Trang chủKhóa học Java

Các kiểu dữ liệu trong java

0 phút đọc

Tổng quan các kiểu dữ liệu

Java có 2 loại kiểu dữ liệu:

 • Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types)
 • Các kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference Types)

Các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ

Có 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data type) đó là: boolean, byte, char, short, int, long, float, double.

Các kiểu dữ liệu trong java

Dưới đây là các thông số chi tiết

KiểuMô tảKích cỡTối thiểuTối đaLớp bao
bytesố nguyên một byte8 bit-128127Byte
shortsố nguyên ngắn16 bit-2^152^15-1Short
intsố nguyên32 bit-2^312^31-1Integer
longsố nguyên dài64 bit-2^63-2^63-1Long
floatkiểu thực với độ chính xác đơn32 bitIEEE754IEEE754Float
doubleDouble-precision floating point64 bitIEEE754IEEE754Double
charkiểu kí tự16 bitUnicode 0Unicode 2^16-1Character
booleankiểu logictrue hoặc false--Boolean
void----Void

Đặc điểm của các biến có kiểu nguyên thủy là vùng nhớ của chúng được cấp phát ở phần stack. Do vậy việc truy xuất vào một biến kiểu nguyên thủy rất nhanh.

Kiểu số nguyên trong Java

 • Java cung cấp 4 kiểu số nguyên khác nhau là: byte, short, int, long. Kích thước, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, cũng như giá trị mặc định của các kiểu dữ liệu số nguyên được mô tả chi tiết trong bảng trên.
 • Kiểu mặc định của các số nguyên là kiểu int.
 • Các số nguyên kiểu byteshort rất ít khi được dùng.
 • Trong java không có kiểu số nguyên không dấu như trong ngôn ngữ C/C++.

Khai báo và khởi tạo giá trị cho các biến kiểu nguyên:

int x = 0;
long y = 100;

Ví dụ:

boolean b = false;
if (b == 0) {
 System.out.println("Xin chao");
}

Lúc biên dịch đoạn chương trình trên trình dịch sẽ báo lỗi không được phép so sánh biến kiểu boolean với một giá trị kiểu int.

Kiểu dấu chấm động trong Java

Đối với kiểu dấu chấm động hay kiểu thực, java hỗ trợ hai kiểu dữ liệu là floatdouble.

 • Kiểu float có kích thước 4 byte và giá trị mặc định là 0.0f.
 • Kiểu double có kích thước 8 byte và giá trị mặc định là 0.0d

Số kiểu dấu chấm động không có giá trị nhỏ nhất cũng không có giá trị lớn nhất. Chúng có thể nhận các giá trị:

 • Số âm
 • Số dương
 • Vô cực âm
 • Vô cực dương

Ví dụ khai báo và khởi tạo giá trị cho các biến kiểu dấu chấm động:

float x = 100.0/7;
double y = 1.56E6;
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau bạn.

Bình luận

Youtube TechMely