Lớp Math trong Java

Lớp final class Math định nghĩa một tập các hàm tĩnh để thực hiện các chức năng chung của toán học như các phép làm tròn số, sinh số ngẫu nhiên, tìm số cực đại, cực tiểu,... Ngoài ra lớp này còn cung cấp những hằng số như số e (cơ số của logarithm), số pi thông qua Math.EMath.PI.

Các phương thức trong lớp Math

Các hàm làm tròn và xử lý các giá trị giới hạn

 • abs(): được nạp chồng để trả lại giá trị tuyệt đối của đối số.
static int abs(int i)
static long abs(long l)
static float abs(float f)
static double abs(double d)
 • ceil(): trả lại giá trị nhỏ nhất kiểu double mà không nhỏ hơn đối số và lại bằng số nguyên. Ví dụ ceil(3.14) cho giá trị 4.0 là số trần trên của đối số.
static double ceil(double d)
 • floor(): trả lại giá trị lớn nhất kiểu double mà không lớn hơn đối số và lại bằng số nguyên. Ví dụ floor(3.14) cho giá trị 3.0 là số sàn dưới của đối số.
static double floor(double d)
 • round(): được nạp chồng để trả lại số nguyên gần nhất của đối số
static int round(float f d)
static long round(double d)
 • max(): được nạp chồng để trả lại giá trị cực đại của hai đối số
static int max(int a, int b)
static long max(long a, long b)
static float max(float a, float b)
static double max(double a, double b)
 • min(): được nạp chồng để trả lại giá trị cực tiểu của hai đối số.
static int min(int a, int b)
static long min(long a, long b)
static float  min(float a, float b)
static double min(double a, double b)

Các hàm lũy thừa

 • pow(): trả lại giá trị là lũy thừa của d1 và d2 (d1d2)
static double pow(double d1, double d2)
 • exp(): trả lại giá trị là luỹ thừa cơ số e và số mũ d (ed).
static double exp(double d)
 • log(): trả lại giá trị là lô-ga-rit tự nhiên (cơ số e) của d
static double log(double d)
 • sqrt() trả lại giá trị là căn bậc hai của d , hoặc giá trị NaN nếu đối số âm.
static double sqrt(double d)

Các hàm lượng giác

 • sin() trả lại giá trị là sine của góc d được cho dưới dạng radian.
static double sin(double d)
 • cos() trả lại giá trị là cose của góc d được cho dưới dạng radian
static double cos(double d)
 • tan() trả lại giá trị là tangent của góc d được cho dưới dạng radian.
static double tan(double d)

Hàm sinh số ngẫu nhiên, Hàm random() cho lại giá trị là số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0.0 đến 1.0

static double random()
Bài trước
left Bài trước
left Lớp StringTokenizer trong Java
Bài tiếp theo
Mảng (array) trong Java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team