 100); // Số nguyên ngẫu nhiên từ 0 đến 99

Tổng hợp một số phương thức và ý nghĩa

Tên phương thứcMô tả ý nghĩaKiểu tham sốKiểu trả về
sin(arg)tính sin của argarg là một biểu thức kiểu double thể hiện một cung theo radiansdouble
cos(arg)tính cos của argarg là một biểu thức kiểu double thể hiện một cung theo radiansdouble
tan(arg)tính tang của argarg là một biểu thức kiểu double thể hiện một cung theo radiansdouble
asin(arg)tính sin-1 (arcsin)arg arg là một biểu thức kiểu double thể hiện một cung theo radiansdouble trong hệ radians
acos(arg)tính cos-1 (arccosin) của argarg là một biểu thức kiểu double thể hiện một cung theo radiansdouble trong hệ radians
atan(arg)tính tan-1 (arctang) của argarg là một biểu thức kiểu double thể hiện một cung theo radiansdouble trong hệ radians
atan2 (arg1,arg2)tính tan-1 (arctang) của arg1/arg2arg1,arg2 là các biểu thức kiểu double thể hiện một cung theo radiansdouble trong hệ radians
abs(arg)tính trị tuyệt đối của argarg là một biểu thức kiểu int, long, float, hoặc doubleThe same type as the argument
max (arg1,arg2)Nhận về giá trị lớn trong hai tham sốarg1, arg2 là một biểu thức kiểu int, long, float, hoặc doubleNhận về kiểu cùng kiểu với tham số
min (arg1,arg2)Nhận về giá trị nhỏ trong hai tham sốNhận về kiểu cùng kiểu với tham số
ceil(arg)Nhận về giá trị nguyên nhỏ hơn hoặc bằng argarg là biểu thức kiểu float hoặc doubledouble
floor(arg)Nhận về giá trị nguyên lớn hơn hoặc bằng argarg là biểu thức kiểu float hoặc doubledouble
round(arg)Trả về giá trị nguyên gần arg nhất, giá trị này chính là giá trị của arg sau khi đã làm trònarg là biểu thức kiểu float hoặc doubleNhận về kiểu int nếu arg kiểu float, nhận về kiểu long nếu arg kiểu double
rint(arg)Giống như round(arg)arg là biểu thức kiểu doubledouble
sqrt(arg)tính căn bậc hai của argarg là biểu thức kiểu double double
pow (arg1,arg2)tính arg1arg2Cả arg1 và arg2 là các biểu thức kiểu doubledouble
exp(arg)arg là biểu thức kiểu doubledouble
log(arg)arg là biểu thức kiểu doubledouble
random()Nhận về một số giả ngẫu nhiên nằm trong khoản [0, 1)Không có tham sốdouble
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp.

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely