Khối try-catch trong Java

0 phút đọc

Khối try-catch trong Java được sử dụng để xử lý các ngoại lệ (exceptions) trong chương trình. Khi một ngoại lệ xảy ra trong khối try, nó sẽ được bắt bởi khối catch tương ứng, giúp chương trình không bị dừng đột ngột. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng khối try-catch trong Java, cùng với ví dụ minh họa.

Khi nào cần sử dụng try-catch trong Java

Khối try-catch trong Java nên được sử dụng khi có khả năng xảy ra các ngoại lệ trong chương trình. Các trường hợp phù hợp để sử dụng try-catch bao gồm:

 1. Lỗi logic: Khi bạn không thể kiểm soát toàn bộ dữ liệu đầu vào và có thể xảy ra lỗi logic, bạn nên sử dụng try-catch để bắt và xử lý ngoại lệ một cách kiểm soát.
 2. Chia cho 0: Khi có phép chia cho 0, Java sẽ ném ra một ngoại lệ ArithmeticException. Bằng cách sử dụng try-catch, bạn có thể xử lý trường hợp này mà không làm dừng chương trình.
 3. Kết nối cơ sở dữ liệu: Trong quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu, có thể xảy ra các lỗi kết nối. Try-catch giúp bạn xử lý các trường hợp này một cách an toàn.

Cú pháp của try-catch trong Java

Cú pháp cơ bản của try-catch trong Java như sau:

try {
  // Mã lệnh có thể gây ra ngoại lệ
} catch (Exception_Type e) {
  // Xử lý ngoại lệ ở đây
}
 • try: Khối mã lệnh mà bạn muốn kiểm tra ngoại lệ.

 • catch: Khối mã lệnh sẽ được thực thi nếu ngoại lệ xảy ra. Exception_Type là kiểu ngoại lệ mà bạn muốn bắt.

Ví dụ minh họa sử dụng try-catch trong Java

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về việc sử dụng try-catch trong Java:

Ví dụ 1: Xử lý chia cho 0

public class Example1 {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int result = 50 / 0; // Sẽ ném ra ArithmeticException
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println("Lỗi chia cho 0: " + e.getMessage());
    }
    System.out.println("Chương trình tiếp tục chạy...");
  }
}
Kết quả
Lỗi chia cho 0: / by zero
Chương trình tiếp tục chạy...

Ví dụ 2: Xử lý nhập sai định dạng số

import java.util.Scanner;

public class Example2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    try {
      System.out.print("Nhập một số nguyên: ");
      int number = Integer.parseInt(scanner.next()); // Có thể ném ra NumberFormatException
      System.out.println("Số bạn vừa nhập: " + number);
    } catch (NumberFormatException e) {
      System.out.println("Sai định dạng số: " + e.getMessage());
    }
    scanner.close();
  }
}

Trong ví dụ này, nếu người dùng nhập một chuỗi không phải là số nguyên, chương trình sẽ xử lý ngoại lệ NumberFormatException.

Kết quả
Nhập một số nguyên: abc
Sai định dạng số: For input string: "abc"

Ví dụ 3: Xử lý ngoại lệ tự định nghĩa

public class Example3 {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int age = -5;
      if (age < 0) {
        throw new IllegalArgumentException("Tuổi không được âm!");
      }
      System.out.println("Tuổi của bạn: " + age);
    } catch (IllegalArgumentException e) {
      System.out.println("Lỗi: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta tự định nghĩa một ngoại lệ IllegalArgumentException và ném nó ra khi tuổi là một giá trị âm.

Kết quả
Lỗi: Tuổi không được âm!
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?