Khóa học java

LinkedHashSet trong Java

0 phút đọc

Tập hợp LinkedHashSet trong Java là gì?

Lớp LinkedHashSet trong Java kế thừa HashSet và triển khai Set Interface. Nó tạo một collection mà sử dụng một Linked List để lưu giữ các phần tử theo thứ tự chúng đã được chèn.

Tập hợp LinkedHashSet trong Java

Các điểm quan trọng về lớp LinkedHashSet trong java là:

 • LinkedHashSet chỉ chứa các phần tử duy nhất, không chấp nhận 2 phần tử trùng nhau.
 • LinkedHashSet đảm bảo thứ tự được thêm vào.
 • LinkedHashSet sử dụng đối tượng LinkedHashMap nội bộ để lưu trữ và xử lý các phần tử của nó.
 • LinkedHashSet cho phép chứa phần tử NULL.
 • LinkedHashSet không được đồng bộ. Để có LinkedHashSet đồng bộ, hãy sử dụng phương thức Collections.synchronizedSet().

Khởi tạo LinkedHashSet trong Java

 • LinkedHashSet(): khởi tạo một danh sách mảng trống.
 • LinkedHashSet(Collection c): khởi tạo một danh sách với các phần tử của collection c.
LinkedHashSet<Integer> numbers = new LinkedHashSet<>(8, 0.75);

Ở đây, chúng ta đã tạo ra một LinkedHashSet có tên là numbers. Chú ý phần code new LinkedHashSet<>(8, 0.75). Ở đây, tham số đầu tiên là capacity và tham số thứ hai là loadFactor.

 • capacity – Dung lượng của HashSet này là 8. Ý nghĩa, nó có thể lưu trữ 8 phần tử.
 • loadFactor – Hệ số tải của HashSet này là 0,6. Điều này có nghĩa là: khi nào hash table được lấp đầy 60%, các phần tử mới được nhập vào được chuyển sang hash table mới có kích thước gấp đôi hash table ban đầu.

Có thể tạo một LinkedHashSet mà không cần xác định công suất và hệ số tải của nó.

LinkedHashSet<Integer> numbers1 = new LinkedHashSet<>();

Theo mặc định:

 • Dung lượng của LinkedHashSet sẽ là 16
 • Hệ số tải sẽ là 0,75

Tạo LinkedHashSet từ các collection khác

Chúng ta có thể tạo một LinkedHashSet có chứa tất cả các phần tử của các collection khác theo cách sau đây.

import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.ArrayList;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating an arrayList of even numbers
    ArrayList<Integer> evenNumbers = new ArrayList<>();
    evenNumbers.add(2);
    evenNumbers.add(4);
    System.out.println("ArrayList: " + evenNumbers);

    // Creating a LinkedHashSet from an ArrayList
    LinkedHashSet<Integer> numbers = new LinkedHashSet<>(evenNumbers);
    System.out.println("LinkedHashSet: " + numbers);
  }
}

Kết quả

ArrayList: [2, 4]
LinkedHashSet: [2, 4]

Chèn các phần tử vào LinkedHashSet

 • add() – chèn phần tử được chỉ định vào LinkedHashSet
 • addAll() – chèn tất cả các phần tử của collection đã chỉ định vào LinkedHashSet
import java.util.LinkedHashSet;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedHashSet<Integer> evenNumber = new LinkedHashSet<>();

    // Using add() method
    evenNumber.add(2);
    evenNumber.add(4);
    evenNumber.add(6);
    System.out.println("LinkedHashSet: " + evenNumber);

    LinkedHashSet<Integer> numbers = new LinkedHashSet<>();

    // Using addAll() method
    numbers.addAll(evenNumber);
    numbers.add(5);
    System.out.println("New LinkedHashSet: " + numbers);
  }
}

Kết quả

LinkedHashSet: [2, 4, 6]
New LinkedHashSet: [2, 4, 6, 5]

Duyệt qua các phần tử trong LinkedHashSet

Để truy cập các phần tử của LinkedHashSet, chúng ta có thể sử dụng hàm iterator(). Để sử dụng hàm này, chúng ta phải import gói java.util.Iterator.

import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.Iterator;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedHashSet<Integer> numbers = new LinkedHashSet<>();
    numbers.add(2);
    numbers.add(5);
    numbers.add(6);
    System.out.println("LinkedHashSet: " + numbers);

    // Calling the iterator() method
    Iterator<Integer> iterate = numbers.iterator();

    System.out.print("LinkedHashSet using Iterator: ");

    // Accessing elements
    while(iterate.hasNext()) {
      System.out.print(iterate.next());
      System.out.print(", ");
    }
  }
}

Kết quả

LinkedHashSet: [2, 5, 6]
LinkedHashSet using Iterator: 2, 5, 6,

Lưu ý:

 • hasNext() trả về true nếu có một phần tử tiếp theo trong LinkedHashSet
 • next() trả về phần tử tiếp theo trong LinkedHashSet

Xóa các phần tử khỏi LinkedHashSet

 • remove() – xóa phần tử đã chỉ định khỏi LinkedHashSet
 • removeAll() – loại bỏ tất cả các phần tử khỏi LinkedHashSet
import java.util.LinkedHashSet;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedHashSet<Integer> numbers = new LinkedHashSet<>();
    numbers.add(2);
    numbers.add(5);
    numbers.add(6);
    System.out.println("LinkedHashSet: " + numbers);

    // Using the remove() method
    boolean value1 = numbers.remove(5);
    System.out.println("Is 5 removed? " + value1);

    boolean value2 = numbers.removeAll(numbers);
    System.out.println("Are all elements removed? " + value2);
  }
}

Kết quả

LinkedHashSet: [2, 5, 6]
Is 5 removed? true
Are all elements removed? true

Lấy phần hợp của các set

Để Lấy phần hợp của các set, chúng ta có thể sử dụng hàm addAll().

import java.util.LinkedHashSet;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedHashSet<Integer> evenNumbers = new LinkedHashSet<>();
    evenNumbers.add(2);
    evenNumbers.add(4);
    System.out.println("LinkedHashSet1: " + evenNumbers);

    LinkedHashSet<Integer> numbers = new LinkedHashSet<>();
    numbers.add(1);
    numbers.add(3);
    System.out.println("LinkedHashSet2: " + numbers);

    // Union of two set
    numbers.addAll(evenNumbers);
    System.out.println("Union is: " + numbers);
  }
}

Kết quả

LinkedHashSet1: [2, 4]
LinkedHashSet2: [1, 3]
Union is: [1, 3, 2, 4]

Lấy phần giao của các set

Để Lấy phần giao của các set, chúng ta có thể sử dụng hàm retainAll()

import java.util.LinkedHashSet;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedHashSet<Integer> primeNumbers = new LinkedHashSet<>();
    primeNumbers.add(2);
    primeNumbers.add(3);
    System.out.println("LinkedHashSet1: " + primeNumbers);

    LinkedHashSet<Integer> evenNumbers = new LinkedHashSet<>();
    evenNumbers.add(2);
    evenNumbers.add(4);
    System.out.println("LinkedHashSet2: " + evenNumbers);

    // Intersection of two sets
    evenNumbers.retainAll(primeNumbers);
    System.out.println("Intersection is: " + evenNumbers);
  }
}

Kết quả

LinkedHashSet1: [2, 3]
LinkedHashSet2: [2, 4]
Intersection is: [2]

Tìm hiệu của hai set

Để tìm hiệu của hai set, chúng ta có thể sử dụng hàm removeAll().

import java.util.LinkedHashSet;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedHashSet<Integer> primeNumbers = new LinkedHashSet<>();
    primeNumbers.add(2);
    primeNumbers.add(3);
    primeNumbers.add(5);
    System.out.println("LinkedHashSet1: " + primeNumbers);

    LinkedHashSet<Integer> oddNumbers = new LinkedHashSet<>();
    oddNumbers.add(1);
    oddNumbers.add(3);
    oddNumbers.add(5);
    System.out.println("LinkedHashSet2: " + oddNumbers);

    // Difference between LinkedHashSet1 and LinkedHashSet2
    primeNumbers.removeAll(oddNumbers);
    System.out.println("Difference : " + primeNumbers);
  }
}

Kết quả

LinkedHashSet1: [2, 3, 5]
LinkedHashSet2: [1, 3, 5]
Difference: [2]

Kiểm tra có phải là tập con hay không

Để kiểm tra xem một set có phải là tập con của một set khác hay không, chúng ta có thể sử dụng hàm containsAll()

import java.util.LinkedHashSet;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedHashSet<Integer> numbers = new LinkedHashSet<>();
    numbers.add(1);
    numbers.add(2);
    numbers.add(3);
    numbers.add(4);
    System.out.println("LinkedHashSet1: " + numbers);

    LinkedHashSet<Integer> primeNumbers = new LinkedHashSet<>();
    primeNumbers.add(2);
    primeNumbers.add(3);
    System.out.println("LinkedHashSet2: " + primeNumbers);

    // Check if primeNumbers is a subset of numbers
    boolean result = numbers.containsAll(primeNumbers);
    System.out.println("Is LinkedHashSet2 is subset of LinkedHashSet1? " + result);
  }
}

Kết quả

LinkedHashSet1: [1, 2, 3, 4]
LinkedHashSet2: [2, 3]
Is LinkedHashSet2 is a subset of LinkedHashSet1? true

Một số hàm khác của LinkedHashSet

Hàm Mô tả
clone() Tạo một bản sao của LinkedHashSet
contains() Tìm kiếm phần tử đã chỉ định trong LinkedHashSet và trả về kết quả boolean
isEmpty() Kiểm tra xem LinkedHashSet có trống không
size() Trả về kích thước của LinkedHashSet
clear() Loại bỏ tất cả các phần tử khỏi LinkedHashSet

So sánh LinkedHashSet và HashSet

Cả LinkedHashSetHashSet đều triển khai Set interface. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa chúng.

 • LinkedHashSet duy trì một LinkedList trong nội bộ Do đó, nó duy trì thứ tự chèn các phần tử của nó.
 • Class LinkedHashSet đòi hỏi nhiều không gian lưu trữ hơn HashSet. Đó là do LinkedHashSet duy trì LinkedList trong nội bộ.
 • Hiệu suất của LinkedHashSet chậm hơn HashSet. Bởi vì LinkedList có ở trong LinkedHashSet.

So sánh LinkedHashSet và TreeSet

Dưới đây là những sự khác biệt chính giữa LinkedHashSetTreeSet:

 • Class TreeSet triển khai SortedSet interface. Đó là lý do tại sao các phần tử trong một TreeSet được sắp xếp theo thứ tự. Tuy nhiên, class - LinkedHashSet chỉ duy trì thứ tự chèn vào của các phần tử của nó.
 • TreeSet thường hoạt động chậm hơn LinkedHashSet. Bởi vì khi một phần tử được thêm vào TreeSet, cần phải thực hiện thêm cả thao tác sắp xếp.
 • LinkedHashSet cho phép ta chèn các giá trị null. Tuy nhiên, ta không thể chèn giá trị null vào TreeSet.
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

entry

What is JVM? Why is Java called the "Platform Independent Programming Language"?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào