Khóa học java

Lớp Math trong Java

0 phút đọc

Lớp Math trong Java định nghĩa một tập các phương thức tĩnh để thực hiện các chức năng toán học cơ bản. Nó cung cấp các phép toán như làm tròn số, tính lũy thừa, tính sin, cos, tan và nhiều phương thức khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức quan trọng của lớp Math và cách sử dụng chúng trong Java.

Các Phương Thức Trong Lớp Math

Các Hàm Làm Tròn và Xử Lý Giới Hạn

abs()

Phương thức abs() được sử dụng để lấy giá trị tuyệt đối của một số. Nó trả về giá trị dương của số được cung cấp.

double absoluteValue = Math.abs(-5.5); // absoluteValue = 5.5

ceil()

Phương thức ceil() trả về số nguyên lớn nhất không nhỏ hơn một số đã cho. Nó làm tròn số lên.

double ceilingValue = Math.ceil(3.14); // ceilingValue = 4.0

floor()

Phương thức floor() trả về số nguyên lớn nhất không lớn hơn một số đã cho. Nó làm tròn số xuống.

double floorValue = Math.floor(3.14); // floorValue = 3.0

round()

Phương thức round() làm tròn một số double hoặc float đến số nguyên gần nhất.

int roundedValue = Math.round(3.75); // roundedValue = 4

max()min()

Phương thức max()min() trả về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong hai số đã cho.

int maxValue = Math.max(10, 20); // maxValue = 20
int minValue = Math.min(10, 20); // minValue = 10

Các Hàm Lũy Thừa

pow()

Phương thức pow() tính lũy thừa của một số. Nó trả về giá trị của số thứ nhất được nâng lên số mũ của số thứ hai.

double result = Math.pow(2, 3); // result = 8.0

exp()

Phương thức exp() tính giá trị của lũy thừa cơ số e với một số mũ đã cho.

double result = Math.exp(2); // result = 7.3890560989306495

log()

Phương thức log() tính giá trị của logarithm tự nhiên (cơ số e) của một số.

double result = Math.log(10); // result = 2.302585092994046

sqrt()

Phương thức sqrt() tính căn bậc hai của một số. Nó trả về giá trị căn bậc hai dương của số.

double result = Math.sqrt(16); // result = 4.0

Các Hàm Lượng Giác

sin(), cos(), và tan()

Các phương thức sin(), cos(), và tan() tính giá trị của sin, cos, và tan của một góc được cung cấp dưới dạng radian.

double sinValue = Math.sin(Math.PI / 2);   // sinValue = 1.0
double cosValue = Math.cos(Math.PI);       // cosValue = -1.0
double tanValue = Math.tan(Math.PI / 4);   // tanValue = 1.0

Hàm Sinh Số Ngẫu Nhiên

random()

Phương thức random() trả về một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0.0 (bao gồm) đến 1.0 (không bao gồm).

double randomValue = Math.random(); // Giá trị ngẫu nhiên từ 0.0 đến 1.0

Lớp Math trong Java cung cấp một loạt các phương thức toán học cơ bản để thực hiện các phép toán như làm tròn số, tính lũy thừa, tính sin, cos, tan và nhiều chức năng khác. Bài viết này đã giới thiệu các phương thức quan trọng của lớp Math và cách sử dụng chúng trong Java. Sử dụng lớp Math có thể giúp bạn thực hiện các tính toán toán học một cách thuận tiện và hiệu quả trong ứng dụng Java của bạn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Làm thế nào để gọi hàm constructor của lớp cơ sở từ lớp con trong TypeScript?

entry

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào