Cấu trúc lặp while và do-while trong Java

0 phút đọc

Vòng lặp while - do trong Java

Vòng lặp while được sử dụng để thực thi nhiều lần một đoạn chương trình, khi một điều kiện vẫn còn đúng. Vòng lặp while thường được sử dụng khi số lần lặp không được xác định trước (Không cố định).

Cú pháp:

while (<Điều kiện lặp>) {
 <Khối lệnh lặp lại>
}

Ta có thể thấy được luồng thực hiện của chương trình thông qua sơ đồ khối sau

Cấu trúc lặp while và do-while

Trước tiên chương trình sẽ tính giá trị của biểu thức Điều kiện lặp, nếu giá trị của biểu thức logic là đúng thì câu lệnh trong thân của while sẽ được thực hiện, sau khi thực hiện xong nó tính lại giá trị của biểu thức logic, nếu giá trị đúng nó lại tiếp tục thực hiện lệnh trong thân while cho đến khi giá trị của biểu thức sai.

public class Thaycacac {
 public static void main(String[] args) {
  int value = 3;
  // Trong khi 'value' vẫn nhỏ hơn 10 thì vòng lặp vẫn làm việc.
  while (value < 10) {
   System.out.println("Giá trị = " + value);
   // Tăng giá trị của value lên 2 đơn vị
   value = value + 2;
  }
 }
}
Kết quả
Giá trị 3

Giá trị 5

Giá trị 7

Giá trị 9

Vòng lặp do - while trong Java

do {
 <Khối lệnh lặp lại>
} while(<Điều kiện lặp>)

sự hoạt động của cấu trúc này được thể hiện qua sơ đồ sau

cau-truc-lap-while-va-do-while

Nhìn vào sơ đồ này ta thấy sự hoạt động của nó như sau:

 • Bước 1: thực hiện lệnh
 • Bước 2: sau khi thực hiện lệnh xong nó tính giá trị của biểu thức logic
 • Bước 3: nếu biểu thức logic đúng nó quay trở lại bước 1, nếu sai thì bước 4
 • Bước 4 kết thúc vòng lặp và thực hiện lệnh sau do-while

Ví dụ:

public class Thaycacac {
 public static void main(String[] args) {
   int value = 3;
   // Vòng lặp do-while luôn được thực thi ít nhất 1 lần.
   do {
     System.out.println("Giá trị = " + value);
     // Tăng giá trị cho 'value' thêm 3
     value = value + 3;
   } while (value < 10);
 }
}
Kết quả
Giá trị 3

Giá trị 6

Giá trị 9
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?