Khóa học java

LinkedList trong java

0 phút đọc

LinkedList là một cấu trúc dữ liệu tuyến tính. Các phần tử trong LinkedList không được lưu trữ liền kề nhau giống như arrays. Mỗi phần tử trong LinkedList liên kết với nhau bằng một con trỏ, nghĩa là mỗi phần tử sẽ tham chiếu đến địa chỉ của phần tử tiếp theo.

Sử dụng LinkedList trong Java

Class LinkedList trong Java triển khai danh sách liên kết đôi. Mỗi phần tử trong một LinkedList được gọi là một nút .

Sử dụng LinkedList trong Java

Nó bao gồm 3 trường:

 • Prev – Lưu địa chỉ của phần tử trước trong list. Trả về null đối với các phần tử đầu tiên.
 • Next – Lưu trữ địa chỉ của phần tử tiếp theo trong danh sách. Trả về null đối với các phần tử cuối cùng.
 • Data – Lưu trữ dữ liệu thực.

Các phần tử trong LinkedList không được lưu trữ theo trình tự. Thay vào đó, chúng nằm rải rác và được kết nối thông qua các liên kết (Prev và Next).

Triển khai LinkedList trong Java

Ở đây chúng ta có 3 phần tử trong một LinkedList:

 • Dog – đây là phần tử đầu tiên, phần tử của địa chỉ trước là null và phần tử của địa chỉ tiếp theo là Cat
 • Cat – đây là phần tử thứ hai, phần tử của địa chỉ trước là Dog và phần tử của địa chỉ tiếp theo là Cow
 • Cow – đây là phần tử cuối cùng, phần tử địa chỉ trước là Cat và phần tử của địa chỉ tiếp theo là null

Cách tạo một LinkedList trong Java

Đây là cách chúng ta có thể tạo các LinkedList trong Java:

LinkedList<Type> linkedList = new LinkedList<>();

Ở đây, Type là kiểu của LinkedList. Ví dụ:

// create Integer type linked list
LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();

// create String type linked list
LinkedList<String> linkedList = new LinkedList<>();

Tạo LinkedList bằng cách sử dụng Interface

List<String> animals1 = new LinkedList<>();

Ở đây chúng ta đã khai báo một LinkedList animals1, bằng cách sử dụng List interface. LinkedList chỉ có thể truy cập các hàm của List interface. Thêm một ví dụ nữa nhé:

Queue<String> animals2 = new LinkedList<>();
Deque<String> animals3 = new LinkedList<>();

Ở đây, animals2 có thể truy cập các hàm của Queue interface. Tuy nhiên, animals3 chỉ có thể truy cập các hàm của DequeQueue interface. Đó là bởi vì Deque là một sub interface của Queue.

Thêm các phần tử vào LinkedList

Để thêm một phần tử (nút) vào cuối LinkedList, chúng ta sử dụng hàm add(). Ví dụ:

import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args){
    LinkedList<String> animals = new LinkedList<>();

    // Add elements to LinkedList
    animals.add("Dog");
    animals.add("Cat");
    animals.add("Horse");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Cat, Horse]

Thêm phần tử từ LinkedList này sang LinkedList khác

Để thêm tất cả các phần tử từ LinkedList này sang LinkedList khác, chúng ta sử dụng hàm addAll(). Ví dụ:

import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args){
    LinkedList<String> mammals = new LinkedList<>();

    mammals.add("Dog");
    mammals.add("Cat");
    mammals.add("Horse");
    System.out.println("Mammals: " + mammals);

    LinkedList<String> animals = new LinkedList<>();
    animals.add("Crocodile");

    // Add all elements of mammals in animals
    animals.addAll(mammals);
    System.out.println("Animals: " + animals);
  }
}

Kết quả

Mammals: [Dog, Cat, Horse]
Animals: [Crocodile, Dog, Cat, Horse]

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm listsIterator() để thêm các phần tử vào LinkedList. Để sử dụng nó, chúng ta phải nhập vào gói java.util.ListIterator. Ví dụ:

import java.util.ArrayList;
import java.util.ListIterator;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> animals= new ArrayList<>();

    // Creating an object of ListIterator
    ListIterator<String> listIterate = animals.listIterator();
    listIterate.add("Dog");
    listIterate.add("Cat");

    System.out.println("LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Cat]

Truy cập tới các phần tử trong LinkedList

Để truy cập một phần tử từ LinkedList, chúng ta có thể sử dụng hàm get(). Ví dụ:

import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedList<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in the linked list
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Get the element from the linked list
    String str = animals.get(1);
    System.out.print("Element at index 1: " + str);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Horse, Cat]
Element at index 1: Horse

Ngoài cách này ra, để lặp lại các phần tử của LinkedList, chúng ta có thể sử dụng hàm iterator(). Chúng ta phải nhập gói java.util.Iterator để sử dụng hàm này. Ví dụ:

import java.util.LinkedList;
import java.util.Iterator;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedList<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in LinkedList
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");

    // Creating an object of Iterator
    Iterator<String> iterate = animals.iterator();
    System.out.print("LinkedList: ");

    while(iterate.hasNext()) {
      System.out.print(iterate.next());
      System.out.print(", ");
    }
  }
}

Kết quả

LinkedList: Dog, Cat, Horse,

Ở đây:

 • Hàm hasNext()- trả về true nếu có phần tử tiếp theo
 • Hàm next() – trả về phần tử tiếp theo

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm listIterator() để lặp lại các phần tử của LinkedList. Để sử dụng hàm này, chúng ta phải nhập gói java.util.ListIterator. Hàm listsIterator() được ưa chuộng hơn trong LinkedList. Đó là bởi vì các đối tượng listIterator() cũng có thể lặp theo chiều lại. Ví dụ:

import java.util.LinkedList;
import java.util.ListIterator;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedList<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in LinkedList
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");

    // Create an object of ListIterator
    ListIterator<String> listIterate = animals.listIterator();
    System.out.print("LinkedList: ");

    while(listIterate.hasNext()) {
      System.out.print(listIterate.next());
      System.out.print(", ");
    }

    // Iterate backward
    System.out.print("\nReverse LinkedList: ");

    while(listIterate.hasPrevious()) {
      System.out.print(listIterate.previous());
      System.out.print(", ");
    }
  }
}

Kết quả

LinkedList: Dog, Horse, Cat,
Reverse LinkedList: Cat, Horse, Dog,

Ở đây:

 • Hàm hasNext() trả về true nếu có phần tử tiếp theo
 • Hàm next() trả về phần tử tiếp theo
 • Hàm hasPrevious() trả về true nếu có các phần tử trước
 • Hàm previous() trả về phần tử trước

Tìm kiếm các phần tử trong LinkedList

Để kiểm tra xem LinkedList có chứa một phần tử cụ thể hay không, chúng ta sử dụng hàm contains(). Ví dụ:

import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedList<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in the linked list
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Checks if Dog is in the linked list
    if(animals.contains("Dog")) {
      System.out.println("Dog is in LinkedList.");
    }
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Horse, Cat]
Dog is in LinkedList.

Tìm kiếm vị trí phần tử trong LinkedList

 • Hàm indexOf() – trả về chỉ số xuất hiện đầu tiên của một phần tử, trả về -1 nếu không tìm thấy phần tử đã chỉ định.
 • Hàm lastIndexOf() – trả về chỉ số của lần xuất hiện cuối cùng của một phần tử, trả về -1 nếu không tìm thấy phần tử đã chỉ định.
import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedList<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in the linked list
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");
    animals.add("Dog");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // First Occurrence of Dog
    int index1 = animals.indexOf("Dog");
    System.out.println("First Occurrence of Dog: " + index1);

    // Last Occurrence of Dog
    int index2 = animals.lastIndexOf("Dog");
    System.out.println("Last Occurrence of Dog: " + index2);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Horse, Cat, Dog]
First Occurrence of Dog: 0
Last Occurrence of Dog: 3

Thay đổi các phần tử trong LinkedList

Để thay đổi các phần tử của LinkedList, chúng ta có thể sử dụng hàm set(). Ví dụ:

import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedList<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in the linked list
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");
    animals.add("Dog");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Change elements at index 3
    animals.set(3, "Zebra");
    System.out.println("New LinkedList: " + animals);
  }
}

Chúng ta cũng có thể thay đổi các phần tử trong LinkedList bằng cách sử dụng hàm listIterator(). Ví dụ:

import java.util.ArrayList;
import java.util.ListIterator;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> animals= new ArrayList<>();

    // Add elements
    animals.add("Dog");
    animals.add("Cat");
    animals.add("Horse");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Creating an object of ListIterator
    ListIterator<String> listIterate = animals.listIterator();
    listIterate.next();

    // Change element returned by next()
    listIterate.set("Cow");
    System.out.println("New LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Cat, Horse]
New LinkedList: [Cow, Cat, Horse]

Xóa các phần tử khỏi LinkedList

Để xóa một phần tử khỏi LinkedList, chúng ta có thể sử dụng hàm remove(). Ví dụ:

import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedList<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in LinkedList
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");
    animals.add("Zebra");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Remove elements from index 1
    String str = animals.remove(1);
    System.out.println("Removed Element: " + str);

    System.out.println("New LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList : [Dog, Horse, Cat, Zebra]
Removed Element: Horse
New LinkedList: [Dog, Cat, Zebra]

Chúng ta cũng có thể xóa các phần tử khỏi LinkedList bằng hàm listsIterator(). Ví dụ:

import java.util.ArrayList;
import java.util.ListIterator;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> animals= new ArrayList<>();

    // Add elements
    animals.add("Dog");
    animals.add("Cat");
    animals.add("Horse");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Creating an object of ListIterator
    ListIterator<String> listIterate = animals.listIterator();
    listIterate.next();

    // Remove element returned by next()
    listIterate.remove();
    System.out.println("New LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Cat, Horse]
New LinkedList: [Cat, Horse]

Ngoài ra, để xóa tất cả các phần tử khỏi LinkedList, chúng ta có thể sử dụng hàm clear(). Ví dụ:

import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedList<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in LinkedList
    animals.add("Dog");
    animals.add("Cat");
    animals.add("Horse");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Remove all the elements
    animals.clear();
    System.out.println("New LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Cat, Horse]
New LinkedList: []

Lưu ý

 • Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm removeAll()để loại bỏ tất cả các phần tử. Tuy nhiên, hàm clear() được cho là hiệu quả hơn hàm removeAll().
 • Chúng ta cũng có thể xóa các phần tử khỏi LinkedList nếu chúng thỏa mãn một điều kiện nhất định. Để làm điều này, chúng ta sử dụng hàm removeIf().

Ví dụ:

import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LinkedList<Integer> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in LinkedList
    animals.add(2);
    animals.add(3);
    animals.add(4);
    animals.add(5);
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Remove all elements less than 4
    animals.removeIf((Integer i)->i < 4);
    System.out.println("New LinkedList: " + animals);

    /** Here we have used the lambda expression
     * For now just remember
     * parameter inside removeIf() is a condition
     */
  }
}

Kết quả

LinkedList: [2, 3, 4, 5]
New LinkedList: [4, 5]

Lưu ý

(Integer i)->i<4 là một biểu thức lambda. Để tìm hiểu về biểu thức lambda, hãy truy cập Biểu thức Lambda của Java .

Deque và Queue trong LinkedList

Vì class LinkedList cũng triển khai Queue interfaceDeque interface, nó cũng có thể thực hiện các hàm của các interface này. Dưới đây là một số hàm thường được sử dụng:

 • Hàm addFirst() – thêm phần tử được chỉ định vào đầu LinkedList
 • Hàm addLast() – thêm phần tử được chỉ định vào cuối LinkedList

Ví dụ:

import java.util.LinkedList;
import java.util.Deque;

class Main {
  public static void main(String[] args){
    Deque<String> animals = new LinkedList<>();

    // Add element at starting of LinkedList
    animals.addFirst("Cow");
    animals.addFirst("Dog");
    animals.addFirst("Cat");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Add elements at the end of LinkedList
    animals.addLast("Zebra");
    System.out.println("New LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Cat, Dog, Cow]
New LinkedList: [Cat, Dog, Cow, Zebra]

 • Hàm getFirst() – trả về phần tử đầu tiên
 • Hàm getLast() – trả về phần tử cuối cùng

Ví dụ:

import java.util.LinkedList;
import java.util.Deque;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Deque<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in the linked list
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Get the first element from the linked list
    String str1 = animals.getFirst();
    System.out.println("First Element: " + str1);

    // Get the last element from the linked list
    String str2 = animals.getLast();
    System.out.println("Last Element: " + str2);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Horse, Cat]
First Element: Dog
Last Element: Cat

 • Hàm removeFirst() – loại bỏ phần tử đầu tiên
 • Hàm removeLast() – loại bỏ phần tử cuối cùng

Ví dụ:

import java.util.LinkedList;
import java.util.Deque;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Deque<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in LinkedList
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Remove the first element from LinkedList
    String str1 = animals.removeFirst();
    System.out.println("Removed Element: " + str1);

    // Remove the last element from LinkedList
    String str2 = animals.removeLast();
    System.out.println("Removed Element: " + str2);

    System.out.println("New LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Horse, Cat]
Removed Element: Dog
Removed Element: Cat
New LinkedList: [Horse]

 • Hàm peek() trả về phần tử đầu tiên (đầu) của LinkedList. Ví dụ:
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Queue<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in LinkedList
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Access the first element of LinkedList
    String str = animals.peek();
    System.out.println("Element Accessed: " + str);
    System.out.println("New LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Horse, Cat]
Element Accessed: Dog
New LinkedList: [Dog, Horse, Cat]

 • Hàm poll() trả về và loại bỏ phần tử đầu tiên trong LinkedList. Ví dụ:
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Queue<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in LinkedList
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    animals.add("Cat");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Returns and removes the first element
    String str = animals.poll();
    System.out.println("Removed Element: " + str);
    System.out.println("New LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Horse, Cat]
Removed Element: Dog
New LinkedList: [Horse, Cat]

 • Hàm offer() bổ sung thêm các phần tử cụ thể ở phần cuối của LinkedList. Ví dụ:
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Queue<String> animals= new LinkedList<>();

    // Add elements in LinkedList
    animals.add("Dog");
    animals.add("Horse");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Adds element at the end of LinkedList
    animals.offer("Cat");
    System.out.println("New LinkedList: " + animals);
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Dog, Horse]
New LinkedList: [Dog, Horse, Cat]

Lặp qua các phần tử của LinkedList

Chúng ta có thể sử dụng forEach để lặp qua các phần tử của LinkList

import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating a linked list
    LinkedList<String> animals = new LinkedList<>();
    animals.add("Cow");
    animals.add("Cat");
    animals.add("Dog");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Using forEach loop
    System.out.println("Accessing linked list elements:");
    for(String animal: animals) {
      System.out.print(animal);
      System.out.print(", ");
    }
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Cow, Cat, Dog]
Accessing linked list elements:
Cow, Cat, Dog,

Chúng ta cũng có thể dụng vòng lặp for để lặp qua các phần tử của một LinkedList

import java.util.LinkedList;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating a linked list
    LinkedList<String> animals = new LinkedList<>();
    animals.add("Cow");
    animals.add("Cat");
    animals.add("Dog");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Using for loop
    System.out.println("Accessing linked list elements:");
    for(int i=0; i < animals.size(); i++) {
      System.out.print(animals.get(i));
      System.out.print(", ");
    }
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Cow, Cat, Dog]
Accessing linked list elements:
Cow, Cat, Dog,

Chúng ta có thể sử dụng hàm iterator() để truy cập các phần tử của LinkedList. Để sử dụng hàm này, chúng ta phải nhập gói java.util.Iterator.

import java.util.LinkedList;
import java.util.Iterator;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating a linked list
    LinkedList<String> animals = new LinkedList<>();
    animals.add("Cow");
    animals.add("Cat");
    animals.add("Dog");
    System.out.println("LinkedList: " + animals);

    // Using the iterator() method
    System.out.println("LinkedList using the iterator() method:");
    Iterator<String> iterate = animals.iterator();
    while(iterate.hasNext()) {
      System.out.print(iterate.next());
      System.out.print(", ");
    }
  }
}

Kết quả

LinkedList: [Cow, Cat, Dog]
LinkedList using the iterator() method:
Cow, Cat, Dog,

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

entry

What is JVM? Why is Java called the "Platform Independent Programming Language"?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào