Các phương thức của lớp Thread trong Java

Các phương thức của lớp Thread trong Java

Hàm suspend() của lớp Thread

Đây là phương thức làm tạm dừng hoạt động của 1 luồng nào đó bằng các ngưng cung cấp CPU cho luồng này. Để cung cấp lại CPU cho luồng ta sử dụng phương thức resume(). Cần lưu ý 1 điều là ta không thể dừng ngay hoạt động của luồng bằng phương thức này. Phương thức suspend() không dừng ngay tức thì hoạt động của luồng mà sau khi luồng này trả CPU về cho hệ điều hành thì không cấp CPU cho luồng nữa.

Hàm resume() của lớp Thread

Đây là phương thức làm cho luồng chạy lại khi luồng bị dừng do phương thức suspend() bên trên. Phương thức này sẽ đưa luồng vào lại lịch điều phối CPU để luồng được cấp CPU chạy lại bình thường.

Hàm stop() của lớp Thread

Luồng này sẽ kết thúc phương thức run() bằng cách ném ra 1 ngoại lệ ThreadDeath, điều này cũng sẽ làm luồng kết thúc 1 cách ép buộc. Nếu giả sử, trước khi gọi stop() mà luồng đang nắm giữa 1 đối tượng nào đó hoặc 1 tài nguyên nào đó mà luồng khác đang chờ thì có thể dẫn tới việc sảy ra deadlock.

sử dụng hàm suspend, resume, stop
class RunnableDemo implements Runnable {
  public Thread t;
  private String threadName;
  boolean suspended = false;  RunnableDemo( String name){
    threadName = name;
    System.out.println("Creating " + threadName );
  }
  public void run() {
   System.out.println("Running " + threadName );
   try {
     for(int i = 10; i > 0; i--) {
      System.out.println("Thread: " + threadName + ", " + i);
      // Let the thread sleep for a while.
      Thread.sleep(300);
      synchronized(this) {
      while(suspended) {
        wait();
      }
     }
     }
   } catch (InterruptedException e) {
     System.out.println("Thread " + threadName + " interrupted.");
   }
   System.out.println("Thread " + threadName + " exiting.");
  }  public void start ()
  {
   System.out.println("Starting " + threadName );
   if (t == null)
   {
     t = new Thread (this, threadName);
     t.start ();
   }
  }
  void suspend() {
   suspended = true;
  }
  synchronized void resume() {
   suspended = false;
    notify();
  }
}public class TestThread {
  public static void main(String args[]) {   RunnableDemo R1 = new RunnableDemo( "Thread-1");
   R1.start();   RunnableDemo R2 = new RunnableDemo( "Thread-2");
   R2.start();   try {
     Thread.sleep(1000);
     R1.suspend();
     System.out.println("Suspending First Thread");
     Thread.sleep(1000);
     R1.resume();
     System.out.println("Resuming First Thread");
     R2.suspend();
     System.out.println("Suspending thread Two");
     Thread.sleep(1000);
     R2.resume();
     System.out.println("Resuming thread Two");
   } catch (InterruptedException e) {
     System.out.println("Main thread Interrupted");
   }
   try {
     System.out.println("Waiting for threads to finish.");
     R1.t.join();
     R2.t.join();
   } catch (InterruptedException e) {
     System.out.println("Main thread Interrupted");
   }
   System.out.println("Main thread exiting.");
  }
}
Kết quả
Creating Thread-1
Starting Thread-1
Creating Thread-2
Starting Thread-2
Running Thread-1
Thread: Thread-1, 10
Running Thread-2
Thread: Thread-2, 10
Thread: Thread-1, 9
Thread: Thread-2, 9
Thread: Thread-1, 8
Thread: Thread-2, 8
Thread: Thread-1, 7
Thread: Thread-2, 7
Suspending First Thread
Thread: Thread-2, 6
Thread: Thread-2, 5
Thread: Thread-2, 4
Resuming First Thread
Suspending thread Two
Thread: Thread-1, 6
Thread: Thread-1, 5
Thread: Thread-1, 4
Thread: Thread-1, 3
Resuming thread Two
Thread: Thread-2, 3
Waiting for threads to finish.
Thread: Thread-1, 2
Thread: Thread-2, 2
Thread: Thread-1, 1
Thread: Thread-2, 1
Thread Thread-1 exiting.
Thread Thread-2 exiting.
Main thread exiting.

Hàm destroy() của lớp Thread

Hàm này dùng để dừng hẳn luồng. So với suspend() thì destroy() giống gần như hoàn toàn, Khi destroy() luồng cũng sẽ không được cấp CPU nữa, có 1 điều cần lưu ý là: Sau khi luồng bị suspend() thì có thể cho luồng tiếp tục chạy bằng phương thức resume() nhưng với destroy() thì sẽ không có phương thức nào để luồng được cấp CPU lại cả. Như vậy, destroy còn nguy hiểm hơn cà stop()suspend() vì:

 • Tài nguyên của luồng không được giải phóng
 • Nếu luồng đang giữ 1 monitor nào đó của 1 đối tượng, mà đối tượng này đang được chờ bởi 1 luồng khác thì phải chờ vô thời hạn vì luồng giữ monitor sẽ không bao giờ chạy lại nên deadlock sảy ra.

Hàm isAlive() của lớp Thread

Phương thức này kiểm tra xem luồng còn active hay không. Phương thức sẽ trả về true nếu luồng đã được start() và chưa rơi vào trạng thái dead. Nếu phương thức trả về false thì luồng đang ở trạng thái "New Thread" hoặc là đang ở trạng thái "Dead".

Hàm yeild() của lớp Thread

Hệ điều hành đa nhiệm sẽ phân phối CPU cho các tiến trình, các luồng theo vòng xoay. Mỗi luồng sẽ được cấp CPU trong 1 khoảng thời gian nhất định, sau đó trả lại CPU cho hệ điều hành, hệ điều hành sẽ cấp CPU cho luồng khác. Các luồng sẽ nằm chờ trong hàng đợi Ready để nhận CPU theo thứ tự. Java có cung cấp cho chúng ta 1 phương thức khá đặc biệt là yeild(), khi gọi phương thức này luồng sẽ bị ngừng cấp CPU và nhường cho luồng tiếp theo trong hàng chờ Ready. Luồng không phải ngưng cấp CPU như suspend mà chỉ ngưng cấp trong lần nhận CPU đó mà thôi.

Hàm sleep(), join() của lớp Thread

Tìm hiểu thêm tại sử dụng sleep và join trong java

Hàm getName() của lớp Thread

Hàm getNam trả về tên của thread.

Hàm setName(String name) của lớp Thread

Thay đổi tên của thread.

Hàm getId() của lớp Thread

Trả về id của thread.

Hàm getState() của lớp Thread

Trả về trạng thái của thread.

Hàm currentThread() của lớp Thread

Trả về tham chiếu của thread đang được thi hành.

Hàm getPriority() của lớp Thread

Trả về mức độ ưu tiên của thread.

Hàm setPriority(int) của lớp Thread

Thay đổi mức độ ưu tiên của thread.

Hàm isDaemon() của lớp Thread

Kiểm tra nếu thread là một luồng Daemon.

Hàm setDaemon(boolean) của lớp Thread

Xác định thread là một luồng Daemon hay không.

Hàm interrupt() của lớp Thread

Làm gián đoạn một luồng trong java. Nếu thread nằm trong trạng thái sleep hoặc wait, nghĩa là sleep() hoặc wait() được gọi ra. Việc gọi phương thức interrupt() trên thread đó sẽ phá vỡ trạng thái sleep hoặc wait và ném ra ngoại lệ InterruptedException. Nếu thread không ở trong trạng thái sleep hoặc wait, việc gọi phương thức interrupt() thực hiện hành vi bình thường và không làm gián đoạn thread nhưng đặt cờ interrupt thành true.

Hàm isInterrupted() của lớp Thread

Kiểm tra nếu thread đã bị ngắt.

Hàm interrupted() của lớp Thread

Kiểm tra nếu thread hiện tại đã bị ngắt.

Bài trước
left Bài trước
left Thread Group trong Java
Bài tiếp theo
Tổng hợp các câu hỏi java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team