Exception handling với overriding method

Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception

Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception thì phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception

import java.io.*;
class Parent{
 void msg(){System.out.println("parent");}
}

class TestExceptionChild extends Parent{
 void msg()throws IOException{
  System.out.println("TestExceptionChild");
 }
 public static void main(String args[]){
  Parent p=new TestExceptionChild();
  p.msg();
 }
}
Kết quả
Compile Time Error

Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception thì phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception nhưng có thể khai báo Unchecked Exception.

import java.io.*;
class Parent{
 void msg(){System.out.println("parent");}
}

class TestExceptionChild1 extends Parent{
 void msg()throws ArithmeticException{
  System.out.println("child");
 }
 public static void main(String args[]){
  Parent p=new TestExceptionChild1();
  p.msg();
 }
}
Kết quả
child

Nếu phương thức lớp cha khai báo một exception

Nếu phương thức lớp cha khai báo một exception thì phương thức ghi đè của lớp con có thể khai báo cùng exception đó, exception của lớp con, hoặc không khai báo exception nào, nhưng không thể khai báo exception cha.

trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo exception cha
import java.io.*;
class Parent{
 void msg()throws ArithmeticException{System.out.println("parent");}
}

class TestExceptionChild2 extends Parent{
 void msg()throws Exception{System.out.println("child");}

 public static void main(String args[]){
  Parent p=new TestExceptionChild2();
  try{
  p.msg();
  }catch(Exception e){}
 }
}
Kết quả
Compile Time Error
trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo cùng exception đó
import java.io.*;
class Parent{
 void msg()throws Exception{System.out.println("parent");}
}

class TestExceptionChild3 extends Parent{
 void msg()throws Exception{System.out.println("child");}

 public static void main(String args[]){
  Parent p=new TestExceptionChild3();
  try{
  p.msg();
  }catch(Exception e){}
 }
}
Kết quả
child
trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo exception của lớp con
import java.io.*;
class Parent{
 void msg()throws Exception{System.out.println("parent");}
}

class TestExceptionChild4 extends Parent{
 void msg()throws ArithmeticException{System.out.println("child");}

 public static void main(String args[]){
  Parent p=new TestExceptionChild4();
  try{
  p.msg();
  }catch(Exception e){}
 }
}
Kết quả
child
trường hợp phương thức ghi đè của lớp con không khai báo exception nào
import java.io.*;
class Parent{
 void msg()throws Exception{System.out.println("parent");}
}

class TestExceptionChild5 extends Parent{
 void msg(){System.out.println("child");}

 public static void main(String args[]){
  Parent p=new TestExceptionChild5();
  try{
  p.msg();
  }catch(Exception e){}
 }
}
Kết quả
child
Bài trước
left Bài trước
left Từ khóa thows trong Java
Bài tiếp theo
Tự tạo exception trong java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team