Khóa học java

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Java

0 phút đọc

Ngoài việc ép kiểu thì chuyển đối kiểu dữ liệu từ kiểu số ngày sang kiểu số khác (ví dụ như từ double thành int) cũng được java hỗ trợ. Bài này KungFuTech sẽ hướng dẫn các bạn một vài cách thông dụng để chuyển đổi qua lại giữa các kiểu dữ liệu.

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Java

Chuyển đổi String thành int trong java

Việc chuyển đổi String thành int trong java thường được sử dụng nếu chúng ta phải thực hiện các phép toán trên chuỗi có chứa số. Chúng ta sử dụng phương thức Integer.parseInt().

int i = Integer.parseInt("200");

Chuyển đổi int thành String trong java

Việc chuyển đổi int thành String trong java cũng thường được sử dụng trong nhiều trường hợp ví dụ như tham số truyền vào một hàm cần phải là String

Chúng ta có thể chuyển đổi int thành String trong java bằng 2 cách sau:

 • Sử dụng phương thức String.valueOf()
 • Sử dụng phương thức Integer.toString()
// Cách 1
int i=10;
String s=String.valueOf(i); // kết quả là s = "10"

// Cách 2
int i=10;
String s=Integer.toString(i); // kết quả là s = "10"

Chuyển đổi String thành long trong java

Để chuyển đổi String thành long trong java, chúng ta có thể sử dụng phương thức Long.parseLong().

long i = Long.parseLong("200");

Chuyển đổi long thành String trong java

Tương tự như chuyển đổi int thành string, ta có 2 cách sau:

 • Sử dụng phương thức String.valueOf()
 • Sử dụng phương thức Long.toString()
// Cách 1
int i=10;
String s=String.valueOf(i); // kết quả là s = "10"

// Cách 2
int i=10;
String s=Long.toString(i); // kết quả là s = "10"

Chuyển đổi String thành float trong java

Để chuyển đổi String thành float trong java, chúng ta có thể sử dụng phương thức Float.parseFloat().

float i = Float.parseFloat("200");

Chuyển đổi float thành String trong java

Chúng ta có thể chuyển đổi float thành String trong java bằng 2 cách sau:

 • Sử dụng phương thức String.valueOf()
 • Sử dụng phương thức Float.toString()
// Cách 1
float i = 999.999F; // F là sub fix cho số float
String s = String.valueOf(i); // kết quả là s = "999.999"

// Cách 2
float i = 999.999F;
String s = Float.toString(i); // kết quả là s = "999.999"

Chuyển đổi String thành double trong java

Để chuyển đổi String thành double trong java, chúng ta có thể sử dụng phương thức Double.parseDouble().

double i = Double.parseLong("200");

Chuyển đổi double thành String trong java

Chúng ta có thể chuyển đổi double thành String trong java bằng 2 cách sau:

 • Sử dụng phương thức String.valueOf()
 • Sử dụng phương thức Double.toString()
// Cách 1
double i = 999.999D; // D là sub fix cho số double
String s = String.valueOf(i); // kết quả là s = "999.999"

// Cách 2
double i = 999.999D;
String s = Double.toString(i); // kết quả là s = "999.999"

Chuyển đổi String thành Date trong java

Chúng ta có thể chuyển đổi String thành Date trong java bằng cách sử dụng phương thức parse() của các lớp DateFormat và SimpleDateFormat.

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class StringToDateExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String sDate = "17/07/2017";
    Date date = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").parse(sDate);
    System.out.println(sDate + "\t" + date);
  }
}

Kết quả

17/07/2017 Mon Jul 17 00:00:00 ICT 2017

Toán tử +

Ngoài các cách chuyển đổi kiểu dữ liệu số học thành String ở trên, java cung cấp toán tử cộng + cũng được sử dụng để chuyển các kiểu số thành String.

public class ToanTuCong {
  public static void main(String[] args) {
    double d = 100D;
    String s = "" + d;
    System.out.println(s);
  }
}

Kết quả

100.0

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Có thể đổi tên cơ sở dữ liệu không? Nếu có, bạn sẽ đổi tên cơ sở dữ liệu như thế nào?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu được định nghĩa sẵn trong Typescript.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào