Các phương thức của lớp Thread trong Java

0 phút đọc

Lớp Thread trong Java cung cấp nhiều phương thức mạnh mẽ để quản lý và tương tác với luồng. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức quan trọng của lớp Thread và cách sử dụng chúng.

Các Phương Thức của Lớp Thread trong Java

Phương thức suspend()resume()

 • suspend(): Phương thức này tạm dừng hoạt động của một luồng bằng cách ngưng cung cấp CPU cho luồng đó. Luồng vẫn tồn tại và có thể được khởi động lại bằng phương thức resume(). Chú ý rằng việc sử dụng suspend() không nên được khuyến nghị vì nó có thể dẫn đến các vấn đề như deadlock.

 • resume(): Phương thức này sử dụng để tiếp tục hoạt động của một luồng sau khi nó đã bị tạm dừng bằng suspend().

Ví dụ:

class MyThread extends Thread {
  public void run() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
      System.out.println("Thread " + Thread.currentThread().getId() + " - Count: " + i);
      try {
        Thread.sleep(500);
      } catch (InterruptedException e) {
        System.out.println(e);
      }
    }
  }
}

public class SuspendResumeExample {
  public static void main(String[] args) {
    MyThread t1 = new MyThread();
    MyThread t2 = new MyThread();

    t1.start();
    t2.start();

    // Suspend t1 temporarily
    t1.suspend();
    System.out.println("Thread " + t1.getId() + " suspended.");

    try {
      Thread.sleep(2000);
    } catch (InterruptedException e) {
      System.out.println(e);
    }

    // Resume t1
    t1.resume();
    System.out.println("Thread " + t1.getId() + " resumed.");

    try {
      t1.join();
      t2.join();
    } catch (InterruptedException e) {
      System.out.println(e);
    }
  }
}

Kết quả

Thread 10 - Count: 1
Thread 11 - Count: 1
Thread 10 - Count: 2
Thread 11 - Count: 2
Thread 10 - Count: 3
Thread 11 - Count: 3
Thread 10 - Count: 4
Thread 11 - Count: 4
Thread 10 - Count: 5
Thread 11 - Count: 5
Thread 10 suspended.
Thread 10 resumed.

Phương thức stop()

 • Ý nghĩa: Phương thức này dùng để kết thúc một luồng bằng cách ném ra ngoại lệ ThreadDeath. Tuy nhiên, việc sử dụng stop() không được khuyến nghị, vì nó có thể gây ra các vấn đề như sảy ra deadlock và không giải phóng tài nguyên một cách đúng đắn.

Phương thức destroy()

 • Ý nghĩa: Phương thức này dùng để đột ngột dừng một luồng. Tương tự như stop(), việc sử dụng destroy() không nên được khuyến nghị do nguy cơ gây ra các vấn đề không mong muốn.

Phương thức isAlive()

 • Ý nghĩa: Phương thức này kiểm tra xem một luồng còn sống (active) hay không. Nó trả về true nếu

luồng đã được khởi động bằng start() và vẫn còn hoạt động, ngược lại trả về false.

Phương thức yield()

 • Ý nghĩa: Phương thức yield() dùng để nhường CPU cho các luồng khác trong hàng đợi Ready. Nó ngừng cấp CPU trong lần nhận CPU đó và cho phép các luồng khác được chạy.

Các phương thức khác của lớp Thread trong Java

 • sleep(): Sử dụng để ngừng luồng trong một khoảng thời gian nhất định.
 • join(): Sử dụng để đợi một luồng khác hoàn thành trước khi luồng hiện tại tiếp tục thực thi.
 • getName(): Trả về tên của luồng.
 • setName(): Thay đổi tên của luồng.
 • getId(): Trả về ID của luồng.
 • getState(): Trả về trạng thái của luồng.
 • currentThread(): Trả về tham chiếu của luồng đang được thi hành.
 • getPriority(): Trả về mức độ ưu tiên của luồng.
 • setPriority(): Thay đổi mức độ ưu tiên của luồng.
 • isDaemon(): Kiểm tra xem luồng có phải là luồng daemon hay không.
 • setDaemon(): Xác định xem luồng có phải là luồng daemon hay không.
 • interrupt(): Sử dụng để gián đoạn một luồng, thường dùng để kết thúc một luồng đang chạy.

Trên đây là một số phương thức quan trọng của lớp Thread trong Java. Việc hiểu và sử dụng chúng một cách đúng đắn là rất quan trọng để quản lý và tương tác với các luồng trong ứng dụng Java.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau bạn.