Khóa học java

Lớp StringTokenizer trong Java

0 phút đọc

Lớp StringTokenizer trong Java là một công cụ mạnh mẽ cho việc phân tách chuỗi thành các phần tử riêng lẻ dựa trên các dấu phân cách hoặc ký tự delimiters. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách khởi tạo lớp StringTokenizer, cách sử dụng các phương thức của nó và cách áp dụng trong các ví dụ thực tế.

image

Khởi tạo một đối tượng StringTokenizer

Lớp StringTokenizer cung cấp ba cách để khởi tạo đối tượng:

 1. StringTokenizer(String str): Tạo một đối tượng StringTokenizer mới dựa trên chuỗi str và sử dụng các dấu phân cách mặc định (khoảng trắng, tab, và các ký tự xuống dòng) để tách chuỗi.
 2. StringTokenizer(String str, String delim): Tạo một đối tượng StringTokenizer mới dựa trên chuỗi str và sử dụng các ký tự trong chuỗi delim làm dấu phân cách để tách chuỗi.
 3. StringTokenizer(String str, String delim, boolean returnDelims): Tạo một đối tượng StringTokenizer mới dựa trên chuỗi str, sử dụng các ký tự trong chuỗi delim làm dấu phân cách để tách chuỗi, và thiết lập cờ returnDelims để xác định liệu dấu phân cách có được bao gồm trong danh sách kết quả hay không (true nếu cần bao gồm, false nếu không).

Ví dụ:

StringTokenizer st1 = new StringTokenizer("A Stream of words");
StringTokenizer st2 = new StringTokenizer("4*3/2-1+4", "+-*/", true);
StringTokenizer st3 = new StringTokenizer("aaa,bbbb,ccc", ",");

Trong ví dụ trên, st1 sử dụng dấu phân cách mặc định (khoảng trắng) để tách chuỗi. st2 sử dụng các ký tự "+-*/" làm dấu phân cách và bao gồm dấu phân cách trong danh sách kết quả. st3 sử dụng dấu phẩy làm dấu phân cách.

Các phương thức của lớp StringTokenizer

Lớp StringTokenizer cung cấp các phương thức sau:

 • countTokens(): Trả về số lượng các token còn lại trong danh sách.
 • hasMoreElements(): Trả về true nếu còn các token đang được đánh dấu trong chuỗi (tương đương với hasMoreTokens()).
 • hasMoreTokens(): Trả về true nếu còn các token đang được đánh dấu trong chuỗi (tương đương với hasMoreElements()).
 • nextElement(): Trả về token kế tiếp trong danh sách (tương đương với nextToken()).
 • nextToken(): Trả về token kế tiếp trong danh sách (tương đương với nextElement()).
 • nextToken(String delim): Thay đổi dấu phân cách hiện tại bằng chuỗi delim, sau đó trả về token kế tiếp trong danh sách.

Hãy xem xét ví dụ sau:

import java.util.StringTokenizer;

public class StringTokenizerExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Tạo một đối tượng StringTokenizer với chuỗi và dấu phân cách mặc định (khoảng trắng).
    StringTokenizer st1 = new StringTokenizer("A Stream of words");

    // Hiển thị số lượng token còn lại trong danh sách.
    System.out.println("Total tokens in st1: " + st1.countTokens());

    // Duyệt qua và hiển thị các token trong danh sách.
    System.out.println("Tokens in st1:");
    while (st1.hasMoreTokens()) {
      System.out.println(st1.nextToken());
    }

    // Tạo một đối tượng StringTokenizer với chuỗi và dấu phân cách là "+-*/".
    StringTokenizer st2 = new StringTokenizer("4*3/2-1+4", "+-*/", true);

    // Hiển thị số lượng token còn lại trong danh sách.
    System.out.println("Total tokens in st2: " + st2.countTokens());

    // Duyệt qua và hiển thị các token trong danh sách.
    System.out.println("Tokens in st2:");
    while (st2.hasMoreTokens()) {
      System.out.println(st2.nextToken());
    }
  }
}

Kết quả của chương trình trên sẽ hiển thị số lượng token còn lại trong danh sách và danh sách các token tương ứng.

Kết quả

Total tokens in st1: 4
Tokens in st1:
A
Stream
of
words
Total tokens in st2: 9
Tokens in st2:
4-3/2- 1* 4

Lớp StringTokenizer là một công cụ hữu ích cho việc phân tích và xử lý chuỗi trong Java, đặc biệt khi bạn cần tách chuỗi thành các phần tử riêng lẻ dựa trên các dấu phân cách hoặc ký tự delimiters.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Làm thế nào để gọi hàm constructor của lớp cơ sở từ lớp con trong TypeScript?

entry

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào