Chương trình Java đầu tiên

Trong bài học này chúng ta sẽ viết một chương trình in ra màn hình dòng chữ Hello World - bài học nhập môn của hầu hết các ngôn ngữ lập trình trong ngôn ngữ Java.

chuong-trinh-java-dau-tien

Chương trình Java đầu tiên

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello world");
  }
}
Kết quả
Hello world

Ví dụ huyền thoại mỗi khi chúng ta học một ngôn ngữ mới đây. Trong một ứng dụng Java thì hàm main sẽ luôn chạy đầu tiên. Chúng ta có các keyword chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn nhé

  • public: định nghĩa rằng method được phép truy cập ở bất cứ nơi nào.
  • static: cho phép gọi method main mà không cần phải khởi tạo đối tượng main.
  • void: hàm không có giá trị trả về
  • main: tên method
  • (String[] args): Các đối số khi dùng lệnh cmd.
Bài trước
left Bài trước
left Package trong Java
Bài tiếp theo
Nhập xuất màn hình console trong Java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team