EnumMap trong Java

0 phút đọc

EnumMap trong Java là gì?

EnumMap là một Map implementation được thiết kế để làm việc với kiểu dữ liệu Enum trong Java. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nó, cũng như một số trường hợp sử dụng cơ bản, và khi nào thì nên sử dụng EnumMap

EnumMap trong Java

Tạo một EnumMap trong Java

Để tạo EnumMap, trước tiên chúng ta phải import gói java.util.EnumMap. Khi chúng ta import, sau đây là cách chúng ta có thể tạo EnumMap trong Java.

enum Size {
  SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA_LARGE
}

EnumMap<Size, Integer> sizes = new EnumMap<>(Size.class);

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo ra một EnumMap có tên là sizes. Ở đây:

 • Size - các key của enum liên kết với các value
 • Integer - các value của EnumMap liên kết với các key tương ứng

Chèn các phần tử vào EnumMap

 • put() – chèn cặp key/value được chỉ định (mục nhập) vào EnumMap
 • putAll() – chèn tất cả các mục của map được chỉ định vào map này
import java.util.EnumMap;

class Main {

  enum Size {
    SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA_LARGE
  }
  public static void main(String[] args) {

    // Creating an EnumMap of the Size enum
    EnumMap<Size, Integer> sizes1 = new EnumMap<>(Size.class);

    // Using the put() Method
    sizes1.put(Size.SMALL, 28);
    sizes1.put(Size.MEDIUM, 32);
    System.out.println("EnumMap1: " + sizes1);

    EnumMap<Size, Integer> sizes2 = new EnumMap<>(Size.class);

    // Using the putAll() Method
    sizes2.putAll(sizes1);
    sizes2.put(Size.LARGE, 36);
    System.out.println("EnumMap2: " + sizes2);
  }
}

Kết quả

EnumMap1: {SMALL=28, MEDIUM=32}
EnumMap2: {SMALL=28, MEDIUM=32, LARGE=36}

Ở ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng hàm putAll() để chèn tất cả các phần tử của EnumMap sizes1 đến một EnumMap của sizes2.

Nó cũng có thể chèn các phần tử từ các map khác như HashMap, TreeMap,... tới một EnumMap bằng cách sử dụng hàm putAll(). Tuy nhiên, tất cả các map nên cùng loại enum.

Truy cập các phần tử EnumMap

 • entrySet() – trả về một tập hợp tất cả các cặp key / value (mục nhập) của EnumMap
 • keySet() – trả về một tập hợp tất cả các key của EnumMap
 • values() – trả về một tập hợp tất cả các value của EnumMap
import java.util.EnumMap;

class Main {

  enum Size {
    SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA_LARGE
  }
  public static void main(String[] args) {

    // Creating an EnumMap of the Size enum
    EnumMap<Size, Integer> sizes = new EnumMap<>(Size.class);
    sizes.put(Size.SMALL, 28);
    sizes.put(Size.MEDIUM, 32);
    sizes.put(Size.LARGE, 36);
    sizes.put(Size.EXTRA_LARGE, 40);
    System.out.println("EnumMap: " + sizes);

    // Using the entrySet() Method
    System.out.println("Key/Value mappings: " + sizes.entrySet());

    // Using the keySet() Method
    System.out.println("Keys: " + sizes.keySet());

    // Using the values() Method
    System.out.println("Values: " + sizes.values());
  }
}

Kết quả

EnumMap: {SMALL=28, MEDIUM=32, LARGE=36, EXTRA_LARGE=40}
Key/Value mappings: [SMALL=28, MEDIUM=32, LARGE=36, EXTRA_LARGE=40]
Keys: [SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA_LARGE]
Values: [28, 32, 36, 40]

 • Hàm get() trả về value liên kết với key chỉ định. Nó trả về null nếu không tìm thấy key được chỉ định
import java.util.EnumMap;

class Main {

  enum Size {
    SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA_LARGE
  }
  public static void main(String[] args) {

    // Creating an EnumMap of the Size enum
    EnumMap<Size, Integer> sizes = new EnumMap<>(Size.class);
    sizes.put(Size.SMALL, 28);
    sizes.put(Size.MEDIUM, 32);
    sizes.put(Size.LARGE, 36);
    sizes.put(Size.EXTRA_LARGE, 40);
    System.out.println("EnumMap: " + sizes);

    // Using the get() Method
    int value = sizes.get(Size.MEDIUM);
    System.out.println("Value of MEDIUM: " + value);
  }
}

Kết quả

EnumMap: {SMALL=28, MEDIUM=32, LARGE=36, EXTRA_LARGE=40}
Value of MEDIUM: 32

Xóa các phần tử khỏi EnumMap

 • remove(key) – trả về và xóa mục nhập được liên kết với key được chỉ định khỏi map
 • remove(key, value) – chỉ xóa mục nhập khỏi maps nếu key được chỉ định liên kết với value đã chỉ định và trả về giá trị boolean
import java.util.EnumMap;

class Main {

  enum Size {
    SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA_LARGE
  }
  public static void main(String[] args) {

    // Creating an EnumMap of the Size enum
    EnumMap<Size, Integer> sizes = new EnumMap<>(Size.class);
    sizes.put(Size.SMALL, 28);
    sizes.put(Size.MEDIUM, 32);
    sizes.put(Size.LARGE, 36);
    sizes.put(Size.EXTRA_LARGE, 40);
    System.out.println("EnumMap: " + sizes);

    // Using the remove() Method
    int value = sizes.remove(Size.MEDIUM);
    System.out.println("Removed Value: " + value);

    boolean result = sizes.remove(Size.SMALL, 28);
    System.out.println("Is the entry {SMALL=28} removed? " + result);

    System.out.println("Updated EnumMap: " + sizes);
  }
}

Kết quả

EnumMap: {SMALL=28, MEDIUM=32, LARGE=36, EXTRA_LARGE=40}
Removed Value: 32
Is the entry {SMALL=28} removed? True
Updated EnumMap: {LARGE=36, EXTRA_LARGE=40}

Thay thế các phần tử EnumMap

 • replace(key, value) – thay thế value liên kết với key chỉ định bằng value mới
 • replace(key, old, new) – thay thế cũ value bằng value mới nếu valuecũ đã được liên kết vớikey chỉ định
 • replaceAll(function) – thay thế từng value của map bằng kết quả của chức năng được chỉ định
import java.util.EnumMap;

class Main {

  enum Size {
    SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA_LARGE
  }
  public static void main(String[] args) {

    // Creating an EnumMap of the Size enum
    EnumMap<Size, Integer> sizes = new EnumMap<>(Size.class);
    sizes.put(Size.SMALL, 28);
    sizes.put(Size.MEDIUM, 32);
    sizes.put(Size.LARGE, 36);
    sizes.put(Size.EXTRA_LARGE, 40);
    System.out.println("EnumMap: " + sizes);

    // Using the replace() Method
    sizes.replace(Size.MEDIUM, 30);
    sizes.replace(Size.LARGE, 36, 34);
    System.out.println("EnumMap using replace(): " + sizes);

    // Using the replaceAll() Method
    sizes.replaceAll((key, oldValue) -> oldValue + 3);
    System.out.println("EnumMap using replaceAll(): " + sizes);
  }
}

Kết quả

EnumMap: {SMALL=28, MEDIUM=32, LARGE=36, EXTRA_LARGE=40}
EnumMap using replace(): {SMALL=28, MEDIUM=30, LARGE=34, EXTRA_LARGE=40}
EnumMap using replaceAll(): {SMALL=31, MEDIUM=33, LARGE=37, EXTRA_LARGE=43}

Trong chương trình trên, chú ý câu lệnh:

sizes.replaceAll((key, oldValue) -> oldValue + 3);

Ở đây, hàm này truy cập tất cả các mục của map. Sau đó, nó thay thế tất cả các value bằng các value mới được cung cấp bởi các biểu thức lambda .

Các hàm trong EnumMap

Hàm Mô tả
clone() Tạo một bản sao của EnumMap
containsKey() Tìm kiếm key được chỉ định trong EnumMap và trả về kết quả boolean
containsValue() Tìm kiếm value được chỉ định trong EnumMap và trả về kết quả boolean
size() Trả về kích thước của EnumMap
clear() Xóa tất cả các mục từ EnumMap

So sánh EnumSet với EnumMap

Cả class EnumSet và EnumMap đều cung cấp cấu trúc dữ liệu để lưu trữ các value enum. Tuy nhiên, có một số khác biệt lớn giữa chúng.

 • EnumSet được biểu diễn nội bộ dưới dạng một chuỗi các bit, trong khi EnumMap được biểu diễn nội bộ dưới dạng mảng.
 • EnumSet được tạo ra bằng các hàm xác định trước của nó như allOf(), noneOf(), of(),... Tuy nhiên, một EnumMap được tạo bằng constructor của nó.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp.