Các kiểu dữ liệu trong java

0 phút đọc

Tổng quan các kiểu dữ liệu

Java có 2 loại kiểu dữ liệu:

 • Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types)
 • Các kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference Types)

Các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ

Có 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data type) đó là: boolean, byte, char, short, int, long, float, double.

Các kiểu dữ liệu trong java

Dưới đây là các thông số chi tiết

Kiểu Mô tả Kích cỡ Tối thiểu Tối đa Lớp bao
byte số nguyên một byte 8 bit -128 127 Byte
short số nguyên ngắn 16 bit -2^15 2^15-1 Short
int số nguyên 32 bit -2^31 2^31-1 Integer
long số nguyên dài 64 bit -2^63 -2^63-1 Long
float kiểu thực với độ chính xác đơn 32 bit IEEE754 IEEE754 Float
double Double-precision floating point 64 bit IEEE754 IEEE754 Double
char kiểu kí tự 16 bit Unicode 0 Unicode 2^16-1 Character
boolean kiểu logic true hoặc false - - Boolean
void - - - - Void

Đặc điểm của các biến có kiểu nguyên thủy là vùng nhớ của chúng được cấp phát ở phần stack. Do vậy việc truy xuất vào một biến kiểu nguyên thủy rất nhanh.

Kiểu số nguyên trong Java

 • Java cung cấp 4 kiểu số nguyên khác nhau là: byte, short, int, long. Kích thước, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, cũng như giá trị mặc định của các kiểu dữ liệu số nguyên được mô tả chi tiết trong bảng trên.
 • Kiểu mặc định của các số nguyên là kiểu int.
 • Các số nguyên kiểu byteshort rất ít khi được dùng.
 • Trong java không có kiểu số nguyên không dấu như trong ngôn ngữ C/C++.

Khai báo và khởi tạo giá trị cho các biến kiểu nguyên:

int x = 0;
long y = 100;

Ví dụ:

boolean b = false;
if (b == 0) {
 System.out.println("Xin chao");
}

Lúc biên dịch đoạn chương trình trên trình dịch sẽ báo lỗi không được phép so sánh biến kiểu boolean với một giá trị kiểu int.

Kiểu dấu chấm động trong Java

Đối với kiểu dấu chấm động hay kiểu thực, java hỗ trợ hai kiểu dữ liệu là floatdouble.

 • Kiểu float có kích thước 4 byte và giá trị mặc định là 0.0f.
 • Kiểu double có kích thước 8 byte và giá trị mặc định là 0.0d

Số kiểu dấu chấm động không có giá trị nhỏ nhất cũng không có giá trị lớn nhất. Chúng có thể nhận các giá trị:

 • Số âm
 • Số dương
 • Vô cực âm
 • Vô cực dương

Ví dụ khai báo và khởi tạo giá trị cho các biến kiểu dấu chấm động:

float x = 100.0/7;
double y = 1.56E6;

Kiểu ký tự (char) trong Java

Kiểu ký tự trong ngôn ngữ lập trình java có kích thước là 2 bytes và chỉ dùng để biểu diễn các ký tự trong bộ mã Unicode. Như vậy kiểu char trong java có thể biểu diễn tất cả 2^16 = 65536 ký tự khác nhau.

Giá trị mặc định cho một biến kiểu charnull.

Ví dụ kiểu dữ liệu kí tự

char myLetter = 'D';

Kiểu Boolean trong Java

 • Kiểu boolean chỉ nhận 1 trong 2 giá trị: true hoặc false.
 • Trong java kiểu boolean không thể chuyển thành kiểu nguyên và ngược lại.
 • Giá trị mặc định của kiểu booleanfalse.
boolean myBool = true;

Kiểu dữ liệu tham chiếu

Trong Java có 3 kiểu dữ liệu tham chiếu

Kiểu dữ liệu Mô tả
Mảng (Array) Tập hợp các dữ liệu cùng kiểu.
Lớp (Class) Là sự cài đặt mô tả về một đối tượng trong bài toán.
Giao diện (Interface) Là một lớp thuần trừu tượng được tạo ra cho phép cài đặt đa thừa kế trong Java.

Đặc điểm của các biến kiểu tham chiếu là nó chứa địa chỉ của đối tượng mà nó trỏ đến.

Vùng nhớ của biến tham chiếu được cấp phát ở vùng nhớ stack còn vùng nhớ của đối tượng được cấp phát ở vùng nhớ heap. Việc truy xất vào vùng nhớ heap chậm hơn truy xất vào vùng nhớ stack tuy nhiên java có cơ chế cho phép truy cập vào vùng nhớ heap với tốc độ xấp xỉ bằng tốc độ truy cập vào vùng nhớ stack.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.