LinkedHashMap trong Java

0 phút đọc

LinkedHashMap trong Java là gì?

Giống như HashMap, LinkedHashMap trong Java là một lớp triển khai interface (giao diện) Map trong Java, LinkedHashMap cho phép chúng ta gán value (giá trị) cho một key (khóa).

LinkedHashMap trong Java là gì

Những điểm quan trọng về lớp LinkedHashMap trong java cần nhớ là:

 • LinkedHashMap lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp keyvalue.
 • LinkedHashMap chỉ chứa các key duy nhất.
 • LinkedHashMap có thể có 1 keynull và nhiều giá trị null.
 • LinkedHashMap duy trì các phần tử theo thứ tự chèn.

Tạo một LinkedHashMap trong Java

Để tạo một LinkedHashMap, trước hết ta cần import gói java.util.LinkedHashMap. Khi import xong, chúng ta có thể tạo các LinkedHashMap trong Java theo cách sau:

// LinkedHashMap with initial capacity 8 and load factor 0.6
LinkedHashMap<Key, Value> numbers = new LinkedHashMap<>(8, 0.6f);

Trong đoạn code trên, chúng ta đã tạo ra một LinkedHashMap có tên là numbers.

 • Key - một mã định danh duy nhất được sử dụng để liên kết từng phần tử(giá trị) trong map
 • Value - các phần tử được liên kết bởi các key trong map

Chú ý phần new LinkedHashMap<>(8, 0.6), tham số đầu tiên là capacity và tham số thứ hai là loadFactor.

 • capacity là dung lượng của linked hashmap này là 8. Ý nghĩa nó có thể lưu trữ 8 mục.
 • loadFactor là hệ số tải của LinkedHashMap này là 0,6. Điều này có nghĩa là, bất cứ khi nào HashMap của chúng ta được lấp đầy 60%, các mục nhập vào sau đó sẽ được chuyển sang hash table mới có kích thước gấp đôi hash table ban đầu.

Tạo LinkedHashMap từ các Map khác

Sau đây là cách chúng ta có thể tạo một LinkedHashMap có chứa tất cả các phần tử của các map khác.

import java.util.LinkedHashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating a LinkedHashMap of even numbers
    LinkedHashMap<String, Integer> evenNumbers = new LinkedHashMap<>();
    evenNumbers.put("Two", 2);
    evenNumbers.put("Four", 4);
    System.out.println("LinkedHashMap1: " + evenNumbers);

    // Creating a LinkedHashMap from other LinkedHashMap
    LinkedHashMap<String, Integer> numbers = new LinkedHashMap<>(evenNumbers);
    numbers.put("Three", 3);
    System.out.println("LinkedHashMap2: " + numbers);
  }
}

Kết quả

LinkedHashMap1: {Two=2, Four=4}
LinkedHashMap2: {Two=2, Four=4, Three=3}

Chèn các phần tử vào LinkedHashMap

 • put() – chèn key/ value được chỉ định vào map
 • putAll() – chèn tất cả các mục từ map được chỉ định vào map này
 • putIfAbsent() – chèn key/value được chỉ định vào map nếu key được chỉ định không có trong map
import java.util.LinkedHashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating LinkedHashMap of even numbers
    LinkedHashMap<String, Integer> evenNumbers = new LinkedHashMap<>();

    // Using put()
    evenNumbers.put("Two", 2);
    evenNumbers.put("Four", 4);
    System.out.println("Original LinkedHashMap: " + evenNumbers);

    // Using putIfAbsent()
    evenNumbers.putIfAbsent("Six", 6);
    System.out.println("Updated LinkedHashMap(): " + evenNumbers);

    //Creating LinkedHashMap of numbers
    LinkedHashMap<String, Integer> numbers = new LinkedHashMap<>();
    numbers.put("One", 1);

    // Using putAll()
    numbers.putAll(evenNumbers);
    System.out.println("New LinkedHashMap: " + numbers);
  }
}

Kết quả

Original LinkedHashMap: {Two=2, Four=4}
Updated LinkedHashMap: {Two=2, Four=4, Six=6}
New LinkedHashMap: {One=1, Two=2, Four=4, Six=6}

Truy cập các phần tử LinkedHashMap

 • entrySet() – trả về một tập hợp tất cả key/ value của map
 • keySet() – trả về một tập hợp tất cả các key của map
 • values() – trả về một tập hợp tất cả các value của map
import java.util.LinkedHashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedHashMap<String, Integer> numbers = new LinkedHashMap<>();

    numbers.put("One", 1);
    numbers.put("Two", 2);
    numbers.put("Three", 3);
    System.out.println("LinkedHashMap: " + numbers);

    // Using entrySet()
    System.out.println("Key/Value mappings: " + numbers.entrySet());

    // Using keySet()
    System.out.println("Keys: " + numbers.keySet());

    // Using values()
    System.out.println("Values: " + numbers.values());
  }
}

Kết quả

LinkedHashMap: {One=1, Two=2, Three=3}
Key/Value mappings: [One=1, Two=2, Three=3]
Keys: [One, Two, Three]
Values: [1, 2, 3]

 • get() - Trả về value liên kết với key được chỉ định. Nếu không tìm thấy key, nó sẽ trả về null.
 • getOrDefault() - Trả về value liên quan đến key được chỉ định. Nếu không tìm thấy key, nó sẽ trả về value mặc định đã chỉ định.
import java.util.LinkedHashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {

    LinkedHashMap<String, Integer> numbers = new LinkedHashMap<>();
    numbers.put("One", 1);
    numbers.put("Two", 2);
    numbers.put("Three", 3);
    System.out.println("LinkedHashMap: " + numbers);

    // Using get()
    int value1 = numbers.get("Three");
    System.out.println("Returned Number: " + value1);

    // Using getOrDefault()
    int value2 = numbers.getOrDefault("Five", 5);
    System.out.println("Returned Number: " + value2);
  }
}

Kết quả

LinkedHashMap: {One=1, Two=2, Three=3}
Returned Number: 3
Returned Number: 5

Xóa các phần tử khỏi LinkedHashMap

 • remove(key) – trả về và xóa mục liên quan đến key chỉ định từ map
 • remove(key, value) – chỉ xóa mục khỏi map nếu key được chỉ định liên kết với value được chỉ định và trả về giá trị boolean
import java.util.LinkedHashMap;

class Main {
  public static void main(String[] args) {

    LinkedHashMap<String, Integer> numbers = new LinkedHashMap<>();
    numbers.put("One", 1);
    numbers.put("Two", 2);
    numbers.put("Three", 3);
    System.out.println("LinkedHashMap: " + numbers);

    // remove method with single parameter
    int value = numbers.remove("Two");
    System.out.println("Removed value: " + value);

    // remove method with two parameters
    boolean result = numbers.remove("Three", 3);
    System.out.println("Is the entry Three removed? " + result);

    System.out.println("Updated LinkedHashMap: " + numbers);
  }
}

Kết quả

LinkedHashMap: {One=1, Two=2, Three=3}
Removed value: 2
Is the entry {Three=3} removed? True
Updated LinkedHashMap: {One=1}

Các hàm khác của LinkedHashMap

Hàm Sự miêu tả
clear() xóa tất cả các mục khỏi map
containsKey() kiểm tra xem map có chứa key được chỉ định hay không và trả về giá trị boolean
containsValue() kiểm tra xem map có chứa value được chỉ định hay không và trả về giá trị boolean
size() trả về kích thước của map
isEmpty() kiểm tra xem map có trống không và trả về giá trị boolean

So sánh LinkedHashMap với HashMap

Cả LinkedHashMapHashMap đều triển khai giao diện Map. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa chúng.

 • LinkedHashMap duy trì một danh sách liên kết đôi trong nội bộ. Do đó, nó bảo toàn thứ tự được chèn vào của các phần tử của nó.
 • Class LinkedHashMap tốn nhiều vùng lưu trữ hơn HashMap. Đó là do LinkedHashMap duy trì LinkedList trong nội bộ.
 • Hiệu suất của LinkedHashMap chậm hơn HashMap.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Lòng tin cũng giống như một tờ giấy, khi đã nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được.