HashTable trong Java

0 phút đọc

HashTable trong Java là gì?

Lớp Java HashTable cài đặt (implement) một bảng HashTable để map khóa và giá trị. HashTable kế thừa lớp Dictionary và cài đặt (implement) Map Interface.

HashTable trong Java

Các đặc điểm quan trọng về lớp HashTable trong java là:

 • HashTable là một mảng của list. Mỗi list được biết đến như một bucket (vùng chứa) các phần tử. Vị trí của một bucket được xác định bằng việc gọi phương thức hashcode().
 • HashTable cũng lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp keyvalue.
 • HashTable chứa các key duy nhất.
 • HashTable KHÔNG thể có bất kỳ key hoặc giá trị nào là null.
 • HashTable được đồng bộ (synchronized).

Tạo một HashTable trong Java

Để tạo HashMap, trước tiên chúng ta phải import gói java.util.HashMap. Khi chúng ta đã import xong, sau đây là cách chúng ta có thể tạo các hashmap trong Java.

// HashMap creation with 8 capacity and 0.6 load factor
HashMap<Key, Value> numbers = new HashMap<>(8, 0.6f);

Trong đoạn code trên, chúng ta đã tạo ra một hashmap có tên là numbers. Trong đó:

 • Key là code định danh duy nhất được sử dụng để liên kết từng phần tử (value) trong map
 • Value là các phần tử được liên kết bởi các key trong map

Lưu ý về đoạn code new HashMap<>(8, 0.6). Ở đây, tham số đầu tiên là capacity và tham số thứ hai là loadFactor .

 • capacity là dung lượng của HashMap này là 8. Ý nghĩa nó có thể lưu trữ 8 mục.
 • loadFactor là hệ số tải của hashmap này là 0,6. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào bảng băm của chúng ta được lấp đầy 60%, các mục mới sẽ được chuyển sang bảng băm mới có kích thước gấp đôi bảng băm ban đầu.

Tạo HashMap từ các Map khác

Sau đây là cách chúng ta có thể tạo một hashmap chứa tất cả các phần tử của các map khác.

import java.util.HashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating a hashmap of even numbers
    HashMap<String, Integer> evenNumbers = new HashMap<>();
    evenNumbers.put("Two", 2);
    evenNumbers.put("Four", 4);
    System.out.println("HashMap1: " + evenNumbers);

    // Creating a hash map from other hashmap
    HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>(evenNumbers);
    numbers.put("Three", 3);
    System.out.println("HashMap2: " + numbers);
  }
}
Kết quả
HashMap1: {Four=4, Two=2}

HashMap2: {Two=2, Three=3, Four=4}

Chèn các phần tử vào HashMap

 • put() – chèn cặp key/value được chỉ định vào map
 • putAll() – chèn tất cả các mục từ map được chỉ định vào map hiện tại
 • putIfAbsent() – chèn cặp key/value được chỉ định vào map nếu key được chỉ định không có trong map
import java.util.HashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating HashMap of even numbers
    HashMap<String, Integer> evenNumbers = new HashMap<>();

    // Using put()
    evenNumbers.put("Two", 2);
    evenNumbers.put("Four", 4);

    // Using putIfAbsent()
    evenNumbers.putIfAbsent("Six", 6);
    System.out.println("HashMap of even numbers: " + evenNumbers);

    //Creating HashMap of numbers
    HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
    numbers.put("One", 1);

    // Using putAll()
    numbers.putAll(evenNumbers);
    System.out.println("HashMap of numbers: " + numbers);
  }
}
Kết quả
HashMap of even numbers: {Six=6, Four=4, Two=2}

HashMap of numbers: {Six=6, One=1, Four=4, Two=2}

Lấy các phần tử trong HashMap

 • entrySet() – trả về một tập hợp gồm tất cả cặp key / value của map
 • keySet() – trả về một tập hợp gồm tất cả các key của map
 • values() – trả về một tập hợp gồm tất cả các value của map
import java.util.HashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();

    numbers.put("One", 1);
    numbers.put("Two", 2);
    numbers.put("Three", 3);
    System.out.println("HashMap: " + numbers);

    // Using entrySet()
    System.out.println("Key/Value mappings: " + numbers.entrySet());

    // Using keySet()
    System.out.println("Keys: " + numbers.keySet());

    // Using values()
    System.out.println("Values: " + numbers.values());
  }
}
Kết quả
HashMap: {One=1, Two=2, Three=3}

Key/Value mappings: [One=1, Two=2, Three=3]

Keys: [One, Two, Three]

Values: [1, 2, 3]
 • get()- Trả về value liên kết với key được chỉ định. Trả về null nếu không tìm thấy key.
 • getOrDefault()- Trả về value liên kết với key được chỉ định. Trả về value mặc định đã chỉ định nếu không tìm thấy key.
import java.util.HashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {

    HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
    numbers.put("One", 1);
    numbers.put("Two", 2);
    numbers.put("Three", 3);
    System.out.println("HashMap: " + numbers);

    // Using get()
    int value1 = numbers.get("Three");
    System.out.println("Returned Number: " + value1);

    // Using getOrDefault()
    int value2 = numbers.getOrDefault("Five", 5);
    System.out.println("Returned Number: " + value2);
  }
}
Kết quả
HashMap: {One=1, Two=2, Three=3}

Returned Number: 3

Returned Number: 5

Xóa phần tử hỏi HashTable

 • remove(key) – trả về và xóa mục liên kết với key được chỉ định khỏi map
 • remove(key, value) – chỉ xóa mục khỏi map nếu key được chỉ định liên kết với value đã chỉ định và trả về giá trị boolean
import java.util.HashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {

    HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
    numbers.put("One", 1);
    numbers.put("Two", 2);
    numbers.put("Three", 3);
    System.out.println("HashMap: " + numbers);

    // remove method with single parameter
    int value = numbers.remove("Two");
    System.out.println("Removed value: " + value);

    // remove method with two parameters
    boolean result = numbers.remove("Three", 3);
    System.out.println("Is the entry Three removed? " + result);

    System.out.println("Updated HashMap: " + numbers);
  }
}
Kết quả
HashMap: {One=1, Two=2, Three=3}

Removed value: 2

Is the entry Three removed? True

Updated HashMap: {One=1}

Thay thế các phần tử trong HashTable

 • replace(key, value) – thay thế value liên kết với Key được chỉ định bằng một value mới
 • replace(key, old, new) – thay thế value old bằng value new nếu value old đã liên kết với Key được chỉ định
 • replaceAll(function) – thay thế từng value của map bằng kết quả của hàm được chỉ định
import java.util.HashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {

    HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
    numbers.put("First", 1);
    numbers.put("Second", 2);
    numbers.put("Third", 3);
    System.out.println("Original HashMap: " + numbers);

    // Using replace()
    numbers.replace("Second", 22);
    numbers.replace("Third", 3, 33);
    System.out.println("HashMap using replace(): " + numbers);

    // Using replaceAll()
    numbers.replaceAll((key, oldValue) -> oldValue + 2);
    System.out.println("HashMap using replaceAll(): " + numbers);
  }
}
Kết quả
Original HashMap: {Second=2, Third=3, First=1}

HashMap using replace: {Second=22, Third=33, First=1}

HashMap using replaceAll: {Second=24, Third=35, First=3}

Trong chương trình trên chú ý câu lệnh:

numbers.replaceAll((key, oldValue) -> oldValue + 2);

Ở đây, hàm này truy cập tất cả các mục của map. Sau đó, nó thay thế tất cả các value bằng các value mới được cung cấp bởi biểu thức lambda .

Tính toán lại các giá trị

 • compute() - Tính toán một value mới bằng cách sử dụng hàm được chỉ định. Sau đó, nó liên kết value được tính toán với key được chỉ định.
 • computeIfAbsent() - Nếu key được chỉ định không được liên kết với bất kỳ value nào, hàm này sẽ tính toán một value mới bằng cách sử dụng hàm được chỉ định. Sau đó, nó liên kết value mới với key.
 • computeIfPresent() - Nếu key được chỉ định đã được liên kết với bất kỳ value nào, hàm này sẽ tính toán một value mới bằng cách sử dụng hàm được chỉ định. Sau đó, nó liên kết value mới với key.
import java.util.HashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {

    HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
    numbers.put("First", 1);
    numbers.put("Second", 2);
    System.out.println("Original HashMap: " + numbers);

    // Using compute()
    numbers.compute("First", (key, oldValue) -> oldValue + 2);
    numbers.compute("Second", (key, oldValue) -> oldValue + 1);
    System.out.println("HashMap using compute(): " + numbers);

    // Using computeIfAbsent()
    numbers.computeIfAbsent("Three", key -> 5);
    System.out.println("HashMap using computeIfAbsent(): " + numbers);

    // Using computeIfPresent()
    numbers.computeIfPresent("Second", (key, oldValue) -> oldValue * 2);
    System.out.println("HashMap using computeIfPresent(): " + numbers);
  }
}
Kết quả
Original HashMap: {Second=2, First=1}

HashMap using compute(): {Second=3, First=3}

HashMap using computeIfAbsent(): {Second=3 First=3, Three=5}

HashMap using computeIfPresent(): {Second=6, First=3, three=5}

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tính toán lại các value của map bằng hàm compute(). Ở đây, chúng ta đã sử dụng các biểu thức lambda làm đối số hàm để tính toán lại các value

 • merge() - liên kết value được chỉ định với để key được chỉ định nếu key đó chưa được liên kết với value nào. Tuy nhiên, nếu key được chỉ định đã được liên kết với một value, nó sẽ hợp nhất value được chỉ định mới với value cũ hiện có.
import java.util.HashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {

    HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
    numbers.put("First", 1);
    numbers.put("Second", 2);
    System.out.println("Original HashMap: " + numbers);

    // Using merge() Method
    numbers.merge("First", 4, (oldValue, newValue) -> oldValue + newValue);
    System.out.println("New HashMap: " + numbers);
  }
}
Kết quả
Original HashMap: {Second=2, First=1}

New HashMap: {Second=2, First=5}

Trong ví dụ trên, hàm merge() này có 3 tham số: key , newValue và biểu thức lambda (biểu thức này tính value hợp nhất mới).

Duyệt qua từng phần tử trong HashMap

Trong một HashMap, chúng ta có thể

 • Lặp qua các key của nó
 • Lặp qua các value của nó
 • Lặp qua các key/value của nó
import java.util.HashMap;
import java.util.Map.Entry;

class Main {
  public static void main(String[] args) {

    // Creating a HashMap
    HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
    numbers.put("One", 1);
    numbers.put("Two", 2);
    numbers.put("Three", 3);
    System.out.println("HashMap: " + numbers);

    // Accessing the key/value pair
    System.out.print("Entries: ");
    for(Entry<String, Integer> entry: numbers.entrySet()) {
      System.out.print(entry);
      System.out.print(", ");
    }

    // Accessing the key
    System.out.print("\nKeys: ");
    for(String key: numbers.keySet()) {
      System.out.print(key);
      System.out.print(", ");
    }

    // Accessing the value
    System.out.print("\nValues: ");
    for(Integer value: numbers.values()) {
      System.out.print(value);
      System.out.print(", ");
    }
  }
}
Kết quả
HashMap: {One=1, Two=2, Three=3}

Entries: One=1, Two=2, Three=3

Keys: One, Two, Three,

Values: 1, 2, ,3,

Trong chương trình trên, lưu ý rằng chúng ta đã import gói java.util.Map.Entry. Ở đây, Map.Entryclass trong của Map interface. Class trong này trả về một view (các phần tử) của map.

Ngoài ra chúng ta cũng có thể lặp lại HashMap bằng cách sử dụng hàm iterator(). Để sử dụng hàm này, chúng ta phải import java.util.Iterator gói.

import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map.Entry;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating a HashMap
    HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
    numbers.put("One", 1);
    numbers.put("Two", 2);
    numbers.put("Three", 3);
    System.out.println("HashMap: " + numbers);

    // Creating an object of Iterator
    Iterator<Entry<String, Integer>> iterate1 = numbers.entrySet().iterator();

    // Accessing the Key/Value pair
    System.out.print("Entries: ");
    while(iterate1.hasNext()) {
      System.out.print(iterate1.next());
      System.out.print(", ");
    }

    // Accessing the key
    Iterator<String> iterate2 = numbers.keySet().iterator();
    System.out.print("\nKeys: ");
    while(iterate2.hasNext()) {
      System.out.print(iterate2.next());
      System.out.print(", ");
    }

    // Accessing the value
    Iterator<Integer> iterate3 = numbers.values().iterator();
     System.out.print("\nValues: ");
    while(iterate3.hasNext()) {
      System.out.print(iterate3.next());
      System.out.print(", ");
    }
  }
}
Kết quả
HashMap: {One=1, Two=2, Three=3}

Entries: One=1, Two=2, Three=3

Keys: One, Two, Three,

Values: 1, 2, 3,

Một số hàm của HashMap

Hàm Mô tả
clear() Xóa tất cả các mục khỏi map
containsKey() Kiểm tra xem map có chứa key được chỉ định hay không và trả về giá trị boolean
containsValue() Kiểm tra xem map có chứa value được chỉ định hay không và trả về giá trị boolean
size() Trả về kích cỡ của map
isEmpty() Kiểm tra xem map có trống không và trả về giá trị boolean
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng